شنبه 7 اسفند 1395

سکه گوی رقابت را از بازارهای دیگر ربود

بررسی نرخ بازدهی بازارهای موازی در 12 ماه منتهی به بهمن ماه،نشان می دهد که سکه بیشترین سود را در مدت یاد شده داشته است.

وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ماهه سال جاری

بازرگانی - گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را در 11 ماهه سال جاری منتشر کرد.

همتی: شفافیت نظام مالی کشور؛ گسترش و ارتقاء کیفیت خدمات

بازار مالی - رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با بین المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (در برگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به طور روز افزون جهانی می شود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌ای و بین المللی می‌شود.

آخرین مطالب