دوشنبه 2 بهمن 1396

قاضی‌زاده، حسین

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس- مدیرکل حقوقی کمیته امداد امام خمینی(ره)
x