+ A - سه شنبه 19 دی 1391 - 21:48:00 چاپ
امتیاز به مطلب 16 نفر

در بیمه اختیاری پرداخت 26درصد حق بیمه اجباری است

جامعه > مشکلات مردم - آیا می شود بیمه اختیاری من در دوران بیکاری از 27 درصد کمتر شود؟این سئوال مطرح شده خواننده ای ازسازمان تامین اجتماعی است.این سازمان درپاسخ عنوان داشته است:«طبق ماده 3 قانون تامین اجتماعی 26 درصد حق بیمه باید پرداخت شود»

کامران یکی ازخوانندگان نوشته بود:« با سلام سوالی ازسازمان تامین اجتماعی دارم،من بصورت اختیاری حق بیمه 27 درصد پرداخت می کنم. با توجه به اینکه بیکار هستم هر ماهه مبلغی را باید پرداخت کنم . این مبلغ برایم سنگین است . از طرفی احتیاج به دفترچه بیمه درمان ندارم ایا ممکن است راهی داشته باشد که من بجای 27درصد مبلغی کمتر پرداخت کنم»

 اما سازمان تامین اجتماعی درجوابیه ای برای ما نوشت:

حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون و برای استفاده از مزایای آن به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود. مطابق ماده 3 قانون تأمین‌اجتماعی کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی که به صورت مستمر درمقابل کار بیمه‌شده به وی پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.  میزان حق‌بیمه متقاضیان قرارداد ادامه بیمه صورت اختیاری برای بازنشستگی، فوت وازکارافتادگی و همچنین جهت حمایت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمین‌اجتماعی است.این موارد مجموعاً 29 درصد است که پرداخت 3 درصد از آن به عهده دولت و 26 درصد به عهده بیمه‌شده است.


ماده اشاره شده در جوابیه سازمان تامین اجتماعی به این شرح است:

بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ که‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد.
خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند که‌ به‌ تبع‌ بیمه‌ شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند.
کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور کارفرما یا نماینده‌ او در آن‌جا کار می‌کند.
کارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او کار می‌کند. کلیه‌ کسانی‌ که‌ به‌ عنوان‌ مدیر یا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماینده‌ کارفرما محسوب‌ می‌شوند و کارفرما مسئول‌ انجام‌ کلیه‌ تعهداتی‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مزبور در قبال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ می‌گیرند.
مزد یا حقوق‌ یا کارمزد در این‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزایای‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مستمر است‌ که‌ در مقابل‌ کار به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
حق‌ بیمه‌ عبارت‌ از وجوهی‌ است‌ که‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ و برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌گردد.
بیماری‌، وضع‌ غیرعادی‌ جسمی‌ یا روحی‌ است‌ که‌ انجام‌ خدمات‌ درمانی‌ را ایجاب‌ می‌کند یا موجب‌ عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار می‌شود یا این‌ که‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد می‌گردد.
حادثه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ اتفاقی‌ است‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ که‌ تحت‌ تأثیر عامل‌ یا عوامل‌ خارجی‌ در اثر عمل‌ یا اتفاق‌ ناگهانی‌ رخ‌ می‌دهد و موجب‌ صدماتی‌ بر جسم‌ یا روان‌ بیمه‌شده‌ می‌گردد.
غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
وسائل‌ کمک‌ پزشکی‌ (پروتز و اروتز) وسایلی‌ هستند که‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ یا برای‌ جبران‌ نقص‌ جسمانی‌ یا تقویت‌ یکی‌ از حواس‌ به‌ کار می‌روند.
کمک‌ ازدواج‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاصی‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌گردد.
کمک‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ کارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
از کارافتادگی‌ کلی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌ شده‌به‌ نحوی‌ که‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگری‌ بیش‌ از یک‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد.
از کارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ به‌ نحوی‌ که‌ با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.
بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ کار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌.
مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود.
غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ که‌ به‌ طور یک‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود.
کمک‌ کفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ که‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد.
ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد:
حوادث‌ و بیماری‌ها
بارداری‌
غرامت‌ دستمزد
از کارافتادگی‌
بازنشستگی‌
مرگ‌
مقرری‌ بیمه‌ بیکاری‌
تبصره‌ 1 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از کمک‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.
تبصره‌ 2 : ملاک‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ که‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ که‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حکم‌ خواهند بود.
45235
 

مطالب مرتبط
نظرات 3
 • حسن چهارشنبه 20 دی 1391 - 03:04:07
  21 2 پاسخ به این نظر
  عزیز دل برادر خوب برو بیمه 17%مشاغل آزاد رد کن.
  • arash پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 - 01:29:45
   12 17
   سلام ..بنده تازه ميخوام جايي بيمه كنم خودمو كه واسه بازنشستگي بدردم بوخوره ميشه راهنماييم كنيدد؟؟
 • بدون نام چهارشنبه 20 دی 1391 - 14:07:12
  9 8 پاسخ به این نظر
  با سلام راننده تاكسي هستم هر روز از ساعت 4 صبح الي 8 بعد از ظهر كار ميكنم اما بيمه اي كه تاكسيراني براي من در نظر گرفته شامل حد اقل حقوق ميباشد جهت رفع اين مشكل بايد به چه مرجعي مراجعه نمايم
ارسال نظر:
 • 0/700
 • قوانین ارسال نظر
آخرین مطالب
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 khabaronline, All rights reserved