پنج شنبه 3 اسفند 1396
چهارشنبه 8 آبان 1392 - 21:37:33 چاپ

پس از لغو طرح مهرآفرین از سوی دولت یازدهم اعلام شد؛ شرایط جدید استخدام دولتی

جامعه > شهری - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی به منظور هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی و همچنین رفع ابهامات موجود مواردی را ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ یکی از نخستین مصوبات دولت یازدهم، متوقف و سپس لغو طرح مهرآفرین بود. مهرآفرین طرحی بود که بر اساس آن مقرر شده دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد، اما به دلیل ایرادات مختلفی که از سوی مجلس به آن وارد شد، دولت یازدهم آن را لغو کرد (اینجا را بخوانید) دولت اما اکنون برای استخدام های جدید خود، شرایط جدیدی اعلام کرده است. این شرایط جدید را که پایگاه اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرده است، در زیر می بینید؛ 

در اجرای بند دو تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/1392 و با توجه به ایرادات قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد 41 و 44 قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد 51، 57 و 224 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» و همچنین هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می‌شود.

1- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق‌الاشاره و یا سهمیه‌های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.
الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده است.
ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار
د- فهرست پذیرفته‌شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده است.
تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام‌های انجام شده توسط استانداری‌ها با استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام‌های انجام شده الزامی است.
2- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (51) قانون مذکور است.
3- آزمون‌های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع ماده (44) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.
4- با توجه به لغو سهمیه‌های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.
5- نیازهای استخدامی استانداری‌ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.
6- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه‌های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می‌شود.
7- در اجرای تبصره دو ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده 46 قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی می‌باشد.
8- در اجرای بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می‌شود:
الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از 1/1/1390 برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا 10% پست های سازمانی مصوب، مجاز است.
ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از 1/1/1390 و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف 10% پست های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.
ج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی‌باشد.
د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت 10% پست‌های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه می‌شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت 10% کل پست‌های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان‌پذیر است.
9- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در دستگاه‌های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.
10- بند (13) ضوابط اجرایی بودجه سال 1392 موضوع مصوبه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392 هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود.
11- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (8)‌را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده‌اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.

۴۷۴۷

کلید واژه‌ها : اشتغال - دولت یازدهم -
17 دیدگاه
 • بی نام
  چهارشنبه 8 آبان 1392 - 21:49:28
  پاسخ
  21 0

  خواهشن شرط سنی رُ هم وردارین چون با مدرک فوق، 5 ساله که دنبال کارم و درآمدمم صفره

  • بی نام
   پنجشنبه 9 آبان 1392 - 09:21:47
   8 0

   ب نام خدا-**********لطفا در نحوه معرفی افراد از طریق بنیاد شهید تجدید نظر شود .و در راستای عدالت از طریق برگزاری مسابقه بین فرزندان ایثارگران ؛افرا معرفی شوند. یک کارمند ساده در بنیاد شهید فراتر از اختیارات یک وزیر؛اداره محل خدمت ،شغل و سمت متقاضی را تعین میکند و این فسا د آور است؟؟؟

 • محمد
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 00:03:43
  پاسخ
  24 0

  lمتاسفانه بعد از 18 تازه یادشون افتاده مهر افرین مشکل داره چرا ما باید چوب جناح بازی مجلس یه و ریاست جمهوری قبلی را بخوریم چرا ما مردم مگر زمانی که می خواستند این ازمون را برگزار کنند مجلس نداشیم که بیاد جلوی این ازمون رو یگیره د حال پول ورودی از جوانان بیکار گرفته اید ازمون دادن و مصاحبه هم قبول شده اند در 26 خرداد 91 در استان خوزستان و باقی استان چرا الان باید یاد اقایون نماینده ملت یادشون بیفته که این طرح مشکل داره بودجه نداریم پول این بیت المال دست بابک زنجانی ها و ... بقیه جوانا این مرز بوم بیکار و نمایندگان مجلس در خواب این دولت تدبیر و امید با یه کلید اومد پس ما اشتباه برداشت کرده ایم اومده بوده در ها رو قفل کنه نه اینکه یه مشکل از دوش مردم برداره ....

 • بی نام
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 00:11:44
  پاسخ
  6 0

  یکی بره خورشیدروخاموش کنه...

 • مهدی
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 00:30:06
  پاسخ
  22 0

  چرا این قدر دارین دست دست میکنید بخدا بی کاری داره ما رو روانی میکنی میفهمی آقای رییس؟؟؟؟!!!!!!!!!

 • یک شرکتی منطقه ویژه عسلویه
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 07:25:30
  پاسخ
  16 0

  دولت جدید اینقد از دولت قبلی انتقاد میکنه ولی چرا نمیاد تبدیل وضعیت ما شرکتی های نفت مخصوصا منطقه ویژه عسلویه رو ادامه بده؟دولت قبلی از بهترین کارهایی که انجام داد این تبدیل وضعیتها بود و دولت جدید نمیتواند ادعا کند این طرح ایراد داشت.تا پارسال همکاران ما در اینجا یکی درمیون تبدیل وضعیت شدند و یکی درمیون شرکتی باقی ماندند و همان پارسال معاونت منابع انسانی نفت اعلام کرد مابقی شرکتی ها از ابتدای سال آینده(ابتدای امسال)تبدیل وضعیت میشوند و بعد گفتند بعداز انتخابات و تا الان که هیچ خبری نشده و با سیاست دولت جدید که همه ی کارهای دولت قبل رو کنار گذاشته،حتما ما باید شاهد این ظلم به خودمون باشیم.به خدا خون اون هماران ما از خون ما رنگی تر نیست.چرا باید شاهد این تبعیض باشیم؟از همه چی میگید جز ما

 • بی نام
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 08:17:22
  پاسخ
  9 0

  بالاخره اين دولت هم تكليف شركتي ها رو مشخص نكرد من كه شخصا اميد وار بودم تكليف شركتي ها مشخص بشه ولي نشد دولت تدبير و اميد خواهشمندم يه فكري هم به حال شركتي ها بكنيد با تشكر

 • بی نام
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 09:11:11
  پاسخ
  3 0

  تکلیف نیروهای قراردادی با سابقه بالا که هم اکنون دردستگاههای اجرایی مشغول به خدمت هستند و مازاد بر 10درصدپست های مصوب سازمانی هستند چه می شود؟

 • بی نام
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 10:09:42
  پاسخ
  3 1

  در خراسان رضوی از ملت بدبخت بیکار پول گرفتند حتی تاریخ آزمون هنوز مشخص نیست.کلاهبرداری واضح تر از این وجود دارد.به این میگن جمهوری اسلامیییییییییییییییییییییییییییییییی!

 • امامی
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 11:22:17
  پاسخ
  5 0

  تبدیل وضعیت کلیه نیروهای قراردادی شرکتها و سازمانها و نهادهای دولتی باید انجام گیرد. عدالت را رعایت کنید. تبدیل وضعیت به پیمانی حق نیروهای زحمتکش و خدوم قرارادادی می باشد و این کمترین کاری که دولت یازدهم برای این نیروها باید انجام بدهد

 • بهنام
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 11:32:00
  پاسخ
  5 0

  سلام دوستان چرا ساکت نشسته اید. به سایت ارتباط مردمی با ریاست جمهوری برید و اونجا پیام بزارید که طرح مهرآفرین را اجرا کنند. دوما: به نمایندگان مجلس شهرهاتون تلفن بزنید یا توو سایتشون پیام جلوگیری از لغو طرح مهرآفرین رو بذارید. همه متحد بشویم و نگذاریم طرح مهرآفریت لغو شود. ما میتونیم. نا امید نشویدددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 • بی نام
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 11:53:33
  پاسخ
  8 0

  الله اعلم خودشان که حقوق آنچنانی می گیرند دلشان هم که برای بقیه نمی سوزد واگذارشان میکنیم به خدا

 • نيروي قراردادي
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 12:03:26
  پاسخ
  2 0

  دولت تدبير و اميد خواهشاً تدبيري اتخاذ كنيد تانيروهاي قرارداد ي كه با سابقه بالادر دستگاههاي اجرايي مشغول به كار هستند و هيچ پستي ندارندو حقوق و مزاياشون از نيروي يك ماه كار كمتراست . چرا اين نيروهاي قراردادي بعد ازيه مدت استخدام نميشن ؟ يعني اين نيرو بعد از 10-15 سال كار هنوز صلاحيت استخدام شدن نداره . تو روخدا اينقدر تبعيض قائل نشيد ظلم به خدا ظلم.

 • رضا
  پنجشنبه 9 آبان 1392 - 17:16:27
  پاسخ
  5 0

  با سلام . ما كه كد استخدامي دريافت كرده واز طريق طرح مهر آفرين از اول سال 92 داريم ميايم وميرويم تا به اينجا رسيده ايم چكار كنيم .5ماه است كه ما را به گزينش معرفي كرده اند و گرينش در مرداد ماه ميگويد طرح موقتا اجرا نمي شود بعد فرمودند دوباره اجرا ميشود و بايد دوباره اداره نامه با تاريخ جديد بفرستد .بعد كه نامه را فرستادند دوباره اعلام شد طرح مهر آفرين لغو شد .تورا به خدا من ديوانه شدم 6 ماه منتظرم و بيش خودم فكر كردم كارم داره درست ميشه حالا بايد نا اميد بنشينيم تورا به خدا به ما كه كد استخدامي از وزارت آموزش و برورش گرفتيم كمك ي كنيد

 • بی نام
  جمعه 10 آبان 1392 - 18:43:26
  پاسخ
  2 0

  دوستان همه به سایت برنامه پایش مراجعه کنید و در مورد جلوگیری از لغو طرح مهرآفرین و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی پیام بگذارید. همه متحد بشویم. حتما به سایت سر بزنید و پیام بذارید. www.payeshtv1.ir

 • اسی
  سه شنبه 14 آبان 1392 - 00:04:34
  پاسخ
  1 0

  الان 2 الی 3 سال است استخدامی درست حسابی نبوده و منطقا وانصافا باید حداکثر سن برای استخدامی باید 33 سال باشد . که اگر نباشد به این افراد ظلم شدهاست

 • مجتبی
  یکشنبه 10 آذر 1392 - 10:25:57
  پاسخ
  1 2

  این دولت هم مثل دولت های قبل به فکر اشتغال جوان های این مملکت نیست و نخواهد بود همش حرف هستش حرفایی که احمدی نژآد هم زد اما عملی نشد و فقط پول ما جوونها رو گرفتن . برا ازمون بانک کشاورزی نزدیک به 28 هزار نفر شرکت کرده بودن که از هر کدوم نزدیک به 30 هزار تومن هزینه ثبت نام در ازمون گرفتن بعد از 6 ماه نتایجش اعلام شد و درست فردای اعلام نتایج سخنگو اعلام کرد که استخدام لغو شد چرا ؟؟؟

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
 • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
 • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
 • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

x