روزنوشت شنبه ٩ دی ماه تا پنجشنبه ١٤دیماه٩٦

اگر چه اتفاقات زيادي در اين هفته به وقوع پيوست ولي علاقمندم بطور مفصل به سه موضوع بپردازم:

الف: اعتراضات وراهپيمايي هاي اخير
ب- فرصت هاي تجاري در استان بصره
ج- چالش هاي صدور فراورده هاي نفتي وريشه هاي شرايط فعلي
البته اشاره مختصري به نشست با استاندار ومديران بخش خصوصي ودولتي ايلام داشتيم ،خواهم داشت وگوشه اي از گفت و گوها وجلسه بسيار خوبي كه با تاجر جوان واصيل لبناني داشتم بيان خواهم نمود.
الف: شورش، انقلاب، قيام ملي، جنگ داخلي ، آشوب يا نارضايتي اقتصادي

در حالي كه اصولگرايان آماده برگزاري مراسم ٩ دي وحمله به اصلاح طلبان وجنبش سبز بودند ، روز گذشته در مشهد با رضايت اين جريان تظاهرات بزرگي بر عليه دولت وسياست هاي اقتصادي برگزار شد وانتظار نداشتند كه اين جرقه باعث خواهد شد نارضايتي عمومي وسرخوردگي ها سر باز كند وبعد از تظاهرات وميتينگ هاي رسمي ٩ دي، اغلب شهرها وتهران شاهد تظاهرات وراهپيمايي مردم ناراضي بوديم كه همه را متعجب كرد.

در اين راستا من از دوستان عضو شوراي راهبردي ستاد نفت وانرژي دكتر روحاني دعوت كردم تا در يك نشست به تحليل ماهيت اين پديده وريشه هاي آن ، تركيب شركت كنندگان در حوادث فوق وراه حل ها براي عبور از اين شرايط بپردازم.

البته اغلب كارشناسان از اينكه دولت در ٤ سال گذشته براي حذف يارانه اقشار مرفه و افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي اقدام نكرده وبه يكباره در صدد اصلاح سياست هاي فوق افتاده وهمزمان با اين برنامه ها، اقدام به افزايش شديد تعرفه كالاهاي وارداتي وعوارض خروج كرده ، ابراز نگراني كرده وخواستار بازنگري دولت بودند.
در جلسه ستاد حاضرين تحولات اخير را شورش محرومان دانسته وريشه آنرا در ناكارامديهاي قواي سه گانه، اقتصاد دولتي ورانتي و دخالت هاي حكومت در سبك زندگي وحقوق مدني دانسته ودوستاني كه از نزديك راهپيمايي ها را در تهران نظاره گر بودند ناراضيان را در سه گروه دسته بندي كردند:
١- مال باختگان موسسات مالي وبيكاران
٢-ناراضيان اجتماعي( سبك زندگي ونبود آزاديهاي اجتماعي)
٣- ناراضيان فرهنگي( نبود آزادي بيان ، مطبوعات آزاد ومستقل ، فقدان انتخابات آزاد با توجه به نظارت استصوابي)
حاضرين اعتقاد داشتند كه فعالين جنبش سبز به اين جريان نپيوسته واگر چه نارضايتي اقتصادي بالاست ولي "گسل اقتصادي" فعال نشده وفعالين اقتصادي غير فعال هستند، از طرف ديگر مطبوعات، هنرمندان وورزشكاران حاضر نشده اند كه از اين تحركات حمايت كنند.
راه حل هاي دوستان براي عبور از اين بحران به شرح زير بود:
١- برخورد ومحاكمه فاسدين ومديران صندوقها وموسسات مالي متخلف
٢- اصلاح وشفاف سازي سياست هاي اقتصادي در بودجه :كنترل قيمت ها وحذف بودجه نهادها وموسسات خاص
٣- ازادي رهبران جنبش سبز وزندانيان سياسي
٤- تغييرات در كابينه با بررسي عملكرد ٦ ماهه وزراء ومديران ارشد
٥- توسعه ازاديهاي اجتماعي ودخالت كمتر در سبك زندگي ( بطور مثال حضور بانوان در استاديوم هاي ورزشي)
٦- تغيير رويكرد و سياست هاي يكجانبه صدا وسيما و اغتشاشگر نخواندن مردم عادي
٧- گسترش فضاي نقد وگفتگو در صدا وسيما، دانشگاهها وساير مراكز اجتماعي وشنيدن انتقادات
٨- تغيير رويه ورويكرد اطلاع رساني دولت
٩- استفاده دولت از فضاي كنوني براي اصلاح سياست هاي ناكارامد فرهنگي واجتماعي ودر صورت لزوم برگزاري رفراندوم
١٠- برخورد منطقي وهوشمند نيروي انتظامي دربرخورد با نا آرامي ها وجلوگيري از شكل گيري تظاهرات در شهرهاي بزرگ وكنترل شديد امنيتي در حاشيه شهرها واستان هاي مرزي
اگر چه موارد ديگري نيز به عنوان راهكار مطرح ميباشد ولي به موارد فوق اكتفا ميكنم.
متاسفانه شرايط جهاني وبين المللي مساعد نيست وپيروزيهاي اخير ايران در عراق، سوريه، قطر، لبنان ويمن دشمنان ايران را جري كرده است ، همزمان باآن تحولاتي كه در تركيه، اردن، مصر ، پاكستان وسودان انفاق افتاده به نفع ايران وبه ضرر عربستان وغرب پيش رفته است ، لذا آمادگي دارند كه از همه ابزار جهت راديكالي شدن اعتراضات استفاده كنند.
ضمنا اقتصاد كشور با ابر بحرانهايي روبرو است كه بدون همكاري قوا وهمدلي مردم امكان عبور از اين شرايط وجود ندارد.
علاوه بر اين امكانات دولت براي پاسخگويي به مطالبات مردم كافي نيست و اتفاقات اخير وضعيت را براي جذب سرمايه گذاري داخلي وخارجي سخت وغير ممكن مي نمايد و فرار سرمايه را تشديد خواهد كرد ولذا همه دلسوزان نظام بدون جناح بندي سياسي بايد ضمن پاسخگويي به مطالبات مردم، از تشديد بحران جلوگيري كنند.
متاسفانه پذيرش ناكارامدي وتغيير براي مديران نظام سخت وغير ممكن شده است و گروهي هم كه صدا وسيما را اداره ميكند علاقه اي به تغيير رويه ورويكرد ندارد.

امروز عصر با حضور مديران استان ايلام ودست اندركاران روابط با عراق( وزارت خارجه، سازمان توسعه، ستاد توسعه عراق) نشست مفصلي داشتيم وراههاي افزايش روابط تجاري استان ايلام با عراق را بررسي كرده وپيشنهاد شد كه براي افتتاح كنسولگري عراق در ايلام، افتتاح مرز جديد گمرگي در استان ايلام، تسهيل وتسريع در صدور ويزا، پيگيري جهت تشكيل كميسيون مشترك بازرگاني واقتصادي وهمكاري استانهاي مرزي دو كشور اقدام گردد.

ب- فرصت هاي تجاري وهمكاري با استان بصره:

پس از بازگشت از سفر هفته گذشته به بصره با تماس وعلاقمندي زياد بنگاهها جهت همكاري با اين استان مواجه شدم بنابراين در اولين قدم يك كميته مشترك همكاري با اين استان را تشكيل دادم وبراي برگزاري يك نشست در تهران با موضوع" ظرفيت ها وپتانسيل همكاري با بصره" در دو هفته آينده برنامه ريزي كردم و بزودي يك نشست بزرگ تجاري در منطقه اروند بين مقامات دولتي وخصوصي دو كشور برگزار خواهد شد ودر مرحله بعد يك هيات تجاري را به بصره اعزام خواهيم نمود.
براي پيگيري توافقات اين سفر، پيگيري هاي لازم با شركتهاي نفتي، فني ومهندسي، خدمات شهري وكشاورزي بعمل آورديم.
بصره با جمعیت سه میلیون نفری (۹۵ درصد شیعه) ، داشتن ضریب امنیتی بالا ، استقرار ۶۵ درصد منابع نفت وگاز عراق در آن و مالکیت تنهابندر بزرگ تجاری عراق با ظرفیت ۱۲ میلیون تن در سال در ۱۷ کیلومتری ایران قرار دارد وزمینه حضور وهمکاری شرکتهای ایرانی در همه بخش های این کشور خصوصا، نفت وپتروشیمی، فنی ومهندسی، کشاورزی وشیلات، صنایع سبک ومصرفی، فروشگاههای زنجیره ای وبخش خدمات شهری مهیا میباشد وچالش ما کمبود اطلاعات، حضور وشناخت این بازار وبازیگران ذی نفوذ ان میباشد که با توجه به اقداماتی که در ۶ ماه گذشته صورت گرفته است این امیدواری وجود دارد که برطرف شده وشاهد حضور پررنگ شرکتهای ایرانی در بصره وشهرهای مهم ان نظیر زبیر وام القصر باشیم- امین
این هفته دیداری با سفیر سابق ایران در عراق داشتم وباایشان درباره فرصت ها وچالش های روابط با عراق گفتگو ودیالوک داشتم و ایشان خبر بازگشایی مرز را سه روز قبل از اعلام رسمی ان را داد و معتقد بود که سالها طول خواهد کشید تا اقلیم سرو سامان بگیرد واز تعطیلی بیش از ۲۳۰ هتل، متل ومهمانسرا در اربیل خبر داد.
دوشنبه این هفته عازم بغداد هستم تا ضمن بازدید از نمایشگاه کربلا برای راه اندازی دفتر اتاق مشترک ایران وعراق در بغداد اقدام کنم وبا آقای فاضا حمدانی رییس اتاق مشترک عراق وایران برای همکاری وتبادل اطلاعات به توافق برسم.
ضمنا در حال برنامه ریزی جهت اعزام یک هیات عالیرتبه اقتصادی به ریاست آقای مهندس شافعی رییس اتاق ایران از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ اسفند هستیم ولازم است که با مقامات سفارت ایران، اتاق عراق ووزارتخانه های اقتصادی عراق هماهنگی لازم را بعمل آوریم.

۳- چالش ها وابهامات صادرات فراورده های نفتی ونقش اتحادیه:

این هفته هيات مديره اتحاديه نشست فوق العاده ای داشت ومنهم دعوت بودم، در سالهای اخیر سهم صادرات محصولات پتروشیمی وفراورده های نفتی که توسط بخش خصوصی وعمومی صادر میگردد حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که حدود ۸ میلیارد ان محصولات پتروشیمی ( گاز مایع، متانول، اتیلن، اوره، پلی اتیلن و....) و۴ میلیارد آن فراورده نفتی( قیر، هیدروکربور، روغن پایه وموتور، پارافین و...) است. در سال جاری با تصمیم مجلس مبنی بر توزیع ۴ میلیون تن قیر مجانی به وزارت خانه ها ونهادها و محاسبه مواد اولیه قیر صادراتی با ارز آزاد با چالش جدی مواجه شده وارزش صادراتی آن به حدود ۴۰۰ میلیون دلار محدود شده واز طرف دیگر صادرات هیدروکربور با ابهام قاچاق مواجه شده واگر اتحادیه اقدام جدی جهت رفع ابهام وشفاف سازی بعمل نیاورد اعضا با چالش جدی مواجه خواهند شد.
لذا هیات مدیره اتحادیه با بررسی همه جوانب ، راهکارهایی را برای حمایت از اعضا و روانسازی صادرات اتخاذ کرد وامید است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق و شرکت ملی پخش وپالایش اجرایی گردد.
از نظر من ریشه این مشکلات در حکمرانی نامطلوب، عدم استقرار نظام مستقل تنظیم قوانین ومقررات( رگلاتوری) ، صدور مجوز برای واحدهای بلندینگ و... است.
خوشبختانه با پیگیری اتحادیه وزیر صمت دستور بازنگری در نرخ ارز قیر صادراتی را ابلاغ نموده وامید است که دستگاهها از تصمیمات مقطعی وغیر سیستمی خودداری نمایند وبازار صادراتی کشور را با جالش مواجه نکنند.


در این هفته یک گفتگو با دوربین اتحادیه درباره چالش های صادرات فراورده ها داشتم و امید است که این چالش ها در همایش سالانه اتحادیه که در۲۶ دی ماه برگزار میگردد مورد بحث وگفتگو قرار گیرد.

پنجشنبه دیداری با آقای فیاض با ملیت لبنانی- فرانسوی داشتم که بسيار با هوش بود، با اینکه متعلق به یک خانواده میلیاردر بود ولی بسیار خاکی و اهل تشریفات وتجملات نبود، تحصیلاتش عالی و اطلاعاتش از ریشه حوادث منطقه جالب بود.
سابقه کار در همه زمینه ها داشت وعلاقمند به همکاری در توسعه میادین نفت وگاز وسرمایه گزاری در ال ان جی بود وفرمولهای ارایه شده برای قیمت گاز را غیر قابل قبول برای سرمایه گذاران خارجی میدانست( ارتباط دادن قیمت به قیمت های داخلی) واز طرف دیگر امکان مشارکت با شرکت نفت را به علت تحریم ها غیر ممکن میدانست.

اعتقاد داشت که باید قیمت گاز برای خوراک پتروشیمی وال ان جی بر مبنای فرمول" هنری هاپ" باشد ، میتواند پلاس باشد، همانطور که قیمت فروش گاز "ال ان جی "به هند را فرمول "هنری هاپ " در بی تی یو پلاس ۲ میباشد وایران هم اگر خود را با شرایط امروز بازار جهانی گاز وفق ندهد
فرصت ها را به مانند سابق از دست خواهد داد وشانسی برای نقش بازی کردن پیدا نخواهد کرد. والسلام

 

 

کد خبر 746104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =