اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی-شعار سال 93