یکشنبه 31 تیر 1397

امیر احمدیان، بهرام

متولد 1329 تهران، دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران. استاد دانشگاه تهران. آثار: روابط ایران و جمهوری آذربایجان- تقسیمات کشوری- آسیب شناسی روابط اقتصادی ایران با آسیای مرکزی، قفقاز با روسیه- آشنایی با جمهوری آذربایجان؛ رویکردی اقتصادی و تجاری- دریای خزر، منافع روسیه و امنیت ایران- پژوهشی درباره ایل بختیاری