سه شنبه 4 اردیبهشت 1397

علایی، حسین

متولد 1335 اراک، دکترای مدیریت سیستم. استاد دانشگاه. آثار: مهدی باکری در اندیشه و عمل- تاریخ تحلیلی جنگ تحمیلی.