دوشنبه 30 مهر 1397

امین، شاهین

متولد 1350، روزنامه نگار و منتقد سینما، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، سوابق: سردبیر ماهنامه سینمای پویا، دبیر گروه فرهنگی خبرگزاری مهر، دبیر تحریریه مجله سینما و....