یکشنبه 29 مهر 1397

دانشمند، مسعود

متولد ۱۲ تير ۱۳۲۸ فوق ليسانس صنايع و فوق ليسانس بازرگانى و مهندسى برق را از دانشگاه پلى تكنيك دريافت كرده است. وى از فعالان حوزه حمل و نقل و بازرگانى و كشتيرانى است. خزانه دار سابق اتاق بازرگانی ایران و عضو سابق هیات رییسه اتاق ایران در کارنامه او هست. در حال حاضر رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات است.