شنبه 28 مهر 1397

دهقان، احمد

.
  • چرا نویسنده خوب کم ظهور می‌کند؟

    - می‌توان وجود بحران در ادبیات داستانی کشور را به نوعی تایید کرد و از یک زاویه دیگر هم می‌توان به آن نگاه کرد و گفت بحرانی در ادبیات کشور وجود ندارد، چون داستان همچنان نوشته می‌شود و کتاب‌های منتشره ادبیات داستانی نسبت به سال‌های قبل رشد بیشتری داشته است.

  • "پرسه در خاک غریبه"

    - "پرسه در خاک غریبه" یکی از مهم ترین آثار من است. به نظر من وضعیت نویسنده و روزگار او در نوشتن موثرند. فکر می‌کنم اگر تا پایان عمرم بنویسم، باز هم سوژه‌های جدیدی خواهم داشت.

  • دفترچه خاطرات

    - شب اول دیر رسیدیم.

آرشیو ماهانه