یکشنبه 29 بهمن 1396

اسماعیلی، امیر

کارشناس ارشد ارتباطات از دانشگاه تهران/ مدیرعامل پیشین خبرگزاری پانا، سردبیر پایگاه خبری اقتصاد پنهان، دبیر تحریریه مجموعه همشهری محله(مناطق 22گانه)، دبیرتحریریه خبرگزاری شانا، رییس مرکزتحلیل و پردازش حوزه هنری
آرشیو ماهانه
x