شنبه 28 مهر 1397

اسماعیل‌تبار، مهدی

دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی
  • صالحی امیری و مدیریت علمی ورزش

    - بی تردید یکی از ضعف های مدیریت کلان ورزش درطی سال های اخیر،استفاده از مدیران ناآشنا با حوزه ورزش و فرهنگ حاکم بر فضاهای ورزشی است،اما دکتر صالحی در طی پنچ سال گذشته مشاور،داور واستاد راهنمای صدها پایان نامه علمی قوی در دانشگاه های مختلف و مرتبط با رشته های مختلف فرهنگی و ورزشی بوده است.

آرشیو ماهانه