پنج شنبه 26 مهر 1397

قاضی‌زاده، حسین

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس- مدیرکل حقوقی کمیته امداد امام خمینی(ره)