شنبه 1 اردیبهشت 1397

حسینی، سیدحمید

دکترای مدیریت سیستم ها از دانشگاه تربیت مدرس تجارب کاری: رئیس هیات مدیره گروه بین المللی مرآت از سال ۶۴ مدیر عامل پالایشگاه نفت سروش عضو شورای سیاست گذاری نشریه تجارت فردا مدیر مسئول نشریه دنیای انرژی
x