شنبه 28 مهر 1397

کردونی، روزبه

کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی از دانشکاه علامه طباطبایی ،کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی از دانشگاه یو ام مالزی و دکترای تحصصی باگرایش سیاست گذاری در حوزه پذیرش اجتماعی انرژی ها تجدیدپذیر
آرشیو ماهانه