شنبه 28 مهر 1397

میریوسفی، علیرضا

کارشناس ارشد روابط بین الملل و مسائل منطقه ای، زمینه تخصصى: سیاست خاورمیانه ای آمریکا و حوزه همسایگان، مدرس دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، رایزن و سخنگوی سابق نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد، تالیفات متعدد علمی و پژوهشی و رسانه ای در داخل و خارج از کشور