یکشنبه 29 بهمن 1396

معظمی گودرزی، حبیب الله

سردبیر گروه اقتصادی، سردبیر گروه سیاسی و مدیر نظارت و ارزشیابی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و رییس دفتر ایرنا در ایتالیا (رم)
x