شنبه 1 اردیبهشت 1397

مدرسی، فرید

روزنامه نگاری که از سال 82 با سیاسی نویسی حرفه اش را آغاز کرد. اما از سال 86 به صورت تخصصی روحانیت شیعی را هدف گرفت و قم و نجف و بیروت را به تصویر کشاند. اکنون مدیر مرکز تحقیق و توسعه شهرکتاب است و مدیر اجرایی ماهنامه اندیشه پویا.
آرشیو ماهانه
x