یکشنبه 29 مهر 1397

مدرسی، فرید

روزنامه نگاری که از سال 82 با سیاسی نویسی حرفه اش را آغاز کرد. اما از سال 86 به صورت تخصصی روحانیت شیعی را هدف گرفت و قم و نجف و بیروت را به تصویر کشاند. اکنون مدیر مرکز تحقیق و توسعه شهرکتاب است و مدیر اجرایی ماهنامه اندیشه پویا.
آرشیو ماهانه