شنبه 28 مهر 1397

محمدی، علی‌اصغر

.
  • ترکیه و فلسطینبه بهانه کاروان آزادی

    - کاروان آزادی، گر چه به همت جمع کثیری از انسان‌های آزاده جهان به راه افتاد و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجالس در کشورهای اروپای و عربی در آن حضور داشتند و حتی دیپلمات سابق آمریکایی نیز در میان "اسرا" دیده می‌شود؛ اما در حقیقت با حمایت‌های پیدا وپنهان دولت ترکیه به انجام رسید.

  • دیپلماسی پارلمانی، ضرورت دنیای جدید و مکمل دولت‌ها

    - علی اصغر محمدی: در دودهه اخیر و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی در جهان، دیپلماسی به مانند بسیاری از واژه های اجتماعی، دچار تحول شد.

آرشیو ماهانه