شنبه 28 مهر 1397

منوری، حسین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مدرس حقوق اساسی، حقوق اداری. حقوق کار. فلسفه حقوق عمومی، مدیرکل اطلاع رسانی دانشگاه آزاد