یکشنبه 29 مهر 1397

ترابی، سید اویس

کارشناسی ارشد عمران سازه‌های هیدرولیکی دانشجوی دکتری عمران- سازه های هیدرولیکی عضو هیات بررسی آب‌های سطحی معاونت فتی و عمرانی شهراری تهران