سه شنبه 1 آبان 1397

صدرالادبایی، مریم

متولد:1349 تحصیلات:کارشناسی تالیفات: سوابق:دبیر تلویزیون هفته نامه سروش، دبیر تحریریه هفته نامه سروش؛ سردبیر ارشد نشریات همشهری محله، دبیر اجتماعی و فرهنگی همشهری امارات،معاون سردبیر همشهری امارات، دبیر گروه اجتماعی روزنامه خبر