شنبه 28 مهر 1397

تفرشی، مجید

تاریخ نگار، سند پژوه و پژوهشگر مسایل معاصر/ متولد 1343/ دانش آموخته دکترای تاریخ/ برخی از آثار: مقدمات مشروطیت، خاطرات دوران سپری شده، گزارشهای نحرمانه شهربانی/ زندگی، خاطرات و اسناد شیخ احمد بهار/ صدای پای دگرگونی/ خاطرات دوران سپری شده/ چهل سال در صحنه
آرشیو ماهانه