یکشنبه 29 مهر 1397

تاجگر، رضا

متولد 1350 / روزنامه نگار و پژوهشگر امور حقوقی / فعال مطبوعاتی / نگارش ده ها یادداشت و مقاله و سرمقاله علمی – پژوهشی در زمینه مسایل حقوقی و فرهنگی و رسانه ای / عضو سیاستگذاری و مدیریت امور اجرایی و ارتباطات چندین روزنامه و نشریه و مشاور امور مطبوعاتی و انتشارات کتاب / ویراستار حقوقی / ویراستار ادبی