پنج شنبه 26 مهر 1397

میرفخرایی، تژا

متولد: 1335 ، یکسال و نیم زبان انگلیسی و ریاضیات،ادینبورگ 1975. سه سال تحصیلات سینمایی بوستن، آمریکا 1978. دیپلم زبان و فرهنگ نروژ و لیسانس و فوق لیسانس ارتباطات 1987 – 1995،دانشگاه اسلو. دکتری روزنامه نگاری، واحد علوم و تحقیقات 1383.
آرشیو ماهانه