چهارشنبه 2 آبان 1397

واسعی، سیدعلیرضا

متولد 1343 ساری/ تحصیلات: دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی/ دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، عضو گروه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی