یکشنبه 29 مهر 1397

وصفی، محمدرضا

متولد 1343 صادره از تهران، دکترای فرهنگ و تمدن، استاد دانشگاه تهران/ کتب: الفکر الاسلامی المعاصر فی ایران و ...