پنج شنبه 26 مرداد 1396

حجتی:امنیت غذایی افزایش می‌یابد

وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: ما در طول 4 سال گذشته بیش از 5 درصد رشد در بخش کشاورزی داشتیم و معتقدیم به خاطر ارزش‌افزوده در مناطق تولیدی، صنایع تولیدی و تکمیلی باید ایجاد شود که آن را در قالب یک برنامه آماده کرده ایم.

شاه کلید خروج از بحرانِ برق در اختیار بخش‌خصوصی

انرژی - رییس کمیته صادرات سندیکای صنعت برق می گوید:« اینکه بگوییم باید صادرات پیشران باشد،حرف قشنگی است اما این حرف قشنگ باید در عمل اجرایی شود.»

سیاستگذاری یا تسهیلات،کدام عامل رونق است؟

صنعت - صاحبان صنایع کوچک این روزها منتظر تصمیم مجلس برای مشخص شدن سرنوشت چهارسال آینده وزارت صنعت،معدن و تجارت هستند؛صنایعی که در سالهای گذشته بحران ها از سرگذرانده ولی هنوز سرپا ایستاده اند.

آخرین مطالب