چهارشنبه 2 آبان 1397

شهبازی، رامتین

متولد 1357، کارشناس ارشد تئاتر – منتقد تئاتر و سینما، عضو هیات مدیره انجمن منتقدان تئاتر - عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، آثار: صاحب چندین مقاله علمی پژوهشی در زمینه سینما، تئاتر و نشانه شناسی،کتاب مجموعه مقالات علمی و پژوهشی جامعه‌شناسی سینما