۰ نفر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۴:۲۵
اعلام اسامی کاندیداهای شورای شهر زنجان

طی اطلاعیه ای از سوی فرمانداری زنجان اسامی کاندیداهای شورای شهر اسلامی زنجان اعلام شد.

به گزارش خبرآنلاین ، فرماندار زنجان در اطلاعیه خود آورده است :در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه
شهر زنجان مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29
برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر زنجان به شرح زير مي باشد:
1 - آقاي حسام ابراهيم خاني فرزند حسين كد نامزد 124
2 - آقاي اكبر ابراهيمي فرزند موسي كد نامزد 125
3 - آقاي سيدمعين ابراهيمي مشهور به سيد معين ابراهيمى فرزند سيد خليل كد نامزد 126
4 - آقاي رسول احدي فرزند کريم كد نامزد 127
5 - آقاي حميد احمدي فرزند علي كد نامزد 129
6 - آقاي سيدرحمن احمدي فرزند سيدرحيم كد نامزد 141
7 - آقاي مجيد آخوندي فرزند عين اله كد نامزد 145
8 - آقاي امير ارجمند فرزند مرادعلي كد نامزد 146
9 - آقاي تقي اسدي فرزند رضا كد نامزد 147
10 - آقاي احسان اسماعيلي فرزند نورعلي كد نامزد 148
11 - آقاي حسن اسم خاني فرزند آقاوردي كد نامزد 149
12 - آقاي علي اشتري فرزند بيوك آقا كد نامزد 151
13 - آقاي فريدون اصفهانيان فرزند مجتبى كد نامزد 152
14 - آقاي محمدحسن افتخاري پور فرزند حسينعلي كد نامزد 156
15 - آقاي كاظم افشارچي مشهور به مسعود فرزند رزاق كد نامزد 157
16 - آقاي رحمان افشاري فرزند رحمت اله كد نامزد 158
17 - آقاي رحيم افشاري فرزند رحمت اله كد نامزد 159
18 - آقاي حسين آقاجانلو مشهور به --- فرزند ابراهمعلي كد نامزد 161
19 - آقاي سينا آقاجانيان فرزند فرامرز كد نامزد 162
20 - آقاي عابدين اكبري فرزند صفرعلي كد نامزد 164
21 - آقاي علي اكبري فرزند اكبر كد نامزد 165
22 - آقاي بهنام الماسي فرزند علي كد نامزد 167
23 - آقاي طاهر اماني اختصار فرزند جمال كد نامزد 168
24 - آقاي بهرام اميني فرزند خيراله كد نامزد 171
25 - خانم مريم اميني فرزند محمد كد نامزد 172
26 - آقاي مسعود انتصار فرزند حبيب كد نامزد 174
27 - آقاي عليرضا انصاري نيا فرزند محمدرضا كد نامزد 175
28 - آقاي محسن اوجاقلو فرزند اكبر كد نامزد 176
29 - آقاي اكبر اوصالي فرزند محمدحسين كد نامزد 178
30 - آقاي مجيد اوصالي فرزند علي اشرف كد نامزد 179
31 - آقاي علي اوصانلو فرزند فريدون كد نامزد 181
32 - آقاي مجيد باصري فرزند حميدرضا كد نامزد 182
33 - خانم رعنا باقري فرزند علي كد نامزد 184
34 - آقاي محمد باقري فرزند فياض كد نامزد 185
35 - آقاي مهدي باقري فرزند رحمن كد نامزد 186
36 - خانم مينا باقري فرزند مصطفي كد نامزد 187
37 - آقاي نبي اله باقري فرزند زين العابدين كد نامزد 189
38 - خانم افسون باقري اصل فرزند توفيق كد نامزد 191
39 - خانم مريم بخشي فرزند جواد كد نامزد 192
40 - آقاي علي رضا بهرامخاني فرزند اسمعيل كد نامزد 194
41 - آقاي سيدفريد بهشتي نژاد فرزند سيدسعيد كد نامزد 195
42 - آقاي مهدي بيات نيا فرزند صفر كد نامزد 197
43 - آقاي اسمعيل بيگدلي فرزند قدرت اله كد نامزد 198
44 - آقاي حسن بيگلي فرزند رضاعلي كد نامزد 212
45 - آقاي مجيد بيگلي فرزند علي كد نامزد 214
46 - آقاي مرتضي بيگلي فرزند مصطفى كد نامزد 215
47 - خانم مهسا پدرام فرزند فرض اله كد نامزد 217
48 - آقاي عيسي پيري فرزند جمشيد كد نامزد 218
49 - آقاي حيدر تابنده فرزند خانعلى كد نامزد 219
50 - آقاي جواد تاران مشهور به مهندس فرزند على كد نامزد 241
51 - آقاي مهدي ترابي نژاد فرزند محمدحسين كد نامزد 242
52 - آقاي بهرام تقي بيگلو مشهور به جابر فرزند عظمت كد نامزد 245
53 - آقاي علي تقي لو فرزند محمد كد نامزد 246
54 - آقاي فضائل تقي لو مشهور به حاج فضايل فرزند علي كد نامزد 247
55 - آقاي غلامرضا تقي لوفر فرزند اصلان كد نامزد 248
56 - آقاي مرسل توكلي فرزند قارداش علي كد نامزد 249
57 - آقاي اصغر تيموري فرزند قربانعلي كد نامزد 251
58 - آقاي عليرضا تيموري فرزند علي اشرف كد نامزد 252
59 - آقاي حسن ثبوتي فرزند اسداله كد نامزد 254
60 - آقاي اصغر جريني فرزند منوچهر كد نامزد 257
61 - آقاي جعفر جعفري نوده فرزند اكبر كد نامزد 258
62 - آقاي مهدي جمشيدي فرزند جليل كد نامزد 259
63 - خانم مينا جوادي فرزند غيب علي كد نامزد 261
64 - آقاي معرفت اله جوزي فرزند اصغر كد نامزد 262
65 - آقاي احمد جيلوگلجه فرزند عبدالله كد نامزد 264
66 - آقاي احد حاتمي فرزند جلال كد نامزد 265
67 - خانم زهرا حاتمي مشهور به به شهره فرزند مظفرعلي كد نامزد 267
68 - آقاي اصغر حاجي ميري فرزند على كد نامزد 268
69 - آقاي اكبر حسنلو فرزند علي كد نامزد 269
70 - آقاي شاپور حسنلو فرزند سيفعلى كد نامزد 271
71 - خانم فرحناز حسن لو فرزند صفي اله كد نامزد 272
72 - آقاي هدايت حسنلو فرزند يداله كد نامزد 275
73 - آقاي محسن حسني مشهور به حسنى فرزند محمدآقا كد نامزد 276
74 - آقاي مهدي حسني فرزند ابراهيم كد نامزد 278
75 - آقاي دانيال حسيني مشهور به سيد دانيال فرزند سيدحشمت اله كد نامزد 279
76 - آقاي سيدمحسن حسيني فرزند سيدبيوك كد نامزد 281
77 - خانم معصومه حمزه تبار مشهور به ليلا فرزند عيسي كد نامزد 282
78 - آقاي حميدرضا حميدي فرزند قارداشعلي كد نامزد 284
79 - آقاي محمدجعفر حميدي فرزند معرفت اله كد نامزد 285
80 - خانم پروين حواريون فرزند يحيى كد نامزد 286
81 - آقاي فريدون حيدري فرزند براتعلى كد نامزد 287
82 - آقاي محمدرضا حيدري مشهور به بهنام فرزند حفظ الله كد نامزد 289
83 - آقاي سعيد خاتمي فرزند رهبر كد نامزد 292
84 - آقاي محمدحسين خاتمي فرزند موسي كد نامزد 294
85 - آقاي محمدرضا خادم پير فرزند علي حسين كد نامزد 295
86 - آقاي محمد خان احمدلو فرزند علي كد نامزد 296
87 - خانم اعظم خدائي فرزند شمسعلي كد نامزد 297
88 - آقاي سجاد خدائي مشهور به مهندس خدائى فرزند اميدعلي كد نامزد 298
89 - آقاي سعيد خدادادي خمسه فرزند اسداله كد نامزد 412
90 - آقاي جمشيد خوئيني فرزند قنبرعلي كد نامزد 415
91 - آقاي سعيد داداشي فرزند غلامعلي كد نامزد 416
92 - آقاي مرتضي داداشي فرزند انعام اله كد نامزد 417
93 - آقاي امامعلي دادخواه فرزند حيدرعلي كد نامزد 418
94 - آقاي جابر داودي فرزند محمدحسين كد نامزد 419
95 - خانم فاطمه دوستي فرزند مجتبي كد نامزد 421
96 - آقاي اسماعيل دويران فرزند شمسعلي كد نامزد 424
97 - آقاي بهمن دويراني فرزند حسنعلي كد نامزد 425
98 - آقاي مصطفي رازقي مشهور به رزاقي فرزند مرتضي كد نامزد 426
99 - آقاي عباس راشاد فرزند على كد نامزد 427
100 - آقاي جهان بخش رحماني فرزند عين على كد نامزد 451
101 - آقاي عليرضا رحماني فرزند حكمعلي كد نامزد 452
102 - خانم لاله رحماني فرزند حجت الله كد نامزد 454
103 - خانم سرور رحيمازنجاني فرزند عباس كد نامزد 456
104 - خانم بهاره رستمي فرزند كاظم كد نامزد 457
105 - آقاي فخرالدين رستمي فرزند رضاعلي كد نامزد 458
106 - آقاي محمدباقر رستمي مشهور به حاج آقا رستمى-آقا رستمى فرزند قوچعلي كد نامزد 459
107 - آقاي اصغر رسولي فرزند رجبعلي كد نامزد 461
108 - خانم اعظم رسولي فرزند علي حسين كد نامزد 462
109 - آقاي عليرضا رسولي فرزند قربانعلى كد نامزد 464
110 - آقاي مرتضي رسولي فرزند علي كد نامزد 465
111 - خانم سميه رضائي فرزند بهرام كد نامزد 467
112 - آقاي شاهين رضائي فرزند قارداش علي كد نامزد 468
113 - آقاي محمود رضواني فرزند علي كد نامزد 469
114 - آقاي كريم رفاهي مشهور به سيدکريم فرزند يوسف كد نامزد 471
115 - آقاي نورالدين رفيعي فرزند جعفر كد نامزد 472
116 - آقاي كمال رهگذر فرزند محمد كد نامزد 474
117 - آقاي مهران زرگري فرزند علي كد نامزد 475
118 - آقاي مجتبي زماني فرزند صفي اله كد نامزد 476
119 - آقاي كاظم زنجانيان فرزند صادق كد نامزد 478
120 - آقاي سهراب ساريجالو فرزند شريف كد نامزد 479
121 - آقاي تقي سالك فرزند ابوالحسن كد نامزد 481
122 - آقاي ناصر سعيدي فرزند سلمان كد نامزد 482
123 - آقاي مهدي سلطان محمدي فرزند محرمعلي كد نامزد 484
124 - خانم شادي سليماني فرزند ذبيح اله كد نامزد 485
125 - خانم سحر سليمي فرزند غلامحسين كد نامزد 486
126 - آقاي حسن سيفي فرزند كرمعلي كد نامزد 487
127 - آقاي ابوالفضل شاهمرادي فرزند حمزه كد نامزد 489
128 - خانم پريسا شعباني فرزند حسين كد نامزد 491
129 - آقاي احمدعلي شكوري مشهور به حاج احمد -ملا شکوری - شيخ احمد فرزند حيدرعلي كد نامزد 492
130 - آقاي يوسف شكوري فرزند لطيف كد نامزد 494
131 - آقاي طهماسب شهبازي فرزند اميد على كد نامزد 495
132 - آقاي عليرضا شيخي سونتوئي فرزند غلامرضا كد نامزد 496
133 - آقاي علي صديقي پور فرزند عباسعلي كد نامزد 498
134 - آقاي علي اصغر طارمي فرزند ذكريا كد نامزد 514
135 - آقاي بهمن طاهري فرزند شاهعلي كد نامزد 515
136 - خانم ندا طاهري فرزند فرخ كد نامزد 517
137 - آقاي حسين طهماسبي مقدم فرزند سيف اله كد نامزد 519
138 - خانم آذر عباسي فرزند اسرافيل كد نامزد 521
139 - خانم زهره عباسي فرزند عباس كد نامزد 524
140 - آقاي محسن عباسي فرزند صدقعلي كد نامزد 525
141 - آقاي پيام عبداللهي فرزند محمد كد نامزد 526
142 - آقاي پرويز عبدي نژاد فرزند عزيزاله كد نامزد 527
143 - آقاي محمدرضا عزتي فرزند مرتضي كد نامزد 528
144 - آقاي مسعود عزمي فرزند منصور كد نامزد 529
145 - خانم شهلا عزمي جزيمق فرزند منصور كد نامزد 541
146 - خانم فريده عزيززنجاني فرزند علي اكبر كد نامزد 542
147 - آقاي اكبر عزيزي مشهور به مهندس عزيزی فرزند نجف كد نامزد 545
148 - آقاي جمشيد عسگرلو فرزند محمد كد نامزد 546
149 - آقاي محمدمهدي عسگري مشهور به انعام الله فرزند نيتعلى كد نامزد 547
150 - آقاي محمد عطائيان فرزند اسحاق كد نامزد 548
151 - آقاي غلامرضا علمدار فرزند حسن رضا كد نامزد 549
152 - خانم مريم علمدار فرزند غلامرضا كد نامزد 561
153 - خانم رؤيا عليزاده فرزند عبدالناصر كد نامزد 562
154 - خانم منصوره علي محمدي مشهور به سيما فرزند سليمان كد نامزد 564
155 - آقاي مهدي عليمرداني فرزند محمد كد نامزد 565
156 - آقاي سيدپيمان عمادي فرزند سيدداود كد نامزد 567
157 - آقاي عليرضا عماري فرزند حسين كد نامزد 568
158 - آقاي محمد عيني فرد فرزند غلامرضا كد نامزد 569
159 - آقاي ميلاد غفاري سرورملكي فرزند حسن كد نامزد 571
160 - آقاي غلامحسين غنيون فرزند يحيي كد نامزد 572
161 - آقاي مهران فرامرزي مشهور به شهرساز فرزند حسن كد نامزد 574
162 - خانم فريده فلاح جعفري فرزند ذبيح الله كد نامزد 576
163 - خانم روزيتا قاسم لو فرزند رجبعلي كد نامزد 581
164 - آقاي احسان قاسمي مشهور به نعمت فرزند يداله كد نامزد 582
165 - آقاي رضا قديمي فرزند يحيي كد نامزد 584
166 - خانم زهرا قديمي فرزند اباصلت كد نامزد 585
167 - آقاي داود قرباني فرزند يعقوب كد نامزد 586
168 - آقاي يوسف قرباني فرزند قربانعلي كد نامزد 587
169 - آقاي احسان قلي فر فرزند تقي كد نامزد 589
170 - آقاي مهدي قنبري موحدي فرزند عباداله كد نامزد 591
171 - آقاي اسماعيل كبوتري فرزند محمد كد نامزد 592
172 - آقاي جلال كرمي فرزند محمد كد نامزد 594
173 - خانم رقيه كرمي فرزند احمد كد نامزد 595
174 - آقاي سعيد كرمي فرزند علي كد نامزد 596
175 - خانم طناز كرمي فرزند فخرالدين كد نامزد 597
176 - آقاي مصطفي كرمي فرزند يعقوب كد نامزد 598
177 - آقاي اميد كريمي فرزند علي كد نامزد 612
178 - آقاي رضاعلي كريمي مشهور به عسگر فرزند محرمعلي كد نامزد 614
179 - آقاي صادق كريمي فرزند علي كد نامزد 615
180 - آقاي محمدحسن كريمي فرزند ولى اله كد نامزد 616
181 - آقاي اسماعيل كشتكارنيا فرزند رمضان كد نامزد 617
182 - خانم الهام گروسي فرزند ناصر كد نامزد 618
183 - آقاي حميد لايقي نوروزي فرزند ابراهيم كد نامزد 619
184 - خانم فاطمه محبي فرزند مروتعلي كد نامزد 621
185 - آقاي سعيد محرمي فرزند يعقوب كد نامزد 624
186 - آقاي مسعود محمدپورزنجاني فرزند قربانعلي كد نامزد 625
187 - آقاي رزاق محمدي مشهور به حاج رزاق فرزند علي اصغر كد نامزد 627
188 - آقاي رسول محمدي فرزند ركابعلي كد نامزد 628
189 - آقاي رسول محمدي فرزند عيوضعلي كد نامزد 629
190 - آقاي رضا محمدي مشهور به استادمهندس محمدی فرزند هاشم كد نامزد 641
191 - خانم زكيه محمدي مشهور به راحله فرزند محمدعلي كد نامزد 645
192 - آقاي شهرام محمدي فرزند جواد كد نامزد 646
193 - خانم عذرا محمدي فرزند جواد كد نامزد 647
194 - آقاي علي محمدي مشهور به على بيمه فرزند شجاععلي كد نامزد 648
195 - آقاي علي محمدي فرزند صفرعلي كد نامزد 649
196 - آقاي محمد محمدي مشهور به رضا فرزند يقين علي كد نامزد 651
197 - آقاي مهدي محمدي فرزند آيت اله كد نامزد 652
198 - آقاي جعفر محمدي حصاري فرزند ذبيح اله كد نامزد 654
199 - آقاي عباس محمدي فرد مشهور به محمدی فرزند اكبر كد نامزد 656
200 - آقاي فرهاد محمودي فرزند احمد كد نامزد 657
201 - آقاي غلامرضا مختاري زنجاني مشهور به قلى -قلى مختاری- زنجانى فرزند محمد كد نامزد 658
202 - آقاي محمدمسعود مرادخاني مشهور به مسعودمرادخانى-مرادخانى شهردار فرزند يداله كد نامزد 671
203 - آقاي منصور مرادلو فرزند مسيب كد نامزد 672
204 - خانم مهپاره مرادي فرزند ملكعلي كد نامزد 674
205 - آقاي رسول مرادي جزء فرزند فرخ كد نامزد 675
206 - آقاي سيدامير مرتضوي صديق فرد فرزند سيدابوالفضل كد نامزد 678
207 - آقاي محمدحسين مرسلي فرزند حسن كد نامزد 679
208 - آقاي محمدعلي مسلمي فرزند فتح اله كد نامزد 681
209 - آقاي رحمان معاصري مشهور به معاصری-حاج آرش فرزند اكبر كد نامزد 682
210 - آقاي بهزاد معين فرزند كريم كد نامزد 684
211 - آقاي وحيد مقدم مشهور به کيوان فرزند جواد كد نامزد 685
212 - خانم رؤيا ملاحاجلوئي ميانجي فرزند اكبر كد نامزد 686
213 - آقاي محمد ملك محمدي فرزند غلامرضا كد نامزد 687
214 - آقاي حسن ملكي مشهور به ماهنشاني فرزند محمدعلي كد نامزد 689
215 - آقاي نادر مهاجري فرزند يوسف كد نامزد 691
216 - آقاي جواد مهديون فرزند عباس كد نامزد 692
217 - آقاي حسين مهديون فرزند فرمانعلي كد نامزد 694
218 - آقاي مهدي مهديون فرزند قاسم كد نامزد 695
219 - خانم فرناز مهرافزا فرزند جليل كد نامزد 696
220 - خانم فريبا مهرسا فرزند اكبر كد نامزد 697
221 - خانم ليلا مهرسا فرزند اكبر كد نامزد 698
222 - خانم سيده اكرم موسوي فرزند سيدمرتضي كد نامزد 712
223 - آقاي سيدحامد موسويون فرزند سيدسجاد كد نامزد 714
224 - آقاي محسن ميرزائي فرزند فرخ كد نامزد 715
225 - آقاي محمدصادق ناصر مشهور به ناصری فرزند يونس كد نامزد 718
226 - آقاي علي نجفي مشهور به نظام على فرزند خدايار كد نامزد 721
227 - آقاي مهدي ندرلو فرزند مسيب كد نامزد 724
228 - آقاي يحيي نصيرا فرزند مجتبي كد نامزد 725
229 - آقاي احمد نصيري فرزند رحيم كد نامزد 726
230 - آقاي اميرعلي نصيري فرزند يعقوب كد نامزد 727
231 - آقاي علي نصيري فرزند محمود كد نامزد 728
232 - آقاي محسن نظري فرزند نوروزعلي كد نامزد 729
233 - آقاي منصور نظري فرزند عونعلي كد نامزد 741
234 - آقاي ميثم نعمت فرزند نعمت اله كد نامزد 742
235 - آقاي محسن نعمتي فرزند اباصلت كد نامزد 745
236 - آقاي محمود نقيلو فرزند نبي اله كد نامزد 746
237 - خانم اكرم نقي لونيا فرزند علي كد نامزد 747
238 - آقاي بهزاد نورمهر فرزند عباس كد نامزد 748
239 - خانم سميه نوروزي فرزند علي اوسط كد نامزد 749
240 - آقاي محمد نوري فرزند علي اوسط كد نامزد 751
241 - آقاي عباس نوري شورابي فرزند مجيد كد نامزد 752
242 - آقاي رحمن وزيري فرزند عيوضعلي كد نامزد 756
243 - آقاي وحيد ولي زاده فرزند نورالدين كد نامزد 757
244 - آقاي فرزاد ولي مقدم زنجاني مشهور به فرزاد مقدم فرزند مظفرالدين كد نامزد 758
245 - خانم سميرا يارمحمدي فرزند حنفيه كد نامزد 759
246 - آقاي ابوالفضل يعقوبي فرزند على كد نامزد 761
توجه :
1- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 9 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط
اسامي تعداد حداكثر 9 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
2- هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري زنجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

46
کد خبر 664186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =