مقایسه ایران با کشور های موفق در اجرای طرح پزشک خانواده نشان می دهد، این طرح در ایران راه زیادی برای اجرا در پیش رو دارد.

محمدحسین نجاتی: اجرای طرح پزشک خانواده در ایران مانند رویا و در کشور های توسعه یافته دنیا همچون خاطره ای است. 20 سال است که در ایران مسئولان به دنبال اجرای این طرح هستند، در حالی که کشور هایی مانند آمریکا، کانادا، ایتالیا، آلمان و انگلیس هر کدام به طور میانگین بیش از 50 سال است که اجرای این طرح را آغاز کرده اند. شاید این مقایسه به کام مسئولان کشور خوش نیاید اما وقتی سخن از پیشرفت های علوم پزشکی در کشور به میان می آید و علوم پزشکی کشور را در دنیا صاحب مقام های بالا عنوان می کنند، این سوال پیش می آید که علیرغم این پیشرفت ها چرا نظام بهداشت و درمان کشور از اجرای طرح مهمی همچون طرح پزشک خانواده نا توان است؟ با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در اجرای طرح پزشک خانواده می توان گفت این طرح در ایران هنوز تا رسیدن به مراحل اجرایی راه بسیار زیادی را در پیش رو دارد.

 

اطلاع رسانی ضعیف و مبهم طرح پزشک خانواده
صحبت از پزشک خانواده میان مسئولان وزارت بهداشت و سایر مسئولان مرتبط این طرح تاکنون بیشتر درباره کلیات، اظهارنظرها و انتقادها نسبت به این طرح بوده است. کمتر دیده شده است که مسئولان سعی در شناساندن این طرح کنند.

بر اساس پژوهش صورت گرفته در استان های شمالی کشور که جز مناطق آزمایشی اجرای این طرح طی دوسال اخیر بوده است، بیش از 62 درصد از مردم اطلاعی از جزئیات اجرای این طرح را نداشتند.

این درحالی است که در تعریف این طرح باید گفت که ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده وﻇﻴﻔﻪ دارد ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘﺎی سلامت، ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ درﻣﺎﻧﻲ ارﺟﺎع کند، ﭼﺮا ﻛـﻪ در صورت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دوم و ﺳـﻮم که متخصصان و فوق متخصصان هستند، ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻫﺪر می رود. دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم راﻫﻲ ﺟﺰ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارد. ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲروﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎی ﺳـﻼﻣﺖ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻮء آن ﺑـﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺮا ﺷﻮد. ﻟﺬا این طرح برای ایجـﺎد ﻧﻈـﺎم ارﺟﺎع در ﻛﺸﻮر و کاﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﻌﺪد، ضروری به نظر می رسد.


تاریخچه پزشک خانواده در کشورهای موفق

تاریخچه پزشک خانواده به سال های پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد. هنگامی که با افزایش تخصص های پزشکی، پزشکان عمومی به انزوا می رفتند. برای حل این معضل در آمریکا، در سال 1969 بورد پزشکی خانواده به رسمیت شناخته شد و در سال 1972 آکادمی پزشک عمومی آمریکا به آکادمی پزشک خانواده تغییر نام داد. در پی این تحولات، کشورهای دیگری چون کانادا، انگلستان، چین، ویتنام، تایلند، ژاپن، عربستان، فلسطین و 60 کشور دیگر نیز به این برنامه پیوستند. شرایط کنونی کشور ما، با توجه به وجود مشکلات بهداشتی و شیوع برخی بیماری های عفونی و قلبی ـ عروقی حاکی از ضرورت توجه هر چه تخصصی تر به پزشکی خانواده است. از سوی دیگر، ظرفیت گشوده ای برای توان بالقوه پزشکان عمومی بیکار است که با بازآموزی آنها می توان توان بیش از 10 هزار پزشک عمومی را به شکل تخصصی تر و کاراتری به کار گرفت. هزینه های بالای درمان و بستری شدن در بیمارستان ها و هزینه بالای رفت و آمد مردم روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، ضرورت نگاه تخصصی به پزشک خانواده است.

 

رضایت بالای امریکای ها از طرح پزشک خانواده
در رابطه با کشورهای موفق در اجرای طرح پزشک خانواده می توان گفت که کشور آمریکا و آلمان دارای بهترین برنامه های پزشک خانواده هستند. بر اساس بررسی هایی که سازمان بهداشت جهانی در سﺎل 2004 در آﻣﺮﻳﻜﺎ انجام داد، 93 درصد ﺑﻴﻤﺎران از ﮔﻮش دادن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت آﻧﺎن، 68درصد آﻧﺎن از اﻣﻜﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎران و 97درصد آﻧﺎن از ﺻﺪاﻗﺖ و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده رﺿﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻨﺪ.

هم چنین دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از 60 درصد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ که نتایج آن در مقالات علمی تخصصی داخلی نیز منعکس شده است، در آمریکا از ﻛﻞ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻫﻤﻜـﺎریﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﭘﺰﺷـﻚ ﺧﺎﻧﻮاده 12درصد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده، 13 درصد ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠـﻲ، 4.5 درصد ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧـﺎن و زاﻳﻤـﺎن، 3 درصد ﺟــﺮاح ﻋﻤــﻮﻣﻲ و 58 درصد ﺑﻘﻴﻪ را ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲدادﻧـﺪ. در ﺣﺎﻟﻲﻛـﻪ مطالعات داخلی در ایران نشان می دهد در حال ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهند.


حقوق سالانه 150 هزار دلاری پزشکان خانواده در آمریکا
همچنین ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻓﻘﻂ 21درصد ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ کنند، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻧﺸـﺎنﻣـﻲدﻫـﺪ که 24 ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﻘﻴﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ. نکته مهم در رابطه با موفقیت طرح پزشک خانواده در آمریکا حقوق بالای پزشکان در طرح پزشک خانواده است. به طوریکه میزان درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت 116000 دﻻر و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 150000 دﻻر است ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در کشور نیست.
چرا که وزیر سابق بهداشت در ایران پیش از این از حقوق 900 هزار تومانی پزشکان خانواده در کشور خبر داده بود. این در حالی است که این میزان حقوق در سال رقمی معادل 10 میلییون و800 هزار تومان و در بهترین حالت 12 میلیون تومان می شود که اصلا با حقوق پزشکان خانواده در آمریکا همخوانی ندارند.


پزشک خانواده در انگلیس و پرداخت کامل هزینه های از سوی بیمه ها
انگلیس از سال 1942 دارای یک سیستم درمان جامع ملی است که از طریق درآمدهای مالیاتی، تامین مالی شده و به وسیله یک بخش خصوصی کوچک و مستقل همراهی می‌شود. عمده درآمد نظام از طریق مالیات بیمه‌ای است. این درآمد در اختیار پرداخت‌کنندگان شامل وزارت بهداشت و درمان، کمیته‌های پزشک خانواده و ادارات محلی قرار می‌گیرد. سیستم مورد نظر سه سطح خدمات پزشکی خانواده، خدمات ادارات بهداشتی محلی و خدمات بیمارستانی را شامل می شود. خدمات بهداشتی و درمانی خانواده‌ها، از طریق ارایه‌دهندگان مستقل عرضه می‌شود. خدمات بهداشت و درمان جامعه و بستری نیز از طریق بیمارستان‌های عمومی و به‌وسیله افراد حقوق‌بگیر ارایه می‌شود. یک بخش کوچک‌تر اما در حال رشد مراقبت‌های بهداشتی و درمانی نیز وجود دارد که تامین مالی آن، به وسیله پرداخت مستقیم و نیز از طریق بیمه خصوصی در چارچوب مدل میزان خدمات صورت می‌پذیرد.

در انگلیس هزینه‌های مالی بیمار نیز مستقیما توسط شرکت‌های بیمه خصوصی به خود وی پرداخت می‌شود. در سال 1989 یک رفرم با نام طرح کاغذ سفید در نظام بهداشتی و درمانی کشور انگلیس شکل گرفت. گرچه اصول اولیه سیستم نظام خدمات بهداشتی و درمانی ملی به‌ویژه نحوه تامین مالی آن تغییرات عمده‌‌ای نکرد ولی در مالکیت مراکز درمانی و نحوه عملکرد پزشکان تغییراتی عمده حاصل شد. پس از رفرم 1989 گسترش بخش خصوصی تشدید شد و بیمارستان‌‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی از شکل انحصاری خارج شدند و به مدل قراردادی نزدیک‌تر شدند.


پزشک خانواده در آلمان و پرداخت بخش اندکی از هزینه ها از سوی مردم
در آلمان برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بر اساس نظام بر اساس تامین اجتماعی است که در آن گستره‌ای از سازمان‌های بیمه‌‌گر وجود دارد که از لحاظ سازمانی مستقل از فراهم‌آورندگان مراقبت‌های بهداشتی هستند؛ صندوق‌های بیمه در حقیقت بخشی از بیمه‌های اجتماعی هستند. هزینه‌های سرمایه‌ای عموما توسط دولت تامین می‌شود. منبع درآمد نظام عموما از طریق مالیات‌های عمومی، مالیات بیمه‌ای و حق بیمه‌های خصوصی و عمومی است. شرکت بیمه‌گر خصوصی به صورت کارانه هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی و انتفاعی و همچنین پزشکان خود را پرداخت می‌کنند. هر شهروند آلمانی موظف به داشتن نوعی بیمه است و در حدود 90 درصد مردم آلمان تحت پوشش صندوق‌های بیمه هستند. حق بیمه درصد مشخصی از حقوق و دستمزد ناخالص است. کل مبلغ حق بیمه به‌طور یکسان بین کارگر و کارفرما تقسیم می‌شود و همچنین افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، کشاورزان، ازکارافتادگان و دانش‌آموزان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. بیماران تنها بخش کوچکی از هزینه را در نظام بیمه‌ای پرداخت می‌کنند.

 

اصرار وزارت بهداشت، انکار پزشکان و کارشناسان
طرح پزشک خانواده از سوی مسئولان وزارت بهداشت، به شکلی از سال 1384 تا به امروز با اصرار مسئولان وزارت بهداشت و انکار کارشناسان و اعضای سازمان نظام پزشکی مبنی بر آماده نبودن شرایط اجرای این طرح همراه شده است که هنوز پس از هفت سال به مرحله اجرا نرسیده است. وزارت بهداشت عدم اختصاص بودجه از سوی دولت را دلیلی بر عدم موفقیت در اجرای این طرح می داند، اما کارشناسان مجموعه از عوامل را دلیلی بر شکست وزارت بهداشت در اجرای برنامه پزشک خانواده می دانند.

در جدول زیر جزئیات ایرادات مطرح شده به طرح پزشک خانواده از سوی سازمان نظام پزشکی کشور را بخوانید؛

 

شماره ایراد
1 ابهام در تامین منافع مالی طرح
2 سیستم پرداخت غیرعادلانه
3 عدم تناسب در تعداد افراد تحت پوشش (سرانه)
4 عدم چاره اندیشی برای پزشکانی که به هردلیل در طرح جا نگرفته و سیاست بر این است که قرارداد سازمان‌های بیمه گر نیز با آنها لغو گردد
5 ابهامات طرح در فراگیری گروههای پاراکلینیک و داروخانه هاابهامات طرح در فراگیری گروههای پاراکلینیک و داروخانه ها
6 حذف حرفه مامائی در نسخه 02 در نظر گرفتن حق الزحمه ماما در سرانه ناعادلانه پزشک عمومی و مخدوش شدن طرح وظایف خدمات پرستاری و مامائی
7 اشکالات در نحوه انتخاب پزشک خانواده ، پوشش بیمه ای و نگرانیها در نحوه پرداخت
8 ضعف مدیریت برای اجرای یک طرح ملی
9 ضعف فرهنگی و عدم فرهنگ سازی مناسب
10 سیاست گذاری‌های عجولانه و شتابزده


 در جدول زیر مجموعه اظهار نظر ها و انتقادات مطرح شده در سال 91 از برنامه پزشک خانواده را بخوانید؛

نام تاریخ اظهار نظر
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 1 دی 1391 نمی‌توان به طرح پزشک خانواده نمره قبولی داد از دید تیم سلامت می‌توان گفت که مکانیزم‌های انگیزشی و تسهیلات رفاهی کامل برای اقامت پزشکان با توجه به محرومیت‌های مناطق روستایی و دور افتاده وجود ندارد. زمانی که به چنین موضوعاتی توجه نشود این طرح از قبل شکست خواهد خورد.
عبدالعزیز جمشیدزهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 فروردین 91 وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی قادر به تأمین نیروی انسانی طرح پزشک خانواده نیست این وزارتخانه باید ساختار برنامه‌ریزی‌های خود را تغییر دهد و تمام نواقص پیش‌روی تأمین نیروی انسانی را برطرف کند.
رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران 24 خرداد 1391  در برنامه سراسری پزشک خانواده جایگاهی برای داروخانه ها و داروسازان در نظر گرفته نشده است در حالی که جایگاه دیگر کادر درمانی و بهداشتی به صورت روشن مشخص شده است.
کامران لنکرانی وزیر سابق بهداشت 9 مهر 1391 در سیستم ارجاع هم پزشک ارائه کننده خدمات تخصصی و هم مردم که دریافت کننده خدمات هستند، می بایست رضایت کافی از اجرای این برنامه را داشته باشند که نقطه بحرانی همین است که الان با آن روبرو هستیم.
میرزا بیگی رئیس انجمن پرستاران 21 مرداد 1391 طرح پزشک خانواده جایگاه پرستاران چیدمان مناسبی ندارد زیرا پرستاران باید در سرشاخه های خدمت باشند در حالی که در این طرح گفته شده پرستار یا ماما و این در حالی است که هرکدام جایگاه خود را دارد .
مقیمی، عضو سازمان نظام پزشکی 21 مرداد 1391 متاسفانه کوچکترین مشورتی با انجمن های پزشکان عمومی ، متخصصان داخلی و انجمن پرستاری نشده و این طرح با این نواقص در حال اجراست و وقتی هم که انتقاد می کنیم هیچ کس انتقاد پذیر نیست در حالی که باید اصلاحات این طرح صورت پذیرد
ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلی 21 مرداد 1391 اگر قرار باشد عدالت در سلامت رعایت شود اول باید پرسنل درمانی ما عدالت را لمس کنند. اول باید بودجه لازم برای طرج پزشک خانواده در نظر گرفته شود و بعد این طرح اجرا شود . با 13 هزار تومان سرانه چگونه می توانیم درمان را رایگان کنیم و به زور بگوییم که این طرح باید اجرا شود و هر کس هم که نمی خواهد می تواند برود
دکتر زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی  1دی 1391 روند پرداخت سازمان های بیمه به پزشکان خانواده دارای مشکلات اساسی است به عنوان مثال یک پزشک بابت ارائه 199 خدمت تنها 349 هزار تومان دریافت کرده است. این طرحی که این همه داستان درباره آن عنوان کردند که پزشکان به درآمدهای خوب می‌رسند، سرابی بیش نبود
دکتر گل علیزاده عضو سازمان نظام پزشکی 2 دی ماه 1391   سازمان تامین اجتماعی هنوز پرداختی نداشته‌ است. اما سازمان بیمه خدمات درمانی حدود 28 میلیون تومان پرداخت داشته‌اند. گزارش‌ها حاکی از پرداخت های 11 هزار تومانی، 58 هزار تومانی، 250 هزار تومانی و رقم‌های این چنینی به پزشکان خانواده است. در مجموع رقم‌های پرداختی به پزشک‌های خانواده در طول مدت این سه ماه زیر 300 هزار تومان است. در چنین شرایطی انتظار دارید پزشکان همکاری کنند؟
شهاب الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی 2 دی 1391 نامشخص بودن وضعیت گروههای مامایی، آزمایشگاهی، داروخانه‌ها، بخشهای پاراکلینیکی و دندانپزشکی بخشی از ایرادات این طرح است و از سال 89 داریم تذکر می‌دهیم که اگر این اشکالات باقی بماند، این طرح با موفقیت اجرا نمی‌شود و احتیاجی به عجله کاری نیست.

 

47 237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 44
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بدون نام IR ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  92 57
  بقيه مشاغل هم با آمريكا مقايسه شود با اين ويزيت گرون طرفداري كردن معنا ندارد
  • بدون نام IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   63 55
   پزشک خانواده در آمریکا با دلسوزی کار میکند. پس باید هم 150 هزار دلار بگیرد. نوش جانش
  • بدون نام IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   29 44
   خوب امدي - بقيه مشاغل رو هم مقايسه كنيد مثل مشاغل it كه الان از همه شغل ها بروزتره و همه جا خواستار ولي تو ايران چي ؟ خبر آنلاين عدالتو برقرار كن همه ي شغل هارو مقايسه كن
  • بدون نام IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   26 42
   درسته، میانگین دستمزد حقوق دان در آمریکا 140 هزار دلاره، این میانگینه و برخی حقوق دان ها چندین برابر درآمد دارن، اما در ایران یک کارشناس حقوقی دادگستری ماهی 1 یا 1.5 میلیون میگیره
  • بدون نام IR ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   31 9
   البته منظورم از میانگین 140 هزار دلاری در ساله ، که بر 12 تقسیم کنیم میشه حدود 11 هزار دلار که بر 4 ضرب کنیم میدهد 44 میلیون تومان ، مالیات رو کسر کنیم 38 میلیون در ماه
  • بدون نام IR ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   28 21
   یک ویژگی در کشورهای پیشرفته اینه که پزشک در مقابل خدمتی که ارائه میده مسئولیت حقوقی داره، اگه دچار خطای پزشکی شد قطعا دادگاه برخورد جدی میکنه برای همین حسابی مراقب هستن کمتر دچار اشتباه بشن و اطلاعاتشون به روز باشه اما در ایران ...
  • محمد IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۴
   2 5
   والا چی بگم... این بحث چند نکته داره. من یه پزشکم. خداییش حقوق پزشک خانواده سالی دوازده میلیون نیست... بیشتره... هیچکدوم از همکلاسی هام درآمدشون اینقدر نیست... نکته دیگه ای که وجود داره بحث مقایسه ای هست که کردید. باید مقایسه اینطور باشه: 1. توی آمریکا و سایر کشور ها، متوسط بالاترین درآمد مشاغل رو بررسی کنید و این رو با جامعه مقایسه کنید. 2. مقایسه ویزیت یک پزشک با قیمت بستنی، قیمت گوشت و قیمت لوازم مورد نیاز توی همون جامعه منطقی تره. یه استادی داشتیم میگفت توی کدوم کشور دنیا، ویزیت یه متخصص اندازه یک کیلو گوشته؟ از آمریکا گرفته تا داغون ترین کشور دنیا... 3. سطح سواد پزشکان با متوسط سایر کشورها که مقایسه بشه (مثلا توی آزمون های بین المللی) میبینید که ما جلوتریم، خدایی ناشکری نکنید...
 • بدون نام IR ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  72 77
  من در انگلیس بوده ام. سطح اموزش پزشکی بسیار بالاست و از این جهت پزشکان عمومی قابل مقایسه با پزشکان عمومی ایرانی نیستند. پزشک عمومی ایرانی که برای هر سرماخوردگی انتی بیوتیک و بعضا دگزامتازون می دهد سواد پزشکی ش معلوم است! از این جهت مراجعه به متخصص ها در ایران بالاتر است. وگرنه طرح پزشک خانواده می توانست مفید باشد. البته لازم به ذکر است که در انگلیس حق انتخاب پزشک خانواده با شخص نیست و صرفا نزدیک ترین به ادرس محل سکونت می باشد( که می بایست قبض های برق/گار/تلفن که به نامت هستند را ارایه دهی. که اثبات سکونت فعلی ت باشد)
  • بدون نام IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   43 29
   سیستم درمانی منحصر بفرد ان کشور را با هیچ گجای دنیا نمی شود مقایسه کرد که خدمات ان برای خیلی ها که دانش اموز و بیکار و بازنشته هستند رایگان است و خیلی موارد تعجب اور برای ما. و اخرش همون 4 چرخه سایپا را هم که قیمتش سر به فلک کشیده و از هم تراز های فول اپشن و مدرن اروپایی خود هم در کمال حیرت هم جلو زده ، در خواب و خیال هم نمی شود خرید
  • حسين IR ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   21 17
   اتفاقا سطح سواد پزشكان ايراني بسير بالاست..در امريكا شما شاهدين كه اطباي ايراني جايگاه بالايي دارند خود من چند سال انجاشاهد اين امر بوده ام...انگليس در پزشكي سطح بالايي ندارد و گواه اين امر هم اينست كه پزشكان انگليسي اجازه كار در امريكا را ندارند
 • سيد سعيد IR ۰۷:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  94 30
  پزشكان كشور در حالي ره درمان ميپردازند كه از سوي ديگر مشغول بساز بفروشي هستند وگويا چون پزشك هستند تافته جدا بافته نيز ميباشند در شرايط تحريم همگي بايد سهيم باشيم و حقوق خودشان را با دكتر هاي امريكا مقايسه نكنند متاسفانه فقط دريافتي خودشونو با پزشكان امريكا مقايسه ميكنند ولي از لحاظ برخورد با بيمار و اخلاق هيچ مقايسه اي با آنها نميكنند و ميگويند ما بهتر هستيم بگذاريد مردم مقايسه كنند در هر صورت اين حقوق براي همه يكسان بايد تغيير يابد چه پزشك چه رفتگر در جامعه اسلامي برابر و برادرند و بالاتر دانستن يك شغل در كشور نسبت به سايرين خودخواهي محض است كه متاسفانه در جامعه پزشكي ديده ميشود
 • بدون نام IR ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  87 16
  استدلال بی ربط به این میگویند.
 • بدون نام IR ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  66 34
  خیلی باحالی ما را با کشورهای موفق چه کار تنها مگر حقوق پزشکان فرق می کند حقوق رفتگرهاشون هم فرق می کند ارادتمند شما/
 • بدون نام IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  69 31
  چه شغلي تو ايران با اروپا مقايسه ميشه كه اينقدر درآمد پزشكها رو به دلار حساب ميكنين و با اروپا و آمريكا مقايسه ميكنين؟ مگه كيفيت خدماتشون قابل مقايسه هست؟ مگه سطح هزينه ها هم قابل مقايسه هست؟ فقط درآمد رو بايد مقايسه كرد؟
 • بدون نام IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  85 7
  به قیمت فوب خلیج فارس؟ ما که 10 ساله کار میکنیم 500 دلار میگیریم اونم فنی. درصورتی که آمریکا حداقل 10 هزار دلار میگیرن
  • بدون نام IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   9 30
   500 دلار چند تا صفر داره؟ برو خدا رو شکر کن
 • محمد-شین IR ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  39 63
  حالا درس خوندن و تلاش بی وفقه پزشکا به کنار ، هر وقت حداقل حقوق من کارگر هم با حداقل حقوق کارگر آمریکایی مقایسه شد و پزشک ایرانی هم اگه از لحاظ روانشناسی و مرام نامه پزشکی ! مثل پزشک آمریکایی شد ، سالی 150000 دلار نوش جونش ، در غیر این صورت همون سالی 12 میلیون تومن هم زیادیشه .
 • محمد IR ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  77 13
  این چه قیاسیه ! یک مهندس در آمریکا 150000 دلار درآمد داره اما تو ایران 7200000 تومان ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
 • بدون نام IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  61 9
  من يك مهندس هستم ، يه مهندس توي ايران 800000 تومان ماهيانه حقوق مي گيره توي آمريكا 5000 دلار مي گيره، اين جور مقايسه كردنفقط از عهده يك دكتر بر مي آيد...... مايه تاسف هستش.......
 • یدالله IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  35 32
  مگه آمریکا یه کشور موفقه؟!!! من که هرچی تو اخبار و تلویزیون میبینم همش بیکاری و تورم و بدختی دارن تو امریکا
 • کارمند GB ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  25 54
  3تا دکتر متخصص بچه نوزادم رو بردم نفهمیدن سینش عفونت داره ، گفتن هیچیش نیست تا 1 ماه بیمارستان بستری شد واقعا ازاین مطلب سایت ناراحت شدم بسیاری از پزشکان متخصص هم سواد ندارند حالا دکتر عمومی پیش کش . پزشکان با این همه درآمد بالا آخرین قشری هستند که درآمد آنها باید با کشورهای توسعه یافته مقایسه شود.تا حالا شنیدین دکتری به خاطر اشتباه منجر به مرگ جریمه بشه .آیا در آمریکا هم اینجورییییه
 • reza GB ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  59 21
  12 میلیون هم زیادشونه خیلیاشون از دکتر بودن فقط مهرشو دارن
 • حسن شیرزاد IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  26 27
  0912303به عنوان اولین سایت از مشکلات خود پزشکان خانواده نوشتید تاکنون کسی برای پزشکان خانواده که از ارکان اصلی این طرح هستند ننوشت.طرح پزشک خانواده هم اکنون علی رغم نقایص نقش بسیار حائز اهمیتی در رفع مشکلات درمانی وارتقاءسلامت در جامعه داردوخصوصا اقشار محروم تکیه گاه مهم و نقطه امیدشان به پویائی این سیستم است.از همه عزیزان ای که در حوزه سلامت قلم میزنند یا کسانیکهخ در این حوزه مسئولیت دارند خواهش میکنین کمی بیشتر به وضعیت استخدامی پزشکان خانواده بپردازند در سیستم پزشک خانواده هیچ مزایایی برای پزشک خانواده اعم از کارانه یا بهره وری یا تسهیلات رفاهی ،ورزشی ،فرهنگی و... لحاظ نمی شود ،پزشکان جوانی که سفیر سلامت در روستاها هستند از حداقل امکانات مانند سرویس ایاب وذهاب ،تغذیه و...محرومند .
 • بدون نام IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  39 8
  مگر ما به دلار حقوق مي گيريم حداقل دستمزد بابت 8 ساعت جان كندن 3.3 دلار است مي شود ماهي 100 دلار و سالي 1200 دلار
 • آرش IR ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  60 10
  آخه در آمریکا خبری از زیر میزی نیست اما پزشکهای ما مطمئن باشید 2 برابر اونا در میارند در ضمن اکثرشون هم بساز بفروش شدند ///و گلایه از خبرگزاری که این چه مقایسه ایی خیلی کم پزشک پول در میارند و خون مردم رو کردند تو شیشه ؟؟؟؟شما هم کمکشون می کنید
 • ساروی EU ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  61 5
  تو ایران کارگرها ی لیسانس و فوق لیسانس 8 میلیون در سال می گیرند تو خارج 150 میلیون.
 • م.خ IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  22 47
  دوستانی که از مقایسه و محاسبه دلاری پزشکان ناراحت شدند و از درامد خود گله دارن باید عرض کنم در ایران بالاترین امتیاز کنکور لازمه تا فردی وارد رشته پزشکی بشود و 7سال دوره عمومی را تمام کند 2سال طرح عمومی و سپس ازمون دشوار رزیدنتی و 4سال دوره تخصص. مجددا 2سال طرح مناطق محروم و ازمون برد و ....البته بنده پزشک نیستم و در یکی از رشته های علوم انسانی هیات علمی هستم و درامدم قابل قیاس بامتخصصان نیست ولی انصافا زحمتی هم که کشیده ام یکی نیست.
  • امیر IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   16 8
   احتمالاً شما از آن دسته اعضای هیئت علمی هستید که با سفارش و توصیه مدارجی رو طی کرده اید وگرنه بزرگانی که در حوزه ی علوم انسانی سالها به اصطلاح دود چراغ خورده اند و با مختصر حقوقی که بعضاً از ایشان هم دریغ شده است و بدون داشتن هیچ حاشیه ی شغلی و کاری ،فارغ از هرگونه تمجید و تشویق در گمنامی و فقر کارهای سترگی را انجام داه اند کم نیستند. شما که اینگونه همقطارانتان را به کم کاری و کم هوشی متهم می کنید از دیگران انتظاری نیست !!!
  • تعجب IR ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   10 6
   متعجبم که شماچطوراینگونه راحت درس خوانده اید.متاسفانه زحمت بسیاری ازپزشکان مادرهمان نوجوانی وکنکوراست بعدتافته جدابافته می شوند.پزشکی که تاساعت 11 شب مطب است کی می خواهدمطالعه کند.درسایرکشورهاهرشغلی قانون داردبسیاری ازپزشکانی که ازایران می رونددرآنجاجایگاهی ندارندودوباره بایدبسیاری دوره هاراطی کنندوکمی بالاترازصفرشروع کنند.
  • بدون نام IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   7 3
   امیر خان بحث کم هوشی نیست بحث سخت بودنه. من خودم رزیدنت سال 4یکی از رشته های تخصصی ام و تو این 4سال به اندازه 40 سال پیر شدم و تازه 8 سال طرح هم دارم
 • بدون نام IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  28 22
  مقایسه غیرکارشناسی و مسخره ای بود،خود کارشناسای آمریکایی میگن آمریکا تا 2035 پاشیده و تجزیه میشه بعد شما به عنوان کشور موفق!!! ازش نام می برید،بد نیست سایت یو اس دبت اکلاک رو یه نگاهی بندازی بدهی خارجی تا این لحظه بیش از 16.5 ترلیون دلار!! یعنی ورشکسته. آمریکا موفق بود،خدا بیامرزدش..!
  • بدون نام EU ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
   16 1
   اصلا تو موفقی...:))
 • عبدال.. خدابنده IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  24 25
  سلام خسته نباشید. دراینکه قشر زحمت کش پزشکان در این مملکت مظلوم واقع شده اند جای بحث بسیار دارد. باعرض معذرت خیلی کم افراد مسئولیت پذیر و منطقی در این قشر داریم. اما این مقایسه بین تومان ودلار بقول منطقیون مع الفارق است راکه وجدانا خدماتی که پزشکان اونطرف آب میدهند با خدمات اینطرف قابل مقایسه است؟؟؟!!!!! اصولا فله ای نسخه نوشتن و گوش به حرف بیمار ندادن جزئی از وجودپزشکان شده. پایا غیر از این است. از همه این مسائل گذشته پانقدر زندگی بقیه اقشار جامعه فاجعه آمیزتر از وضع آقایون و خانومهای دکتر است که اصلا جائی برای گفتن نمیگدارد.
 • مهندس IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  37 9
  با این دست قیاس ها که پزشکان انجام می دهند , شاید پس فردا هم با همین دلایل می خواهند کشوری که اینقدر برای تحصیلشان پول خرج کرده را رها کنند و بروند, دستتون درد نکنه واقعا! یاد چند سال پیش اوج فوتبال میافته آدم که بازیکن فوتبال دستمزد خودش را با اروپا مقایسه می کرد و نتیجه شد فوتبال الآنمون من هم یک مهندس هستم, آیا واقعا من هم باید فقط پول را ببینم و خودم را با خارج مقایسه کنم. پس خانواده, دوستان و آشنایان و کشورم چی؟ پذیرش پزشک عمومی در دانشگاه‌ها را بیشتر کنید. دانشگاه‌های پزشکی نیز مانند تمام رشته‌ها و علوم فنی و مهندسی دیگر باشند. البته هیچ‌کس (و من) نمی‌گویم تعداد پزشکان تخصصی خدای ناکرده زیاد شود. اما کمبود پزشک عمومی اصلا منطقی نیست. آخه چرا؟ چرا پذیرش پزشکی عمومی اینقدر کم هست.
 • بدون نام IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  39 10
  در مقایسه با بقیه مشاغل در آمریکا شاید این مبلغ خیلی تفاوتی نکنه!! ولی اینجا چی؟! پزشکان اینجا پادشاهی میکنن!!
 • بدون نام IR ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  7 12
  مگر تمام امور ما بر اساس استاندارد جهانی است که این قشر را با استاندارد جهانی مقایسه میکنید؟ چرا حقوق رفتگر را با رفگر نروژ و امریکا مقایسه نمیکنید؟ این نوع مقایسه اشتباه است و فقط قشر دلال از این اخبار ها حمایت میکنند.
 • بدون نام IR ۱۹:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  19 1
  همه موارد را همزمان باید با سایر کشورها مقایسه کنید نه فقط قشر کارگردان و پزشک و فوتبالیست را.
 • بدون نام PL ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
  8 7
  من مهندس مخابرات فیبر نوری، حداقل حقوقم در خارج از کشور ماهیانه 4000 دلاره، اینجا بزور 1 میلیون تومان درمیارم (معادل 250 دلار)
  • بدون نام IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
   5 0
   خوب برو اون ور!
 • محمد IR ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۵
  5 2
  150هزاردلار را دیدید900هزارتومان را ندیدید تازه همون را بیمه نداده چشم بصیرت هم چیز خوب ایه
 • بی نام A1 ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
  3 2
  هیچکس درک نمیکنه بعد 8 سال درس خوندن هر روز 7 صبح تا 3 بعد از ظهر کار کردن(کار کردن واقعی نه اینکه 20 دقیقه کارمندا و مهندسا کار مفید می کنن)و گذراندن 30 شب بیتوته در روستا یا انکال موندن یعنی چی تازه اخرش جوابت هم فحش و ناسزاس .....می دونید هر جور با مرم برخورد می شه و هر زیر میزی که گرفته میشه حق مسلم ادمایی که سال ها شب و روز براشون فرقی نداشته و زجر کشیدن ..ارزش این حقوق به اندازه ای نیس که حتی ادم به مریض نگاه کنه..من و امثال منم اگه بدونیم زندگیمون تامینه از دل و جون مریض میبینیم با 1600 تومان ویزیت که تازه میره تو جیب دولت چیپس هم نمیشه خرید!!!!!!!!1
  • بی نام IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
   2 1
   واقعا باعث تاسفه، اسم شما رو هم می شه گذاشت پزشک؟یعنی فقط شما دارین زحمت می کشین و همه از سر راه پول جمع می کنن؟
 • بی نام IR ۲۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۲
  3 0
  چرا تمام امور و مشاغل را بررسی نمیکنید؟؟؟؟؟؟ در ضمن به استناد ندابیر مدیر قانون خدمات کشوری که حقوقها را تدوین میکند رویه حقوق دریافتی ما به جز سران و مدیر که توافقی و فاقد حساب و کتاب است ، بر اساس جلب رضای خدا است . و از اینرو یک دهم این ملل است. چرا تاکنون پیگیری ننموده اید چرا حقوق رئیس مجلس و نماینده که کار مشخصی ندارند این اندازه بالا و بدون محاسبه است؟ زیرا هیچ موقع قانونگذار قانونی نمیگذارد که نان خودش را تخته کند!!!
 • رضا A1 ۰۶:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۸
  0 0
  فکری به جال نیروهای باسابقه پزشک خانواده بکنید