چهارشنبه 2 اسفند 1396

حسینی، سید حسن

استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی از دانشگاه تهران / کارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه تهران(1359)، مدرک کارشناسی ارشد مدرسی جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس(1365)، دکتری جامعه شناسی تخصصی فرهنگ و آسیب‏های اجتماعی از دانشگاه متز فرانسه(1376). مولف کتاب «رابطه مهاجرت با نظام گسیختگی خانواده»(1382)
x