شنبه 28 مهر 1397

خادمی، فرهاد

متولد۲۱مهر۱۳۴۰/ازسال ۱۳۶۰حرفه نگاری راباهمکاری درموسسه اطلاعات وسپس روزنامه ابراروازسال۱۳۶۴نیزخبرنگارودبیربخش اجتماعی روزنامه رسالت ودبیربخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم ادامه دادم ودرحال حاضرنیزباروزنامه سیاست روز؛سایت الف وخبرگزاری اقتصادایران همکاری قلمی دارم وسردبیر روزنامه سالداران درشهرکردهستم.