نقد وکیل تسخیری منتخب دادگاه به نحوه دادرسی سیداحمدعراقچی

جزییات تازه‌ای از جلسات غیرعلنی دادگاه متهمان بانک مرکزی، ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و احمدعراقچی، معاون ارزی او به اتهام فساد اقتصادی در مصاحبه با وکیل عراقچی بیان شد.

امید سلیمی بنی: حسینی امامی وکیل احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی آنچنان با حرارت و به قول خودش «با تمام سلولهای وجودش» از متهم دفاع می کند که گویی سرنوشت متهم با او گره خورده است. حسینی امامی، وکیل انتخابی عراقچی نیست. بلکه او وکیلی تسخیری و مورد اعتماد قوه قضاییه است که طبق تبصره ذیل ماده 48 آیین دادرسی کیفری، نام او از طرف رئیس قوه قضاییه برای حضور در پرونده های خاص امنیتی و جرایم سازمان یافته، منتشر شده است.

                                                                                                                               ***

پرونده ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او، سر وصدای زیادی در رسانه ها به پا کرده است. گروهی می گویند دستگاه قضایی باید دست همه دزدان بیت المال را قطع کند و عده ای شبهه دارند که مبادا ردپای تسویه حساب سیاسی با دولت را در این پرونده ها مشاهده شود. هر چه که هست، الان دعوای اصلی در پرونده این دو متهم این است که چرا ارز را از طریق مجاری غیررسمی مانند اشخاصی همچون سالار آقاخانی، متهمی که گفته شده اموالش را فروخته و از کشور گریخته است، در بازار آزاد به فروش رسانده اند.

 از این موضوع که بگذریم، دو جلسه از 3جلسه دادگاه این متهمان، غیرعلنی برگزار شده و  همچنین مشخص نیست چرا آنطور که وکلای متهمان می گویند سیستمهای امنیتی، دادن ارز به اشخاص غیررسمی مانند سالار آقاخانی را تایید کرده اند. آیا انتشار جزییات این پرونده ها، باعث می شد افکار عمومی، دستگاه های امنیتی را هم در التهاب بازار ارز مقصر بداند؟

آنچه در ادامه می خوانید بخشهایی از گفتگوی وکیل احمد عراقچی است .

در جلسات دادگاه مدیران بانک مرکزی چه گذشت؟

 باید عرض کنم جلسه علنی اول نسبتا خوب بود وتعادل داشت زیراصرفا دراین جلسه فقط نماینده محترم دادستان اقدام به قرائت کیفرخواست مفصل کردند
 وختم جلسه اعلام وموکول به دوروزبعدشد که صبح کلیه وکلای پرونده در مقابل دفتردادگاه حاضرشدند که به تصور اینکه جلسه علنی ست. اعلام شدکه دادگاه غیرعلنی ودرهمان شعبه تشکیل خواهدشد
 که مورد اعتراض اکثرقریب به اتفاق وکلا واقع شد. به هرتقدیربه لحاظ عدم گنجایش کافی ومحدودیت مکانی افرادبه همراه وکلای مدافع واردمی شدند.تا اینکه نوبت به موکل بنده و آقای سیف و وکلا ی آنان رسید. علیرغم اینکه تصور می‌کردیم فرصت دفاع مستوفی ومناسب داده شود لاکن پس از کمتراز ده دقیقه که موکل من مشغول دفاع بود
 به ایشان گفته شدکه ازبحث منحرف میشوی ونمیخواهی واقعیت رابگویی وسپس قرارشد آقای عراقچی دفاع خودرا کتبی بنویسد.
دراین جابنده اجازه گرفتم  دفاع کنم دقایقی کمتراز10دقیقه هم بنده صحبت ابتدایی روشروع کردم. معمولا رسم ورویکردمن این است که باکلام خدا وحدیث ازامامان ویاسخنان امام علی توصیه به مالک اشتر راجع به امرقضاوت بیان میکنم که به بنده گفته شد کافی ست واگرلایحه دفاعی کتبی داریدبه دادگاه تقدیم کنید چون وقت کافی داده شد
 وناگزیرچندسطرنوشتبم وقرارشدحداکثرتاوقت اداری فرداتقدیم شود.
بنابراین ملاحظه کردید که پرونده باابن پیچیدگی فرصت مستوفی وکافی حداقل دراین جلسه که هم تفهیم اتهام وهم اخذآخرین دفاع بود دراین مدت چند دقیقه داده نشد.دراکثرساعات دربیرون ازشعبه درانتظاردعوت به جلسه بودیم. منظورم بنده و آقای عراقچی و آقای سیف ووکیل ایشان هست ولی سایرافراددرساعات مختلف فراخوانده مبشدند

همه جلسات غیرعلنی دادگاه ها این شکلی است؟

البته بسیاری از جلسات دادگاه ویژه که غیرعلنی برگزارمبشودمعمولا درسالن دیگری ست که کوجکترازسالن علنی است ولی فرصت کافی نوعا داده می شود.
 وحتی در مواردی مشاهده شده حدود یک ساعت کمتریا بیشترآنهم پرونده های کم اهمیت تراراین پرونده اجازه صحبت با فراغ بال داده می شود.

آقای عراقچی مفصلا در مصاحبه ای درباره جزییات پرونده صحبت کرده. ابهام دادگاه در چه موضوعی بود؟
درخصوص ابهامات دادگاه باید عرض کنم مواردعمدتا پیرامون عدم مصوبه شورای پول واعتباروعدم واگذاری به صرافی مجازوچگونگی توزیع ارز وعدم نظارت کافی برشخص سالارآقاخانی بود.

احتمال محکومیت آقای عراقچی چقدر است؟

واقعا نمی شود راجع به این موضوع مطلب دقیقی بیان کرد. بایدمنتظرتصمیم دادگاه بود.

شما می گویید در کیفرخواست نوشته شده عراقچی از پاک ترین عناصر نظام است. پس نماینده دادستان چطور با این ایرادهای شما کنار آمد؟
به موضوع جالب ومهمی اشاره کردید. باید بگویم شخص نماینده محترم دادستان انصافا به دنبال کشف واقعیت و حقیقت امربودند ومکررا این رویکرد مشاهده می شد.
ایشان نوعا نگاه سختگیرانه ای در پرونده هاازخودنشان می دهندولی دراین پرونده هنوزبه اقناع وجدان قضایی درخصوص مجرمیت موکل نرسیدند.
ولذا درجهت ایجاددادرسی عادلانه ولزوم تحقیقات بیشتر تلاش ارزشمندی کردندحتی دراین خصوص به نحوی مراتب رابه ریاست محترم وشایسته قوه قضاییه جناب رئیسی منعکس نمودند.

چه دلیلی وجود دارد با مدیران سابق بانک مرکزی اینطور رفتار کنند؟
بنده دلیل این نحوه رسیدگی وحساسیت دادگاه را نمی دانم.البته بایددراینجابیان کرد که هیات قضایی خصوصا در موردشخص رئیس دادگاه ازحیث پاکدستی ودلسوزی وضدفسادبودن کوچکترین شائبه ای متصورنیست ولی لازم است علاوه برداشتن روحیه مبارزه بافسادتخصص کافی ورعایت استاندارهای لازم، حق دفاع وجمع آوری دلایل له وعلیه به نحوشایسته که بنابه توصیه رهبرفرزانه انقلاب هم مجازات باید عادلانه باشدوهم دادنامه ازاستحکام واتقان کافی برخوردارباشد .

در اینجا لازم میدانم مطلب بسیار مهمی  را یادآوری کنم وآنهم راجع به نحوه مدیریت دادگاههای ویژه اخلالگران هست. فراموش نکرده ایم دردهه هفتاد هنگام محاکمه شهرداروقت تهران وچالشی که با قاضی دادگاه عام داشتندوتقریبا کل مشروح مذاکرات دادرسی ازتلویزیون نیمه شب پخش می شد وعموم ملت بااشتیاق تمام دنبال کرده وتشنگی افکارعمومی برطرف می شد ودادگاه هم دیگرتحت فشاررسانه وحواشی نبود و دراین رهگذرمشکلات نظام اشتباه دادگاه عام فهمیده شدوسپس مراجع تقنینی وقضایی بدنبال حل آن برآمدند چون هم سخنان ودفاعیات متهم وهم وکیل مدافع وهم نحوه دادرسی کاملا مشخص شد.
 اشکال اساسی که اینک در دادگاههای ویژه باآن مواجه هستیم عدم پخش کامل ومناسب مشروح مذاکرات دادرسی ست
 واطلاع رسانی به اصطلاح قطره ای وتقطیع شده در منظرعموم که واقعا به دادرسی عادلانه آسیب جدی واردخواهدکردمثل قضیه آقای عراقچی وهمراهانش که واقعا  افکار عمومی  دارای سوالات وابهامات زیادی است که با توضیحات خودمتهم ووکلای آنان مرتفع میشود

بنده اصلا کاری به جناح بندی های سیاسی نداشته وندارم .فقط به عنوان یک حقوقدان طالب حق و عدالت علوی معتقدم برای حفظ کیان وآبروی نظام اسلامی ونموداری ازدادرسی عادلانه حتی در پرونده‌های این چنینی  می توان باعمل به توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به احکام مناسب وعادلانه دست یافت زیرادرآموزه های آسمانی وعدالت علوی اصل تصمیمات منصفانه ست ونه شدت مجازات و لذا توصیه اخیررهبرفرزانه به مدیران دستگاه مهم قضایی عمل کردن به تاکیدات امام عادل امیرمومنان علی ع به مالک اشترواستماع دفاعیات متهمان وفعال بودن گوش قضات برای فرصت دادن به دفاع. در پایان  تاکید می کنم  که باآسیب شناسی جدی درروندمحاکمات دادگاههای ویژه شاهدتحول شگرف وعمیق ورفع این نقایص خواهیم بود که فرصت خوبی است برای تحکیم اعتمادملت.

17231

کد خبر 1290955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =