انعکاس بخشی از وصیت‌نامه سردار سلیمانی در نشریه دفتر رهبری

در دویست‌وبیست‌وهفتمین شماره‌ هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله بخشی از وصیت نامه سردار شهید سلیمانی منتشر شد.

به گزارش خبرآنلاین، در این بخش از وصیتنامه سردار سلیمانی آمده است؛

خواهران و بــرادران مجاهــدم در این عالم، ای کسانی که ســرهای خود را برای خداوند عاریــه داده ایــد و جان ها را بر کف دســت گرفته و در بازار عشــق بازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید: جمهوری اســلامی، مرکز اســلام و تشــیع است. امروز قرارگاه حســین بن علی(ع)، ایران اســت. بدانید جمهوری اسلامی حرم اســت و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمــی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی(ص).

۲۷۲۱۵

کد خبر 1360933

برچسب‌ها