کدام سرداران سپاه در لیست ترور آمریکا و اسرائیل هستند؟ /شایعه‌سازی‌ها ضدانقلاب درباره سردار قاآنی و امیرپوردستان

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: شواهد می‌گوید آمریکایی‌ها هر بار یکی از فرماندهان سپاه را مورد سوء قصد قرار می‌دهند.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر خلاف مقامات بلندپایه ایالات متحده که گفته‌اند خواهان جنگ نیستیم، اما اقدام به ترور فرماندهان ایرانی را اقدامی بسیار خطرناک و تحریک آمیز دانسته اند که نمی‌توان آن را چیزی جز اعلان جنگ یکطرفه از سوی آمریکایی‌ها نام نهاد؛ آمریکا کشوری است که در حرف به دنبال جنگ نیست؛ اما عمل آن‌ها چیز دیگری نشان می‌دهد، به طوری که هر بار یکی از فرماندهان سپاه را مورد سوء قصد قرار می‌دهند.

11

حاج قاسم سلیمانی

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده بزرگ محور مقاومت که بارها دشمنان اسلام را شکست داده بود بارها هدف ترور قرار گرفت، اما هر بار به لطف خدا و هوشیاری نیروهای اطلاعاتی کشور این پروژه‌ها با شکست روبه‌رو شد، یکی از آن‌ها در تاریخ یازدهم فروردین توسط حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام شد.

حجت الاسلام طائب در این باره گفت که دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران پس از ناکامی توطئه‌ها و فتنه‌های مختلف برای تسلیم جمهوری اسلامی، برنامه ریزی چند ساله خود برای ترور سردار حاج قاسم سلیمانی را عملیاتی کردند تا بتوانند وی را در داخل کشور و در استان کرمان هدف قرار دهند.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه در تشریح بخشی از طراحی سرویس‌های عبری - عربی برای ترور فرمانده نیروی قدس سپاه وی گفت که در این طراحی قرار بود تیم تروریستی وابسته و اجیر شده با ورود به کشور در ایام فاطمیه، محلی در جوار حسینیه مرحوم پدر سردار سلیمانی را خریداری کرده و با استقرار در آن ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلو مواد منفجره را تهیه و از طریق ایجاد کانال در زیر حسینیه قرار دهند تا زمانی که این سردار عزیز به رسم همه ساله در ایام تاسوعا و عاشورا در این حسینیه و در جمع عزاداران حسینی حضور می‌یابند، آن را منفجر کنند.

11

حجت الاسلام والمسلمین طائب در ادامه افزود که آن‌ها با این اقدام شوم درصدد بودند یک جنگ مذهبی را راه اندازی و بگویند مسئله انتقام داخلی بوده است. اما به فضل الهی برغم برنامه ریزی چند ساله به سد هوشمندی و هوشیاری فرزندان ملت ایران برخورد و قبل از اقدام در تور اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند.

اذعان رئیس جمهور تروریست آمریکا به ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

دونالد ترامپ رئیس جمهور تروریست آمریکا هم بارها در موارد متعدد در صحبت‌های خود به اینکه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وی در ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی را اﺣﺮاز میﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارشﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺮاﻣﭗ درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی را ﺛﺎﺑﺖ میﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه را میﺧﻮاﻧﻴﺪ:

11

ﺳﺎﻋﺎتی ﭘﺲ از ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎنی، ﻃی ﺑﻴﺎﻧﻴﻪای ﻛﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ آن را ﺻﺎدر ﻛﺮد و در ﺳﺎﻳﺖ رﺳمی ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، وی ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ زﻳﺮ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮور ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺋﻴﺘﺮی ﺧﻮد، ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ از ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی اﺑﺮاز رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺮد. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻴﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ را در اداﻣﻪ میﺑﻴﻨﻴﺪ.

11

طی ﺑﻴﺎﻧﻪای ﻛﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ آن را در ﺗﺎرﻳﺦ ۳ ژاﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ۱۳ دی ﻣﺎه، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد و در ﺳﺎﻳﺖ رﺳمی ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ، آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ، طی ﻋﻤﻠیاتی بی ﻋﻴﺐوﻧﻘﺺ، ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺷﻤﺎر یک ﺟﻬﺎن یعنی ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎنی را ﻛﺸﺖ.

در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺳﻠﻴﻤﺎنی در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای یک ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﻳﺐاﻟﻮﻗﻮع ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎیی در ﻋﺮاق ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻣﺎ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪﻳﻢ و ﺑﻪ ﻛﺎر او ﭘﺎﻳﺎن دادﻳﻢ. ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ را در اداﻣﻪ میﺑﻴﻨﻴﺪ. 

11

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ طی روزﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ در ۱۳ ژاﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ۲۳ دی ﻣﺎه، و ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮﻳﺐاﻟﻮﻗﻮع ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﻪ از ﺳﻮی ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎیی را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ طی ﭘﻴﺎمی در ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ:«اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫمیتی ﻧﺪارد...» در ﭘﻴﺎم ﺗﻮﺋﻴﺘﺮی آﻣﺪه: رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻌلی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮﻛﺎی دﻣﻮﻛﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺨتی در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖاﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ واﻗﻌﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی ﻗﺮﻳﺐاﻟﻮﻗﻮع ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﻮده‌اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻮال یک ﺑﻠﻪ ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک او اﻫﻤیتی ﻫﻢ ﻧﺪارد. ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺋﻴﺖ را در اداﻣﻪ میﺑﻴﻨﻴﺪ.

11

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﺎن روز، ﺗﻮﺋﻴﺖ دﻳﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد و ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ ﺑﻪ ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد. او ﻣﺠﺪدا ﻣﺪعی ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی آﻣﺮﻳﻜﺎیی را ﻛﺸﺘﻪ و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا در ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻳﮕﺮی ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮی را ﺑﻜﺸﺪ، اﻣﺎ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻳﻢ و او را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ) ﺗﺮور ﻛﺮدﻳﻢ. ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺋﻴﺖ را ﻧﻴﺰ در اداﻣﻪ میﺑﻴﻨﻴﺪ.

11

اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اذﻋﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺣﺎلی ﻛﻪ در ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺳﺎل ﻧﻮ به سر میﺑﺮده، ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی ﺑﻮده اﺳﺖ. سی ان ان طی ﮔﺰارشی در ۱۸ ژاﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ۲۸ دی ﻣﺎه ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻛﻮﻳﻦ ﻟﻴﭙﺘﺎک، ﻣﻄﻠﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺷﺮح داده اﺳﺖ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻴﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارش را در اداﻣﻪ میﺑﻴﻨﻴﺪ.

11

طی این گزارش جزئیات عملیات از قول ترامپ نقل شده است. وی طی یک مراسمی در اقامتگاه اختصاصی خود اعلام کرده که افسر نظامی مسئول به من گفت که آن‌ها با هم هستند و دو دقیقه و در مارالاگو ماجرا را اینطور شرح می‌دهد که یازده ثانیه با مرگ فاصله دارند. او گفت که آن‌ها در یک ماشین هستند و تقریبا تا یک دقیقه دیگر بیشتر زنده نیستند. سی ثانیه. ده، نه، هشت، ... بوم.. به من گفتند که کار آن‌ها تمام شد. در ادامه می‌بینید.

11

اﻧﺪﻳﻜﺸﺪه ﺑﺮوﻛﻴﻨﺰ ﻫﻢ در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮی ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧی را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻄﻮر و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤانی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﺳﻮی ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﮔﺰارشی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻟﻴﺲ ﻓﺮﻧﺪ و ﻣﺎرا ﻛﺎرﻟﻴﻦ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴ ژاﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ۲۴ دی ﻣﺎه، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺪﻳﺪا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻴﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارش را در اداﻣﻪ میﺑﻴﻨﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه: اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎمی حتی در دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ و ﺳﻨﺠﻴﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ دارای ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتی ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣلی آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺷﻬروﻧﺪان اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ... ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎمی ﺗﻌﺪادی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ وی از ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺮور سردار شهید حاج قاسم ﺳﻠﻴﻤﺎنی رﻓﺖ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ آﻣﺎدگی اﻳﻦ اﻗﺪام را اﻧﺠﺎم داد. ﻧﻈﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﻣلی ﻣﺎ آﻣﺎدگی ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪامی را ﻧﺪاﺷﺖ. ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش را در اداﻣﻪ میﺑﻴﻨﻴﺪ.

11

وﻛﺲ در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮی در تاریخ ۱۳ ژاﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ۲۳ دی ﻣﺎه به قلم اﻟﻜﺲ وارد ﻓﺎش میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺳﺎل ۲۰۱۷ ﻃﺮح ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی را در ذﻫﻦ میﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻋﺘﺮاف میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻠﻪای ﻗﺮﻳﺐاﻟﻮﻗﻮع از ﺳﻮی ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎیی در ﻋﺮاق دﻟﻴﻞ واقعی ﺗﺮور وی ﻧﺒﻮده و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻴﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارش را در اداﻣﻪ میﺑﻴﻨﻴﺪ.

11

در اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﻛﻪ ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ادﻋﺎی ﻗﺮﻳﺐاﻟﻮﻗﻮع ﺑﻮدن یک ﺣﻤﻠﻪ از ﺳﻮی وی ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺮور ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎنی اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۲۰۱۷ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل ۲۰۱۹ یعنی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. وﻛﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﺰارشی از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻣیﻧﻮﻳﺴﺪ: ﺳﺎﻋﺎتی ﭘﻴﺶ از ورود ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ رﻳﺎض، ﺣﻮﺛیﻫﺎ رﻳﺎض را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار می دﻫﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺮور ﺳﻠﻴﻤﺎنی اﻓﺘﺎد، اﻣﺎ ﺟﻴمز ﻣﺎﺗﻴﺲ وزﻳﺮ دﻓﺎع وﻗﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ او را از اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎزداﺷﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﻴﺲ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﻳﻦﺑﺎره در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش را در اداﻣﻪ میﺑﻴﻨﻴﺪ.

11

رسانه‌ها هدف بعدی ارتش تروریست آمریکا

پس از شهادت سردار سلیمانی آمریکایی‌‎ها که نتوانستند رسانه‌هایی که این اقدام را منعکس کرده بودند و نسبت به آن انتقاداتی نیز داشتند را  سانسور شدند.

11

11

11

ترور نافرجام فرمانده سپاه قدس

یکی دیگر از اقدامات ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۲۰ دی ماه سال گذشته رسانه‌ای شد ترور نافرجام سردار عبدالرضا شهلایی مسئول امور دارایی سپاه قدس بود.

11

در این خصوص نشریه واشنگتن پست به نقل از چهار تن از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشد نوشت که ارتش آمریکا قصد داشت تا در شب سیزدهم دی ماه و همزمان با ترور سردار سلیمانی سردار شهلایی را نیز ترور کند که اگر این عملیات به صورت موفق آمیز صورت می‌گرفت، در همان شب اعلام می‌شد.

این نشریه در ادامه مطلب خود اعلام کرد که دولت آمریکا عبدالرضا شهلایی را به اقداماتی علیه آمریکایی‌ها و متحدان این کشور از جمله در کشور عراق در سال ۲۰۰۷ متهم کرده و ممکن است در آینده همچنان برای ترور این فرمانده سپاه اسلام تلاش کند.

فرمانده هوافضای سپاه هدف رژیم کودک‌کش صهیونیستی

۱۱ دی ماه ۹۸ بود که یک وبگاه عربی‌زبان مدعی شد یک ژنرال بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا در جنوب دمشق مورد سوء قصد قرار گرفته است. اوایل دی ماه بود که رژیم صهیونیستی به دو فردوگاه حماه و تی فور و همچنین منطقه سیده زینب (س) در جنوب دمشق حمله کرد.

در این زمان یک رسانه برون مرزی ایرانی می‌گوید در حمله اخیر اسرائیل به مزرعه‌ای در منطقه سیده زینب (س) امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مورد سوء قصد قرار گرفته است. وبگاه عربی زبان جاده ایران مدعی شد اسرائیل منزلی را در سیده زینب (س) هدف گرفت که حاجی زاده و خانواده‌اش در آن سکونت داشتند، اما طبق روایت این وبگاه، حاجی زاده یک هفته قبل از حمله اسرائیل، منزل خود را تغییر داد. در نتیجه، اسرائیل نتوانست او را ترور کند.

نکته جالب این بود جاده ایران در همان زمان از یک سوء قصد دیگری نیز پرده برداشت. به گفته این وبگاه، قبل از سوء قصد به حاجی زاده، اسرائیل تلاش کرد سردار ایرانی دیگری را ترور کند. این سردار، که نام او فاش نشده، مسئول جنگ سایبری سپاه پاسداران است.

تهدیدی از روی ترس

ترور سردار مقاومت آمریکایی‌ها را توهم زده کرد به نحوی که پس از این اقدام جنایت‌کارانه و پس از مشخص شدن فرمانده جدید سپاه قدس مقامات کاخ سفید تهدید کردند که او را نیز ترور خواهند کرد.

11

در این راستا برایان هوک مسئول ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط مدعی شد سردار اسماعیل قاآنی، جانشین سردار شهید قاسم سلیمانی در سپاه قدس در صورتی که بخواهد مانند سردار سلیمانی رفتار کند به همان سرنوشت وی دچار خواهد شد.

هوک در سوم دی ماه به این روزنامه عرب زبان گفت: "اگر (اسماعیل) قاآنی همان مسیر کشتن آمریکایی‌ها را دنبال کند، آنگاه وی سرنوشتی مشابه (سردار سلیمانی) خواهد داشت" و مدعی شد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدت‌هاست به صراحت اعلام کرده است "که هر گونه حمله به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد".

ترور فرماندهی که ترس به اندام داعش می‌انداخت

نیروهای مستشار جمهوری اسلامی ایران در سوریه برای حفاظت از حرم حضرت زینب از همان ابتدا وارد میدان شدند و در این راه تعدادی هم شهید شدند که یکی از آن‌ها فرهاد دبیریان بود.

«دیدبان حقوق بشر سوریه» که تحولات جنگ داخلی سوریه را دنبال می‌کند، خبر شهادت دبیریان را در تاریخ ۱۶ اسفند ماه اعلام کرد و اعلام کرد که او یک فرمانده بلندپایه در سپاه پاسداران است که فرماندهی عملیات نظامی علیه داعش برای آزادسازی شهر تدمر (پالمیرا) را بر عهده داشته است. این نهاد، از دبیریان به عنوان چهره‌ای نزدیک به سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، نام برده شده است.

خبرگزاری فارس هم با تایید شهادت این فرمانده سپاه، او را مسئول بلدیه زینبیه و فرمانده قبلی شهر تدمر معرفی کرده است.

پرده‌برداری از ترور قدیمی حاج قاسم توسط گروهک منافقین

دوران دفاع مقدس دوره درخشش جوانان مومن و انقلابی بود که یکی از آن‌ها حاج قاسم سلیمانی بود، سردار جبهه مقاومت در دوران دفاع مقدس هم خوش درخشیده بود به حدی دشمنان را وادار کرد تا او را ترور کنند.

در این زمینه صادق خرازی در گفت‌وگو با سالنامه اعتماد گفت: حاج قاسم سلیمانی (در عملیات طریق القدس) مجروح شده بود. برای درمان او را به مشهد فرستاده بودند. چون شکمش ترکش خورده بود از زیر قفسه سینه‌اش تا روی مثانه‌اش را باز کرده بودند و وضع بدی داشت. ۴۶-۴۵ روز کسی نمی‌دانست قاسم سلیمانی زنده است یا شهید شده. در آن زمان هم فرمانده گردان بود که مجروح شد. بالاخره شهید موحدی کرمانی پسر همین آقای موحدی کرمانی قاسم را در مشهد پیدا کرد و گفت طبقه سوم یک بیمارستان در مشهد (قائم) است.

پزشک حاج قاسم از منافقین بود و می‌خواست حاج قاسم را بکشد، به همین دلیل شکم قاسم را باز گذاشته بود که منجر به عفونت شده بود. یک پرستار باشرف کرمانی به خاطر حس کرمانی و ناسیونالیستی‌اش قاسم را شب دزدیده بود، جایش را با دو مریض دیگر در یک طبقه دیگر عوض کرد و به دکتر گفته بود قاسم را از اینجا بردند.

شایعه‌پراکنی نقشه همیشگی دشمن برای پوشش شکست‌های خود

دشمنان ایران اسلامی در اقدامی تجاوزگرایانه رژیم صهیونیستی را وارد میدان کردند تا دوباره با حمله به سوریه آبروی از دست رفته خود را به دست آورند، ساعات اولیه روز ۱۳ فروردین ۹۸ بود که اسرائیل با عبور غیر مجاز از آسمان لبنان دو نقطه در خاک سوریه را هدف قرار داده و همزمان هم برخی منابع ناشناس مدعی شده بودند که سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس و امیر احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در جریان این حملات شهید شدند.

در همین راستا یکی از خبرنگاران رسانه ایران اینترنشنال به نقل از دو منبع عربی از شهادت سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و امیر پوردستان در حملات اسرائیل به سوریه خبر داد و برخی از رسانه‌های عبری- عربی به شایعه‌سازی درباره شهادت سردار قاآنی دامن زدند.

این در حالی بود که روسیا الیوم به نقل از یک منبع دولتی عراق روز سه شنبه از سفر محرمانه سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس به بغداد پایتخت عراق خبر داد که با شماری از مقامات عراقی دیدار کرده است.

در مورد شهادت امیر پوردستان هم یکی از خبرنگاران کشورمان پس از تماس با وی در حساب توئیتر خود نوشت: با امیر سرتیپ ‎پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش صحبت کردم. ایشان در ایران هستند و اخبار منتشره درباره شهادت‌شان در سوریه، کذب است. به نظر می‌رسد تمام این موارد دروغ سیزده بود باشد.

27215

کد خبر 1376606

برچسب‌ها