ته خط مذاکره با آمریکا /ترامپ واقعیت سازش را به جهان نشان داد

هفته نامه خط حزب الله در شماره دویست و پنجاه و سوم خود مطلبی با عنوان « ته خط مذاکره» منتشر کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، در هفته‌ای که گذشت عکسی قابل تأمل از دیدار ترامپ و ووچیچ رئیس‌جمهور صربستان در رسانه‌های جهان به سرعت منتشر شد که حاکی از اوج حقارت مقام ارشد یک کشور در مقابل رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ آمریکا را نشان می‌داد. با توجه به این تصویر و تفکرات غربگرایانه و موضع‌گیری‌های گاه و بی‌گاه از غربگرایان برای مذاکره مجدد در داخل کشور و عاقبت مذاکره با آمریکایی‌ها، خط حزب‌الله در سخن‌هفته‌ این شماره‌ خود به موضوع سیاست آمریکا در قبال کشورهای مختلف و مذاکره پرداخته است. در این مطلب آمده است؛

۱- تهدید، تطمیع، تحقیر شــیطان

شیطان برای آنکه انســان را تحت ســلطه خود در آورد، حداقل از سه راه وارد می شود؛ اول «تهدیــد»، «آیــه ی شــریفه ی قــرآن سوره ی مبارکه ی آل عمران [می فرماید]:« انَّمَا ذَٰلِکُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» در قضیه ی غزوه ای که بعــد از احد اتفاق افتاد_ که آمدند شایعه کردند که دشــمن آمد، پدرتان درآمد، همه چیزتان از دست رفت - پیغمبر فرمود: آن کسانی که امروز در جنگ احد زخمی شــدند، همانرها شمشــیر بردارنــد و بیایند؛ اگر هیچکدامتــان هم نیاییــد، من تنهــا خواهم رفــت. پیغمبر اکرم راه افتاد، کسانی که آن روز در احد زخمی شده بودند، شمشیر برداشــتند با پیغمبر راه افتادند رفتند و دشمن را که در نزدیک مدینه - [خبر] درست بود - کمین کرده بود و قصد داشت که حمله کند به صورت غافلگیرکننده، تارومار کردند و برگشتند. ۹۳/۴/۱۶ 

دوم «تطمیــع»، «از ســوی دیگــر وعده می دهد شــیطان،  وعده هــای فریبنــده؛ اینجــا هــم آیــه شــریفه قــرآن می فرماید:«یَعِدُهُمْ وَیُمَنِّیهِمْ ۖ وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»؛ وعده میدهد، آرزوها را در دل آنها بیدار می کند، زنده می کند، یک آینده ی رنگی و دروغین و خیالی مثل ســراب در مقابل چشم مؤمنین به خود می گذارد.» ۹۳/۴/۱۶

سوم، «تحقیــر»، در آیــه ۵۴ ســوره زخــرف، خداونــد  درباره ویژگی فرعون، که نماد شیطان زمانه خود بود چنین می فرماید:« فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ»، فرعون مردم خود را تحقیر می کرد و به وسیله  این تحقیر و خوار شمردن، بر آنان حکومت می کرد.

۲- ماجرایی که هیچگاه از یاد امام نرفت

«لینــدون جانســون»، سی و ششــمین رئیس جمهــور آمریکا از حزب دموکرات بــود. او معاون «جــان اف کندی»، رئیس جمهــور آمریــکا بود کــه بعــد از ماجــرای قتــل او، به ریاســت جمهوری رســید. دوره ی ریاســت او مصادف بود با ســرکوب خونین قیام ۱۵ خــرداد ۱۳۴۲ توســط محمدرضا پهلوی در ایران. جانسون یکی از مدافعان سرسخت پهلوی بود و و حتی از رفتار خشونت بار پهلوی در ماجرای ۱۵ خرداد حمایت کرد و به گفته ی «جیمز بیل»، جانسون و اطرافیانش از اینکه شــاه و رژیم پهلــوی در برخورد با مخالفان بــه اندازه کافی خشن نیســتند ناراحت بودند! از نظر جانسون، شاه منافع آمریکا را در منطقه دنبال می کرد و موانع سر راه آمریکا در خلیج فارس را از میان بر می داشــت. با همــه ی این ها اما، رفتاری که جانســون با شاه پهلوی داشــت نیز رفتاری از روی تحقیر و تخفیف بود. ماجرای ملاقات او با محمدرضا، آنقدر تحقیرآمیز بود که امام خمینی(ره) چندین بار آن ماجرا را تکرار کرده و از آن تعبیر به ماجرایی می کنند که هیچگاه از یادشان نرفته بود:

« من خدا می داند این مطلب هیچ از یادم نمی رود که وقتی دیدم یک کسی که خودش را شاه یک کشوری می داند - ما البته هیچ وقت او را نپذیرفته بودیم به اینکه این شاه است، این یک دزدی بود آمده بــود اینجا به زور- اما یک کســی که به عنــوان شــاهی، مــردم ممالک دیگــر شــناخته بودند او را، در مقابــل جانســون گمان می کنم بــود، او [جانســون] آنجا ایســتاده بود و او [محمدرضا] اینجا ایســتاده بــود. او اصلا توی صورت او نگاه نکرد. از شــأن خــودش، عینکش را برداشــته بود، چشــمش را از آن طرف دوخته بــود، این هم مثل یک بچه مکتبی که مقابل آن معلم های سابق بود، نه حالا، معلم های سابق، اینطور ایستاده بود. من خجالت می کشیدم از اینکه، خوب، ما در مملکت‌مان یک نفر مقامی که عالم او را شناخته اند به اینکه او مثلا شاه ایران است، او در مقابل یک رئیس جمهور آنطور ذلیل هست. چرا باید باشد؟ باری اینکه می خواهد از آنجا اجازه ی حکومت بگیرد و اینجا بچاپد.» ۵۹/۹/۱۵

۳- رفتار تحقیرآمیز مقامات آمریکایی با سایر کشورها

این روزها انتشــار تصویــر دیــدار رئیس جمهور صربســتان بــا دونالد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا در کاخ ســفید، به یکی از مهمترین موضوعات رســانه های داخلــی و خارجی تبدیل شــده اســت. در این تصویــر، «الکســاندرووچیچ»، رئیس جمهور صربســتان با فاصلــه چند متــری از ترامپ، شبیه بچه مدرسه ای ها که در مقابل مدیر مدرسه با ترس و لرز می نشینند، نشسته و ترامپ نیز فارغ از عرف دیپلماتیک بین المللی، متکبرانه پشت میز اتاق بیضی شکل کاخ سفید نشسته است. این تصویر آنقدر تحقیرآمیز بود که سخنگوی وزارت خارجه ی روسیه درباره ی آن نوشت: «اگر شما به کاخ سفید دعوت شــده اید اما صندلی شــما مثل این است که بازجویی می شوید.» بی تردید محمدرضا پهلوی نه اولین نفر، و الکساندرووچیچ نه آخرین نفری اســت که مقامات و رؤســای جمهور ایالات متحده، این چنیــن، تحقیرآمیز با آنــان رفتار کرده انــد. رفتار تحقیرآمیز اوباما با داوود اوغلو (وزیرخارجه ی وقت ترکیه) و با حیدر العبادی (نخست وزیر وقت عراق)، و رفتار حقارت آمیز ترامــپ با محمــود عبــاس (رئیس تشــکیلات خودگــردان فلسطین) و بن سلمان (ولیعهد عربستان) نیز نمونه هایی از این رفتار در سال های اخیر است. باری ته خط مذاکره چیزی جز تحقیر ملت ها نیست.

۴- سیاسیون ایرانی دو راه بیشتر ندارند!

اگر آمریکا شیطان اکبر است –که هســت - و اگر راه هایی که شیطان برای تسلط بر انسان استفاده می کند - که می کند - یکســان اســت، پس باید آن ها را به درســتی شــناخت و در مقابل آن، راهکار و راهبرد درست اتخاذ کرد. این روزها، راهبرد شیطان اکبر در مقابل ایران، شامل هر سه گزینه ی تهدید و تطمیع و تحقیر است. جمهوری اسلامی به برکت هوشیاری رهبری نظام و مردم بابصیرت و همیشــه در صحنه، راهبرد تهدید را خنثی کرده اند و دشــمن حتی فکر تعرض را هم در ســر ندارد. هر چند ما و بخصوص نیروهای مســلح کشــور هیچگاه نباید از دشمن غفلت کنیم.

تطمیع و تحقیر اما در این روزها از یک کانال در حال دنبال شدن است: «مذاکره»! مقامات کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ که در ماه های پایانی دولــت خود به ســر می برند، بــه یک دســتاورد بزرگ برای پیــروزی در انتخابات نیــاز دارند. برای همین کشــاندن ایــران به پای میــز مذاکره، برگ برنــده ی ترامــپ در ماه های پیش رو اســت و بر این مبنا، با ارسال پالس های متعدد، به دنبال تطمیع ایران برای مذاکره ی مجدداند. متأسفانه در این بین، برخی سیاسیون داخلی هم، هم نوای با مقامات آمریکایی شــده و موافق این ایــده ی تجربه شــده اند. این روزها اما تصویر الکساندرووچیچ، جلوی چشم همه آن ها و همه مردم قرار دارد. سیاسیون ایرانی هم دو راه بیشتر ندارند؛ یا چون رئیس جمهور صربستان، مذاکره با شیطان را بپذیرند و هم خود «تحقیر» شوند و هم مردم عزیز ایران را تحقیر کنند، یا راه «عزت» را برگزینند و به جای عصای چوبین دشمن و دل بستن به «نقطه های توهمی»، روی پای خود بایستند. 

۲۷۲۱۵

کد خبر 1431489

برچسب‌ها