برنامه‌ریزی جریان تحریف برای دادن آدرس غلط / راه حل همینجاست

نشریه خط حزب الله در شماره دویست و پنجاه و شش این هفته خود مطلبی با عنوان « راه حل همین جاست» منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزها مشکلات اقتصادی در صدر دغدغه‌ها و مشغولیت‌های ذهنی مردم است. رفع مشکلات متعدد و متنوع اقتصادی هر کدام راه حل مخصوص به خود را دارد که البته این راه حل‌ها هم چیز پنهانی نیست. در طول سالیان گذشته، رهبر انقلاب در دیدارها و جلسات مختلف این مشکلات و راه حل آنها را بارها به مسئولین متذکر شدند. ناگفته پیداست که اگر به این تذکرات جامه‌ی عمل پوشانده می‌شد، امروز وضعیت معیشت مردم به مراتب بهتر از وضع کنونی بود. نشریه‌خط حزب‌الله برخی از سرفصل‌های این مشکلات و راه حل‌های واقعی آنها را مرور کرده است.

بیکاری یکی از معضلات اصلی کشور

کلید اصلی اشتغال در کشور تولید است

 سـتون فقرات اقتصـاد مقاومتـی که مـا عـرض کردیم، عبـارت اسـت از تقویـت تولیـد داخلی؛ اگـر ایـن کار تحقق پیدا کرد و همت ها متوجه به این مسئله می شود. مسائل کار به تدریج حل می شود...اشـتغال عمومـی می شـود، بیکاری کـه یک معضلـی اسـت در جامعـه بتدریج کـم می شـود و از بیـن مـی رود. اسـاس کار، مسـئله ی تولیـد اسـت. ۹۴/۲/۹

گرانی و بالا رفتن قیمت ها و مشکلات معیشتی

جلوگیری از نگهداری غیرمتعارف جنس در انبارها

مسائل فوری عمدتًا مسئله ی مهار قیمت ها است؛ یعنی تلاش هایی [برای آن] باید کرد. متخصصین مسائل اقتصادی معتقدند که این کار ممکن است؛ یعنی کسانی که اهل مدیریت اجرایی در زمینه ی اقتصادی هستند معتقدند که می شود قیمت ها را مهار کرد. البته گاهی اوقات که قیمت ها بالا می رود به خاطر کمبود کالا است؛ لکن در مواردی هیچ کمبودی وجود ندارد، جنس وجود دارد، زیاد هم هست [اما] در انبار آن را نگه می دارند، عرضه نمی کنند، که خب با این ها بایستی برخورد کرد، یعنی واقعًا این ها را حتمًا بایستی دستگا ههای ذیربط که عمدتًا دستگاه های دولتی هستند_ قوه مجریه، قوه قضاییه هم اگر کمکی از او لازم هست_ وارد بشوند، این یک مسئله است که بازار یک ثباتی پیدا بکند. این حالت که هر روز اجناس یک قیمتی پیدا کند، برای کشور مضر است. ۹۹/۵/۱۰

مشکل مسکن، سهم عمده ی هزینه ی خانوار

به وعده هایی که برای ساخت مسکن داده اید عمل کنید 

یکی از غفلت هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد... خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می گیرد و به کار می اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولید آفرین است. ۹۸/۲/۲۴ [ حالا] کارهایی که شروع شده یا قول آن داده شده سعی بشود تمام بشود. خب وزیر محترم مسکن قول چهارصد هزار -که البته حالا آقای رئیس جمهور گفتند ششصد هزارتا بهتر؛ چه بهتر در- واحد مسکونی را تا آخر دوره داده اند؛ این چیز بسیار خوبی است، کم نیست؛ مجموع اینها یک تحولی در امر مسکن به وجود می آورد. ۹۹/۶/۲

 مشکل کاهش ارزش پول ملی

مقابله  با برنامه های امنیتی_سیاسی که هدف آنها بالا بردن نرخ ارز است

مسـئله حفـظ ارزش پـول ملی؛ اینکـه ایـن ارز همیـن طـور افسـار پـاره کنـد و قیمتـش روز بـه روز بـالا بـرود، چیـز بسـیار بـدی اسـت. بـه بنـده گـزارش شـده از جاهـای مطمئـن کـه ایـن [موضـوع]بیـش از آنچـه دلایل اقتصـادی داشـته باشـد، دلایل امنیتی_ سیاسی دارد_ نـه اینکـه دلایـل اقتصـادی نداشـته باشـد اما عمده دلایل امنیتی_ سیاسی است که خب اگر این [طور] باشد باید جدا مقابله بشود، کســانی هســتند کــه بــه ایــن آتش افــروزی دامــن می زننــد. ۹۹/۵/۱۰

مشکل کمبود سرمایه در کشور

انجــام تکمیل طرح های نیمه کاره، هدایت نقدینگی به سمت تولید، تسهیل در اعطای مجوزها و...

ســرمایه گذاری در کشــور مــا ســال ها اســت کــه اختــلال پیــدا کــرده؛ یعنــی واقعــا ســرمایه گذاری لازم نمی گیــرد. آنچــه در ایــن زمینــه بایــد انجــام بگیــرد اهتمــام بــه ســرمایه گذاری اســت.

اولا یک کار اولی و ابتدایی کــه خیلــی مهــم اســت، ایــن اســت کــه مــا در یــک بخش هایــی سـرمایه گذاری های کلانـی کرده ایـم کـه تمـام نشـده، یـا نیمـه کاره رهـا شـده. اولین کار این است که ما ایــن ســرمایه گذاری را بــه کمــال برســانیم. ۹۹/۶/۲

مسئولین روش های مدیریت نقدینگی را جستجو [کنند]؛ این نقدینگی موجود باید هدایت بشود به سمت تولید که این کار آسانی نیست، کار مشکلی است.۹۹/۶/۲ 

ســرمایه گذاری را تشــویق کنیــد؛ چــون ســرمایه گذاری عمدتــا بایــد بــه وســیله ی بخــش خصوصــی انجــام بگیرد. مشکلات مالیاتی برطــرف بشــود، مشکلات مجوزها برطرف بشود. مشــکلات تســهیلاتی بانکــی  برطــرف بشــود، این هـا کارهایـی اسـت کـه همـه بلدنـد [منتهـا] بایـد بنشـینید، اهتمـام کنیـد، انشـاءالله ایـن تشــویق ها انجــام بگیــرد. ۹۹/۶/۲

وجود موانع برای تحقق شعار «جهش تولید»

 جلوگیری از واردات بی رویه

 یک موضوع دیگر هم موانع جهش تولید است؛ ما امسال را سال جهش تولید معین کردیم و موانعی در اینجا و در سر راه وجود دارد... این را حضرات در جلسه شان مطرح کنند و به یک نتیجه ای برسند ...یکی از موانع، همین مسئله وادرات بی رویه است. ۹۹/۵/۱۰

 واردات بی رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است، گاهی اوقات واردات بی رویه، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. ۹۹/۶/۲

 یکی از موانع مسئله قاچاق است. جلوگیری از قاچاق به عهده خود ما است . این را دیگر نمی شود انسان از دیگری توقع داشته باشد. ۹۹/۶/۲

کمبود قطعات یدکی در کشور

سفارش دهی به مراکز تحقیق و پژوهش و قطعه ساز موجود در کشور

یکی از موانع، همین مشکلات قطعات است که مکرر به ما گفته می شود که مثلا فرض کنید فلان ماشین فلان قطعه را ندارد، نمی دهند. خب ما در کشور نهضت قطعه سازی داریم که خوشبختانه راه افتاده... قطعات مورد نیاز را به مراکزی که قطعه سازی می کنند، به مراکزی که تحقیق و پژوهش در این زمینه می کنند، ارجاع کنید تا آنها برایتان قطعه را بسازند؛ و می توانند. ۹۹/۶/۲

ساختار ناکارآمد اقتصادی در کشور

اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی

همــه ی دســتگاه ها هــم -دســتگاه های دولتــی، دســتگاه های خصوصــی و شــبه خصوصی- بایســتی همــه بــا هــم همـکاری کننـد کـه ایـن کار انجـام بگیـرد؛ لکـن اصلاحـات اساسـی، همـان چیـزی اسـت کـه مـا دو سـال قبـل از این بـه همین جلســه ی شــورای اقتصــادی ســران سه قوه ابــلاغ کردیم. ۹۹/۵/۱۰

وابستگی اقتصاد کشور به نفت 

تقویت اقتصاد دانش بنیان

کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله ی ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله ی کارهائی است که میتواند این خلأ را تا میزان زیادی پر کند. ۹۱/۵/۳

۲۷۲۱۵

کد خبر 1438967

برچسب‌ها