رسالت:اگر انتخابات88  دوباره برگزار می شد و موسوی رای می آورد،طرفداران احمدی نژاد آرام نمی ماندند!

روزنامه رسالت نوشت:

فرض کنيد پس از آشوب هاي انتخاباتي نهايتا شوراي نگهبان نه به دليل صحت اعتراضات بلکه به دليل شدت آنها انتخابات را باطل کرده و اعلام مي كرد؛"جمعه آينده، انتخابات مجدد است".آنگاه چه رخ مي داد؟
احتمال داشت که هواداران احمدي نژاد به دليل تعارض قانوني، اين حکم را نپذيرفته و بر آشوب ها اين بار از سوي مقابل افزوده شود؛اعتراضي که اين بار اتفاقا محمل قانوني هم داشت.
احتمال داشت که هواداران راديکال برانگيخته موسوي به تمديد انتخابات رضايت نداده و حال که اثر قدرت نمايي خويش را ديده اند؛ خواهان پذيرش رياست جمهوري موسوي بدون تمديد انتخابات شوند!
فرض کنيد که هواداران احمدي نژاد و اصولگرايان به دليل حکم حکومتي رهبري،تمديد انتخابات را مي پذيرفتند؛در جمعه بعد دو سناريو ممکن بود رخ دهد:


الف:پيروزي مجدد احمدي نژاد:در اين صورت چه ضمانتي بود که هواداران تهييج شده موسوي پذيراي نتيجه شده و تمکين کنند؟در اين صورت آشوب ها تا تحميل کانديداي مطلوبشان ادامه مي يافت.

ب. پيروزي ميرحسين موسوي: در اين حالت از کجا معلوم بود که هواداران احمدي نژاد آرام بمانند؟در اين صورت دموکراسي به چه معنا بود؟راي به چه کار مي آمد؟آشوب حلاّل مشکلات بود و به جاي ميزان آراي صندوقهاي انتخاباتي ،تعداد سطل زباله هاي آتش گرفته معيار دموکراسي مي شد و بس!مي خواستند تعدادسطل زباله هاي آتش گرفته، معياردموكراسي باشد.

17302

کد خبر 392594

برچسب‌ها