یک کارگردان سینما و تلویزیون 6 سال پیش ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ر‌ا م‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر زم‍‍ان‌ خواند و گفت: ن‍ب‍‍ای‍د ک‍‍ار‌ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ‌اگ‍ر ‌ع‍ل‍‍ی‌ زم‍‍ان‌ م‍‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر‌ی‌ ر‌ا پ‍ی‍د‌ا ک‍رده‌ ‌از دس‍ت‌ ب‍د‌ه‍د.

به گزارش خبرآنلاين، فرج الله سلحشور کارگردان سريال يوسف پيامبر ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ي‍ن‍م‍‍ا و ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ ‌اي‍ر‌ان‌ در م‍س‍ج‍د ‌ام‍‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍‍ي‌ (ره‌ ) در جمع مردم ‌شهر قزوين پيش از انتخابات رياست جمهوري دهم اف‍زود: ‌اگ‍ر م‍‍ي‌ خ‍و‌ا‌ه‍ي‍د پ‍‍اس‍د‌ار ‌اس‍لام‌ ب‍وده‌ و در دن‍ي‍‍ا س‍رب‍ل‍ن‍د و م‍ف‍ت‍خ‍ر ب‍‍اش‍ي‍د ب‍ه‌ ک‍س‍‍ي‌ ر‌ا‌ي‌ د‌ه‍ي‍د ک‍ه‌ د‌ار‌ا‌ي‌ ‌ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ‌اس‍ت‌ و ‌از دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌اس‍لام‌ و ‌اي‍ر‌ان‌ ن‍م‍‍ي‌ ت‍رس‍د. اح‍م‍د‌ي‌ ن‍ژ‌اد درد دي‍ن‌ د‌ارد، ولاي‍ت‌ م‍د‌ار ‌اس‍ت‌ و طرف‍د‌ار م‍ظل‍وم‍‍ان‌ ب‍وده‌ و خ‍ودش‌ ر‌ا ‌از م‍ردم‌ م‍ي ‍د‌ان‍د و ‌اگ‍ر خ‍د‌ا‌ي‌ ن‍ک‍رده‌ ‌اي‍ن‌ دول‍ت‌ ‌ع‍وض‌ ش‍ود ق‍‍ا‌ع‍ده‌ و ف‍رم‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‌ د‌ار‌ي‌ م‍ک‍ت‍ب‍‍ي‌ ‌ع‍وض‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.

آنگونه که رجانيوز در 16 خرداد سال 88 از اين مراسم گزارش داده، ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ري‍‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ي‍وس‍‍ف‌ (‌ع‌ ) ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ ح‍ض‍رت‌ ي‍وس‍ف‌ ب‍ه‌ ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ص‍ر در س‍ري‍‍ال‌ خ‍ود گ‍ف‍ت‌ : خيلي ها م‍‍ي‌ گ‍وي‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍‍ا ‌آق‍‍ا‌ي‌ ‌اح‍م‍د‌ي‌ ن‍ژ‌اد ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌ ک‍رده‌ ‌ام‌ در ح‍‍ال‍ي ک‍ه‌ طب‍ق‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍‍ات‌ م‍ن‌ ‌اي‍ن‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا ب‍وده‌ و م‍ن‌ خ‍وش‍ح‍‍ال‍م‌ ک‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا ب‍‍ا زن‍دگ‍‍ي‌ ري‍ي‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍ت‌ ...

و‌ي‌ در‌اد‌ام‍ه‌ گ‍ف‍ت‌ : م‍ن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ي‍ک‌ ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ س‍ي‍ن‍م‍‍ا‌ي‌ ت‍ج‍‍ار‌ي‌ و ‌ع‍ش‍ق‍‍ي‌ ن‍ي‍س‍ت‍م‌، م‍‍ي‌ ف‍‍ه‍م‍م‌ ک‍ه‌ ب‍‍اي‍د ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ ‌ارزش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ دي‍ن‍م‌ ب‍‍اش‍م‌ و ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ي‍ن‌ ج‍‍ه‍ت‌ دن‍ب‍‍ال‍ه‌ رو‌‌ ‌اح‍م‍د‌ي‌ ن‍ژ‌اد‌ي‌ ‌ه‍س‍ت‍م‌ ک‍ه‌ د‌ارد س‍ن‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌اس‍لام‌ ر‌ا پ‍ي‍‍اده‌ م‍‍ي‌ ک‍ن‍د.

‌اي‍ن‌ ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ي‍ن‍م‍‍ا در ‌اد‌ام‍ه‌ ب‍‍ا ت‍‍اک‍ي‍د ب‍ر ‌اي‍ن‍ک‍ه‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ دول‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ق‍ب‍ل‍‍ي‌، م‍ن‍زو‌ي‌ ک‍ردن‌ م‍س‍‍اج‍د ب‍‍ا س‍‍اخ‍ت‍ن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍س‍ر‌ا‌ه‍‍ا و خ‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ب‍ود، گ‍ف‍ت‌ :‌آن‍‍ه‍‍ا س‍‍ع‍‍ي‌ ک‍ردن‍د ج‍و‌ان‍‍ان‌ م‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ س‍و‌ي‌ م‍وس‍ي‍ق‍‍ي‌ ، ش‍‍ه‍وت‌ و تئ‍‍ات‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍ب‍ت‍ذل‌ ب‍ک‍ش‍‍ان‍ن‍د و ‌اي‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍رب‍‍اس‍چ‍‍ي‌ ب‍ود ک‍ه‌ ت‍ردي‍د ن‍د‌ارم‌ ک‍ه‌ دس‍ت‍ش‌ در دس‍ت‌ ب‍ي‍گ‍‍ان‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .‌ه‍ر چ‍ق‍در در دول‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ق‍ب‍ل‍‍ي‌ ب‍ودج‍ه‌ م‍س‍‍اج‍د ک‍م‌ ش‍د، در ‌اي‍ن‌ دول‍ت‌ م‍ک‍ت‍ب‍‍ي‌ ب‍ودج‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍س‍‍اج‍د و ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ق‍ر‌ان‍‍ي‌ ‌اف‍ز‌اي‍ش‌ ي‍‍اف‍ت‌ .

1727

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 444525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 21
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام EU ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  درود بر احمدی نژاد فهرمان...
  • حسین IR ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
   فقط منفیارو بین ، حالشو ببر ...
  • بی نام A1 ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
   34 1
   اشتباه مثبت زدم
  • سروش IR ۰۶:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
   16 2
   والا تا جایی که ما تاریخ اسلام خوندیم مالک اشتر هیچوقت مقابل حضرت علی نایستاد و یازده روز در مخالفت با مولای خودش خونه نشین نشد قابل توجه استاد سلحشور
 • بی نام A1 ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  منظورش این بوده که مسئولان در دولت احمدی نژاد فقط سواد مکتبی دارند و با علم روز دنیا اصولا سنخیتی ندارند.
 • بی نام A1 ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  هاهاهاهاهاها
 • حسین IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  یوزار سیو پهتر نبود
 • بی نام IR ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  426 6
  دانش اموزان با دو ساعت ویا کمی بیشتر متوجه می شوند این معلم جدید چند مرده حلاج است اما ایشان بعد از چهار سال هم متوجه شخصیت و نکاه مدیریتی و برخوردی و ادبیاتی ایشان نشد
  • مرتضی A1 ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
   387 6
   دوست عزیز..خیلی وقت ها منفعت ، در نفهمیدن است...این آقا هم شدیدا راه پر منفعتی رو انتخاب کرده
 • بی نام A1 ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  حتما تو هم آلفرد هیچکاک هستی
 • بی نام A1 ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  305 9
  خب بصیرت ایشان و دیگر حامیان احمدی نژاد در همین حد است دیگر. از افراد ظاهر بین انتظار بیشتری نباید داشت. فقط کاش ایشان نتیجه تفکرات خود را امروز ببیند و در دیگر زمینه ها از جمله هنر هم اظهار نظر نکند که در همین حد است.
 • h ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  419 9
  شما هم ابو موسي اشعري زمان هستيد
 • بی نام IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  330 8
  لايك براي حافظه كوتاه مدت
 • بی نام IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  اختلاسهای هزار میلیاردی و سفرهای خانوادگی به نیویورک فعلا بماند
 • بی نام IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  216 9
  به خروس ميگن شاهدت كيه ميگه دمم .
 • امين اكتيو A1 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  شما قطعا مريضيد كه خبر 6 سال پيش را بازنقل مي كنيد برخي از خوانندگانتان مريضتر كه حرف6 سال پيش را دوباره تكرار مي كنند. مثل اين كه همگي درسال 88 گير كرديد
 • سحر KW ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  200 7
  و تو هم ایوب زمان
 • بدون نام ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  307 8
  من نظرم به نظر مالك اشتر نزديك تر است
 • بی نام IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
  21 1
  حتما تو هم سلمان فارسی هستی ؟؟
 • زمان IR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
  1 0
  شايدم تو مالكي
 • حم RO ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
  2 0
  تذکر برخی از اشکالات اساسی بنده به آقای سلحشور در باره سریال حضرت یوسفع منتهی شد به دعوت و عضویتم در شورای نویسندگان سریال حضرت موسیع تا اینکه در یکی از جلسات ایراداتم را در جمع مطرح کردم و صحبتم جدی شد و اینکه بهتر بود آنرا سریال مشانژاد مینامیدید تا جبران میلیاردها تومانی باشد که ایشان از بیت المال به شما بخشیدند نتیجه آن شد که بلافاصله از گروه نویسندگان ایشان حذف شدم