آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر رشت بشرح زیر اعلام گردید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از  کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان رشت  ،در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رشت می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار می شود و اسامی 301 نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر رشت به شرح زیر می باشد:

1. آقای حسن آبادگرچهارده فرزند غلامحسین کد نامزد 124
2. آقای عبدالرضا ابراهیمی بنکسر مشهور به - فرزند یداله کد نامزد 125
3. آقای عظیم احسان بخش مستحسن فرزند باقر کد نامزد 126
4. آقای علی احمدنیا فرزند رشید کد نامزد 127
5. آقای آریا احمدی فرزند رسول کد نامزد 128
6. آقای حسین احمدیان فرزند نبى کد نامزد 129
7. آقای مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد 141
8. آقای کامران احمدی گلابخواران مشهور به کامى فرزند یعقوب کد نامزد 142
9. آقای سیدعلی اصغر اخباری آزادپیشخانی فرزند گلیمر کد نامزد 145
10. آقای حمید آخشته فرزند محمد کد نامزد 146
11. آقای عبداله اسدی فرزند آقا محمد کد نامزد 147
12. آقای نقی اسدی هریس مشهور به اسدی آموزش و پرورش فرزند نظامعلی کد نامزد 148
13. خانم فاطمه اسلام دوست کردمحله فرزند احمدرضا کد نامزد 149
14. آقای سجاد اسماعیل پورلیفشاگرد فرزند محمد مهدی کد نامزد 151
15. آقای حامد اسمعیلی زارع فرزند حمید کد نامزد 152
16. خانم الهام آشفته رودبرده فرزند جلیل کد نامزد 154
17. خانم مریم افتخاری توچائی مشهور به مینا فرزند محسن کد نامزد 156
18. آقای نوید اقائی فرزند ایمانقلى کد نامزد 157
19. آقای رامین آقائی هشجین فرزند محمد کد نامزد 158
20. آقای جهان بخش آقازاده فرزند مضان کد نامزد 159
21. آقای کریم آقازاده دمیرچی فرزند امید کد نامزد 161
22. آقای رضا اکبری چیرانی فرزند محمد کد نامزد 162
23. آقای محمدمهدی الطافی فرزند محمد تقى کد نامزد 165
24. آقای سیدغفور الهیان فرزند سید محمد کد نامزد 167
25. خانم سیده زهرا امامی مؤیدی فرزند سیدزین العابدین کد نامزد 168
26. آقای آرمان امیدی فرزند محمدحسین کد نامزد 171
27. آقای کادوس امیدی طرازکوهی مشهور به کادوس فرزند محمد اسحق کد نامزد 172
28. آقای محمدرضا امیری نژاد فرزند بابا کد نامزد 174
29. آقای محمدمهدی انتظام فرزند زکریا کد نامزد 175
30. آقای احمدرضا ایرانمنش فرزند ابراهیم کد نامزد 176
31. آقای خسرو ایلچی خرارودی فرزند گل برار کد نامزد 178
32. خانم نینا بابائی کرنق فرزند محسن کد نامزد 179
33. آقای روشن بابائی همتی فرزند غلامحسین کد نامزد 181
34. خانم الناز باقری چوبه فرزند عمران کد نامزد 184
35. آقای محمود باقری خطیبانی مشهور به حاج محمد فرزند حسینعلی کد نامزد 185
36. خانم مینا بالیدی زنجانی فرزند فتحعلى کد نامزد 186
37. آقای محسن بختیاری بخت آزما مشهور به نیما فرزند عباس کد نامزد 187
38. آقای حسین بخشی پوربهمبری فرزند حسین کد نامزد 189
39. آقای حسین برادران جمیلی فرزند محمد حسن کد نامزد 191
40. آقای ابراهیم برناس فرزند حسن کد نامزد 192
41. خانم سولماز بروجردی فرزند ابراهیم کد نامزد 194
42. آقای امیرهوشنگ برونی فرزند یعقوب کد نامزد 195
43. آقای شایان بصیر فرزند عبدالله کد نامزد 196
44. آقای سیامک بلندپور فرزند نصراله کد نامزد 198
45. آقای حسینعلی بنائی املشی فرزند عیسى کد نامزد 212
46. آقای رضا بهشتی دافچاهی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 214
47. آقای عبدالرضا بی آزار فرزند عباس کد نامزد 215
48. آقای بیژن بیژن نساز فرزند اسمعلی کد نامزد 216
49. آقای محمد پاداشت فرزند محمد رضا کد نامزد 217
50. آقای بهزاد پارسا فرزند قربان کد نامزد 218
51. آقای محسن پریوش کمساری فرزند غلامعلی کد نامزد 241
52. آقای جواد پسندیده فرزند جعفر کد نامزد 242
53. آقای معین پورابوالقاسم حسینی فرزند حسین کد نامزد 247
54. خانم اعظم پوراسماعیلیان فرزند غلام حسین کد نامزد 248
55. آقای حسین پورحسین یکتاپاسکه فرزند علی اکبر کد نامزد 249
56. آقای حسین پورقاسمی فتیده فرزند گداعلى کد نامزد 251
57. آقای ابوالفضل پورمجیب اسطلکی فرزند عباس کد نامزد 254
58. آقای سیدمحمد پورمحب حسینی فرزند سید قاسم کد نامزد 256
59. آقای کامران پورمحمدعلی فرزند کاظم کد نامزد 257
60. آقای سهند پورمرزحقیقی فرزند سالار کد نامزد 258
61. آقای محمد پویا فرزند منوچهر کد نامزد 261
62. آقای رضا پیربنیه فرزند غلامحسن کد نامزد 262
63. خانم افسانه پیرکاری فرزند محمدتقى کد نامزد 264
64. خانم فرانک پیشگر فرزند رحیم کد نامزد 267
65. آقای عباس تجددی طلب رشتی فرزند غلام کد نامزد 268
66. آقای حجت تربیت دوست فرزند رجبعلی کد نامزد 269
67. آقای کامران تقوی فرزند حسین کد نامزد 271
68. آقای محمدحسن تقی زاده ثابت قدم مشهور به مسعود فرزند یوسف کد نامزد 272
69. آقای شهرام تندکارمبارکی فرزند محمد کد نامزد 274
70. آقای بهنیا ثابت رفتار فرزند حسین کد نامزد 275
71. آقای سیدرضا ثابت قدم فرزند سیدمحمود کد نامزد 276
72. آقای مسعود ثابت قدم مقدم فرزند محمود کد نامزد 278
73. آقای حمیدرضا جاهدی دلیوند فرزند محمد تقى کد نامزد 279
74. آقای مختار جباری فرزند تیمور کد نامزد 282
75. آقای حجت جذب فرزند علی کد نامزد 284
76. آقای حمیدرضا جعفرزاده توچاهی فرزند نعمت اله کد نامزد 285
77. آقای علی جعفری فرزند اسماعیل کد نامزد 286
78. آقای علی رضا جعفری گلنگشی فرزند عبدالرضا کد نامزد 287
79. آقای بهمن جعفری نژادجوبنی فرزند عقیل کد نامزد 289
80. آقای رامین چهره ای بلگوری فرزند احمد کد نامزد 292
81. آقای رضا حاجتی فرزند محمد کد نامزد 294
82. آقای اسمعیل حاجی پور فرزند حسین کد نامزد 296
83. آقای محمد حاجی جعفری فرزند حسین کد نامزد 297
84. خانم سیده لیلا حجتی ذوالپیرانی فرزند سید اسماغیل کد نامزد 298
85. خانم محبوبه حسن زاده شاهخالی فرزند رسول کد نامزد 412
86. آقای منوچهر حسنی دورودخانی فرزند رحمت اله کد نامزد 414
87. خانم معصومه حسین پور فرزند اسمعیل کد نامزد 415
88. آقای مرتضی حسین زاده مقدم گورابی فرزند حسین کد نامزد 416
89. آقای سیدعلی حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد 417
90. آقای سیدعلیرضا حسینی فرزند سیدموسى کد نامزد 418
91. آقای سیدحمید حسینی خشت مسجدی فرزند سید جمال کد نامزد 419
92. آقای محسن حسینی شهیدانی فرزند فریدون کد نامزد 421
93. آقای نادر حسینی مژدهه فرزند حسین کد نامزد 424
94. آقای سکینه حقدوست مشهور به هلن حقدوست فرزند حسین کد نامزد 425
95. آقای علی اکبر حیدری مشهور به مسعود فرزند حیدر على کد نامزد 426
96. آقای حامد حیدری ایمن آبادی مشهور به ایمن آبادی فرزند حسین کد نامزد 427
97. آقای غلامرضا خاکسارنجفی مشهور به خاکسار فرزند عزیزعلی کد نامزد 429
98. آقای رحمان خدابخشی چماچائی مشهور به سجاد فرزند فتحعلی کد نامزد 454
99. آقای میثم خرقه پوش شالکوهی فرزند رحیم کد نامزد 456
100. آقای روزبه خلیق معینی فرزند مهداد کد نامزد 457
101. آقای روزبه خلیلی باهر فرزند محمد رضا کد نامزد 458
102. خانم مرجان خنده جام فرزند محمود کد نامزد 459
103. آقای محمدمهدی خورسندی فرزند محمد مهدی کد نامزد 461
104. آقای سعادتمند داودی لیپائی مشهور به سعید فرزند عزیزاله کد نامزد 464
105. آقای فریدون داوری فرزند عبد اله کد نامزد 465
106. آقای اسماعیل دلیری فرزند علی کد نامزد 467
107. آقای فرشید دهدارکارسیدانی فرزند تیمور کد نامزد 468
108. آقای محرم دهقانی قنبرلو فرزند الله وردی کد نامزد 469
109. آقای سیدمرتضی دیباجی فرزند سید محمد کد نامزد 472
110. آقای مجید ذات پرورحقی فرزند احمد کد نامزد 474
111. آقای بهراد ذاکری فرزند بیت اله کد نامزد 475
112. آقای همایون ذبیحی فرزند مسعود کد نامزد 476
113. آقای حقیقت اله رجبی فرزند هیبت الله کد نامزد 478
114. آقای حسن رجبی ثابت چوبری فرزند قربانعلی کد نامزد 479
115. آقای پرویز رجبی کلوانی فرزند مصطفی کد نامزد 481
116. آقای مجید رجبی ویسرودی فرزند على کد نامزد 482
117. آقای حسن رجیون پلکوئی فرزند محمد کد نامزد 484
118. آقای حجت رحمت خواه رشت فرزند گداعلی کد نامزد 485
119. آقای داریوش رحمتی فرزند هادی کد نامزد 486
120. آقای مسعود رحیم زاده آلمانی فرزند محمدعلى کد نامزد 489
121. آقای حمید رحیمی لیموئی فرزند غلام على کد نامزد 491
122. آقای مجتبی رستمی سینه سر فرزند قلعه میرزا کد نامزد 494
123. آقای مهدی رشادکوچصفهانی فرزند نصرت اله کد نامزد 496
124. خانم سمانه رضائی تبار فرزند حسین کد نامزد 497
125. خانم مریم رضائی جبارآبادی فرزند نا صر کد نامزد 498
126. آقای محمد رضاپورچهارده مشهور به میلاد فرزند احمد کد نامزد 512
127. خانم طاهره رضاپورکویشاهی فرزند على کد نامزد 514
128. آقای علیرضا رعدپیما فرزند سیامک کد نامزد 515
129. آقای داریوش رفیعی فرزند احمد کد نامزد 516
130. خانم مریم رفیعی حلقه سری فرزند محمد رضا کد نامزد 517
131. خانم شهربانو رمضانپور فرزند رجب کد نامزد 518
132. خانم زهرا رمضانپورعثماوندانی فرزند زهرا کد نامزد 519
133. آقای احمد رمضان پورنرگسی مشهور به حاج احمد فرزند على کد نامزد 521
134. آقای مجتبی رمضانی فرزند عزیز کد نامزد 524
135. آقای هادی رمضانی پاچکناری فرزند پرویز کد نامزد 526
136. آقای علی رنجبر مشهور به پیمان فرزند صفر کد نامزد 527
137. آقای جلال رهبری فرزند داود کد نامزد 529
138. آقای فرشید رهبری قلعه سرائی فرزند جمشید کد نامزد 541
139. آقای سعید روحی شالمائی فرزند حسن کد نامزد 545
140. خانم شیرین ریحانی سراوانی فرزند محمدتقی کد نامزد 546
141. آقای فرهام زاهدآجی بوزایه مشهور به فرهام فیاض زاهد فرزند حجت کد نامزد 548
142. آقای جواد زبردست گشتی فرزند على کد نامزد 549
143. آقای حسین زمانی پاشاکی فرزند على کد نامزد 561
144. آقای میثم زهرابی کلنگستانی فرزند محسن کد نامزد 562
145. آقای سیدجعفر ساداتی فلاح آبادی مشهور به سید امین فرزند سیدگلمیر کد نامزد 567
146. آقای عبدالرضا ساعدبرهمند فرزند على کد نامزد 568
147. آقای حسین سربازمقدم فرزند حسن کد نامزد 571
148. آقای عنایت اله سلیمانی فرزند فیض الله کد نامزد 572
149. آقای حسین سماکچی مشهور به مازیار سماکچى فرزند محمدمهدی کد نامزد 574
150. آقای سیدسجاد سیدآموزنده فرزند سید حسین کد نامزد 575
151. خانم سیده مینا سیدپور فرزند سید محمد کد نامزد 576
152. آقای سیدرسول سیدرضاپوردارابی مشهور به سید رامین دارابى فرزند سید کمال کد نامزد 578
153. خانم شکوه سادات سیدعلی اکبر فرزند محمود کد نامزد 579
154. آقای جلیل شادپورعلیزاده مشهور به انوش علیزاده فرزند غلام رضا کد نامزد 581
155. آقای محمد شادمان شهرستانی فرزند اسمعیل کد نامزد 582
156. آقای حمید شریفی فرزند قربانعلی کد نامزد 585
157. آقای عبدالرضا شریفی فرزند عبدالحمید کد نامزد 586
158. آقای مهران شفق پور فرزند خلیل کد نامزد 589
159. آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه فرزند سیدحسین کد نامزد 591
160. آقای جلال الدین محمد شکریه مشهور به مهران فرزند احمد کد نامزد 592
161. آقای مرتضی شگفت فرزند محمد کد نامزد 594
162. آقای محمد شمس نصرتی فرزند رضا کد نامزد 595
163. آقای سعید شهریاری فرزند على کد نامزد 596
164. آقای میثم شیردل پوردورودخانی فرزند محمد کد نامزد 597
165. خانم فاطمه شیرزاد فرزند رجبعلى کد نامزد 598
166. آقای بهروز شیعه یان فرزند محمود کد نامزد 612
167. خانم آمنه صادق پوراردبیلی فرزند رحیم کد نامزد 614
168. آقای ادریس صحفی فرزند باقر کد نامزد 617
169. آقای مجتبی صدرآرا فرزند على کد نامزد 618
170. آقای سیدعبدالوهاب صفائی گوراب فرزند سید یحیى کد نامزد 619
171. آقای سجاد صفای هنروری فرزند حسین کد نامزد 621
172. آقای صابر صلاح کار فرزند غلامرضا کد نامزد 624
173. آقای مازیار صیادی امیرکیاسر فرزند ناصر کد نامزد 625
174. آقای سیدحسین ضیابری سیدین فرزند سید مهدی کد نامزد 626
175. آقای حمیدرضا طاهری فرزند علی کد نامزد 627
176. آقای عبدالله طوماری فرزند انشاالله کد نامزد 629
177. آقای رضا عاطفی کیساری فرزند محمدنقی کد نامزد 642
178. آقای محمدحسن عاقل منش مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد 645
179. آقای میثاق عباس زاده مقدم جورشری مشهور به میثاق عباسى فرزند حسین کد نامزد 647
180. آقای سید نوری عباسی مشهور به نوری فرزند میر اقا کد نامزد 648
181. آقای حمید عبدالغفورپورکاشانی فرزند مجید کد نامزد 649
182. آقای اسمعیل عبداللهی فرزند محمد کد نامزد 651
183. آقای محسن عبدی کرنق فرزند رجبعلی کد نامزد 654
184. آقای فرشاد عرب مشهور به ابراهیم فرزند اله یار کد نامزد 656
185. آقای مجید عزیزی مشهور به لیفکوئى فرزند محمود کد نامزد 658
186. آقای مسعود عزیزی فرزند ایت اله کد نامزد 659
187. آقای بهروز عزیزی فرد فرزند ایوب کد نامزد 671
188. آقای حامد عسکری فرزند حسن کد نامزد 672
189. آقای علی عسگری جعفرآبادی فرزند محمد کد نامزد 674
190. آقای جواد عصیان صیقلانی فرزند رضا کد نامزد 675
191. آقای سیدامیرحسین علوی امندانی مشهور به مهندس علوی فرزند میر شمس کد نامزد 678
192. آقای سیدرضا علوی زمیدانی فرزند سید عباس کد نامزد 679
193. آقای سیدجمال علوی گیلوان فرزند سید مرتضى کد نامزد 681
194. خانم اشرف علی پوردهشال فرزند محمد حسین کد نامزد 682
195. آقای محمدحسن علی پورکسبخی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 684
196. آقای عباس علیجانی فرزند رجب کد نامزد 685
197. آقای عباس علیزاده سروندی فرزند محمد تقى کد نامزد 686
198. آقای بهروز علی نژاد فرزند اسمعیل کد نامزد 687
199. آقای افشین عموزاده لیچائی فرزند شعبان کد نامزد 689
200. آقای مهدی عینی خسمخی فرزند محمدولى کد نامزد 691
201. آقای عبدالوهاب غریبی لاسکی مشهور به على فرزند شیرعلی کد نامزد 692
202. آقای محمد غلام زاده فرزند حسن کد نامزد 694
203. خانم فاطمه غمگسارصالح فرزند مهرداد کد نامزد 695
204. خانم سیده کبری فاضلی امندانی مشهور به شیوا فرزند سیدعباس کد نامزد 696
205. آقای رضا فرازمندفر فرزند محمد حسن کد نامزد 697
206. آقای بهروز فرج بستی فرزند پرویز کد نامزد 698
207. آقای میلاد فرخ فرزند ابراهیم کد نامزد 712
208. آقای خسرو فرخی رشته رودی فرزند اکبر کد نامزد 714
209. خانم لادن فرزام فر فرزند احمد على کد نامزد 715
210. آقای مرتضی فرهمندآزموده مشهور به سینا فرزند محمد على کد نامزد 716
211. خانم زینب فلک دوست فرزند امیر کد نامزد 717
212. آقای مرتضی فیض زاده نفوتی مشهور به حمید فرزند مظفر کد نامزد 718
213. آقای سیدعلی قائمی فرزند سیدشکور کد نامزد 719
214. آقای علیرضا قانع صومعه سرائی مشهور به على قانع فرزند یوسفعلی کد نامزد 721
215. آقای کیهان قدیرزاده مشهور به قدیر نژاد فرزند عزت اله کد نامزد 724
216. آقای خسرو قربانی مشهور به حاج خسرو فرزند منصور کد نامزد 726
217. آقای قربان قربانی خداشهری فرزند رمضان على کد نامزد 727
218. آقای مرتضی قربانی زاده قاضیانی مشهور به قربان زاده فرزند محمدحسین کد نامزد 728
219. آقای رضا قره ویلی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 729
220. آقای رسول قلی زاده برندق فرزند ولى الله کد نامزد 741
221. آقای داود قوی پنجه پیشخانی فرزند عطاب اله کد نامزد 742
222. آقای مجتبی قویدل صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد 745
223. آقای محمدرضا کاظمی زاده گرفمی مشهور به سعید کاظمى فرزند یوسف کد نامزد 747
224. آقای فرزین کاظمی نوری فرزند فریبرز کد نامزد 748
225. آقای امیررضا کریمی آذری فرزند فریدون کد نامزد 749
226. آقای سیدجلال کریمی سلیماندارابی فرزند سیدجعفر کد نامزد 751
227. آقای حسن کریمی کرنق فرزند عوضعلی کد نامزد 752
228. آقای سامان کشاورزمیرمحله فرزند غفار کد نامزد 754
229. آقای سینا کشتکار فرزند على کد نامزد 756
230. خانم اعظم کشت کارلنگرودی فرزند علی کد نامزد 757
231. آقای فرزین کمائی فرزند فریدون کد نامزد 758
232. آقای پرویز کهن سال فرزند على اصغر کد نامزد 759
233. آقای محمد کهنسال نودهی فرزند محسن کد نامزد 761
234. آقای سیامک کوچکی فرزند عباس کد نامزد 762
235. آقای روح اله گازر فرزند اسمعیل کد نامزد 765
236. آقای بهنام گل پریزاده فرزند رمضانعلى کد نامزد 767
237. آقای احمد گلی پوربارکوسرائی فرزند نظر على کد نامزد 768
238. خانم خدیجه گلین مقدم فرزند رحیم کد نامزد 769
239. آقای امیدرضا گیاهی فرزند على اکبر کد نامزد 781
240. آقای محمد لاجوردی جوبنی فرزند ظهیر کد نامزد 782
241. آقای فرزاد لامعی فرزند بشیر کد نامزد 784
242. آقای حسین لطیفی فرزند شمس على کد نامزد 785
243. آقای محمدرسول لطیفی مشهور به فرهاد فرزند اسماعیل کد نامزد 786
244. آقای مهدی مایه مشهور به کامبیز فرزند قاسم کد نامزد 789
245. آقای حسین متقی شاه خالی فرزند ابراهیم کد نامزد 791
246. آقای داراب مجد فرزند حسن کد نامزد 792
247. خانم نرجس خاتون مجیدی فرزند غلامحسین کد نامزد 794
248. آقای ابراهیم محبی چلمه سرا فرزند اسمعیل کد نامزد 795
249. آقای سیدمجید محجوب خطیبانی فرزند سید محمد کد نامزد 796
250. آقای صابر محمدپور فرزند محمد رضا کد نامزد 797
251. آقای حسین محمدپورپشتهانی فرزند فرخ اله کد نامزد 798
252. آقای احمد محمدپوردورودخانی فرزند ایرج کد نامزد 812
253. خانم زینب محمددوست چهارده فرزند محمدعلى کد نامزد 814
254. آقای سیدسهند محمدی ضیابری فرزند سید سهند کد نامزد 816
255. خانم زهرا محمدی کجیدی فرزند محمد ولى کد نامزد 817
256. آقای افشین محمدی مقدم مشهور به حجت فرزند حسین کد نامزد 818
257. آقای ابراهیم محمدی مقدم گورابی مشهور به مصطفى فرزند حسین کد نامزد 819
258. آقای محمد محمودیان فرزند بهلول کد نامزد 821
259. آقای سیدیوسف مرتضوی خطیبانی فرزند سید اشرف کد نامزد 824
260. آقای حمیدرضا مزدگیرروزانه فرزند اصغر کد نامزد 825
261. آقای داود معصومی پورطالکوئی فرزند محمد کد نامزد 826
262. آقای عیسی مقدادی فرزند محمد کد نامزد 827
263. آقای سینا مقدادی کاسانی مشهور به - فرزند علی اکبر کد نامزد 828
264. آقای غلامرضا مقدسی فرزند ابراهیم کد نامزد 829
265. آقای بهزاد مقدم نیا مشهور به بهزاد فرزند حسن کد نامزد 841
266. آقای علی اصغر مکرم رفتاری فرزند على اکبر مکرم رفتاری کد نامزد 842
267. آقای احمد ملک فرنود فرزند قدرت اله کد نامزد 845
268. آقای مهدی ملکی راد مشهور به مهندس مهدی فرزند ارسلان کد نامزد 846
269. آقای مجید منادی اسلامی مشهور به آرمین فرزند احمد کد نامزد 847
270. آقای امین مهاجری مشهور به حسام فرزند حسن کد نامزد 848
271. آقای سیدجعفر مهرابی شهرستانی فرزند سید حسن کد نامزد 851
272. آقای حمیدرضا مهربخش فرزند احمد کد نامزد 852
273. آقای سلمان موحدخواه فرزند محمود کد نامزد 854
274. خانم فاطمه مودب نیا فرزند اسماعیل کد نامزد 856
275. آقای سیدسعید موذنی محمدی مشهور به محمدی فرزند میرنوراحمد کد نامزد 857
276. آقای سیدرضا موسوی روزان مشهور به موسوی - روزان فرزند سیدابراهیم کد نامزد 858
277. آقای سیدرضا موسوی لاکانی فرزند سیداحمد کد نامزد 859
278. آقای سیدحمزه موسوی نخودچری مشهور به سیدحمزه---موسوی فرزند سیداسمعیل کد نامزد 861
279. آقای حسین میربلوک لیچائی فرزند حسن کد نامزد 862
280. خانم سیده زهرا میرحسینی لاکانی فرزند میر یحیى کد نامزد 864
281. آقای موسی ناصح نصیحت گو فرزند روح اله کد نامزد 867
282. آقای محمد ندائی فرزند غلامحسین کد نامزد 868
283. آقای پیروز ندیم قاضیانی فرزند محمود کد نامزد 869
284. آقای اشکان نصیری فرزند التفات کد نامزد 871
285. آقای حجت اله نصیری پیشوری فرزند حشمت اله کد نامزد 872
286. آقای محمدتقی نظری مشهور به حمید فرزند سهراب علی کد نامزد 874
287. آقای ابراهیم نگارستان بیجاری فرزند محمدصادق کد نامزد 876
288. آقای اسفند نوپور فرزند رحیم کد نامزد 879
289. آقای محمد نوری فرزند رضاقلى کد نامزد 891
290. آقای مهدی نوری هریس مشهور به رضا نوری و نوری فرزند محمد کد نامزد 892
291. آقای جلال نیک فطرت شالدهی فرزند مهدی کد نامزد 895
292. آقای مظفر نیکومنش فرزند غلامعلى کد نامزد 897
293. آقای نقی هدایتی فرزند على اصغر کد نامزد 898
294. آقای اکبر هدایتی نیک نژادرشتی فرزند حسن کد نامزد 912
295. آقای حجت هرمزان فرزند هادی کد نامزد 914
296. آقای قنبر همتی فرزند رضا کد نامزد 915
297. آقای محمدحسین واثق کارگرنیا فرزند محمد على کد نامزد 917
298. آقای ابوالحسن وارسته بهدانی فرزند محمد کد نامزد 918
299. آقای غلامرضا وطنخواه کلورزی فرزند مراد کد نامزد 925
300. آقای عماد ولی زاده فرزند عین اله کد نامزد 926
301. آقای علی یوسفی نژاد فرزند ناز على کد نامزد 929


توجه :

1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 11 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداکثر 11 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .


2- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور
از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .


3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا
شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .


سیروس شفقی
فرماندار شهرستان رشت

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 664343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =