ایسنا نوشت: جزییات آمار تعداد واجدین شرایط رأی دادن و آرای چهار کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.

براساس گزارش آماری به دست آمده تعداد واجدین شرایط رأی دادن و تعداد آمار هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری دراستان تهران و 16 شهرستان استان به شرح زیر است:

براساس آمار جزییات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سال 1396، تعداد واجدین شرایط  رأی دادن دراستان تهران 9387122 نفر و تعداد کل آرا ماخوذه 6212794رای بوده است. همچنین در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال 92، آمار واجدین شرایط استان تهران 7880976 نفر و تعداد کل آرا ماخوذه 5068089رای بوده است.

 جدول شماره 1)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران
 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 5500000 3686961
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 2588200 درصد نسبت به کل آراء 70/19
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 969218 درصد نسبت به کل آراء 26/28
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  45659 درصد نسبت به کل آراء 1/23
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 16817 درصد نسبت به کل آراء 0/45

 
جدول شماره 2) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  اسلامشهر

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 363946 266222
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 151873 درصد نسبت به کل آراء 57
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 100279 درصد نسبت به کل آراء 37/66
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  4542 درصد نسبت به کل آراء 1/70
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1414 درصد نسبت به کل آراء 0/53

 
جدول شماره 3) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  بهارستان

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 338866 217045
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 107148 درصد نسبت به کل آراء 49/36
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 98619 درصد نسبت به کل آراء 45/35
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  3457 درصد نسبت به کل آراء 1/59
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1237 درصد نسبت به کل آراء 0/56


 جدول شماره 4)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پاکدشت

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 189293 139801
2 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 72353 درصد نسبت به کل آراء 51/75
3 تعداد آرای آقای  حسن روحانی 60546 درصد نسبت به کل آراء 43/30
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1771 درصد نسبت به کل آراء 1/26
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1223 درصد نسبت به کل آراء 0/87


  جدول شماره 5) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پردیس

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 127730 86988
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 54475 درصد نسبت به کل آراء 62/62
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 28412 درصد نسبت به کل آراء 32/66
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1196 درصد نسبت به کل آراء 1/37
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 540 درصد نسبت به کل آراء 0/62


جدول شماره 6)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پیشوا

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 49785 39076
2 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 20983 درصد نسبت به کل آراء 53/69
3 تعداد آرای آقای  حسن روحانی 16080 درصد نسبت به کل آراء 41/15
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  637 درصد نسبت به کل آراء 1/63
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 276 درصد نسبت به کل آراء 0/70

 
جدول شماره 7)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  دماوند

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 101424
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 63697 درصد نسبت به کل آراء 62/80
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 32588 درصد نسبت به کل آراء 32/13
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1289 درصد نسبت به کل آراء 1/27
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 469 درصد نسبت به کل آراء 0/46

 
جدول شماره 8) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  رباط کریم

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 130369 119764
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 62576 درصد نسبت به کل آراء 52/24
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 50966 درصد نسبت به کل آراء 42/55
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1762 درصد نسبت به کل آراء 1/47
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 645 درصد نسبت به کل آراء 0/53

 
جدول شماره 9) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ری

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 342094
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 186831 درصد نسبت به کل آراء 54/61
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 137261 درصد نسبت به کل آراء 40
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  4987 درصد نسبت به کل آراء 1/54
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1890 درصد نسبت به کل آراء 0/55

 
جدول شماره 10 )آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  شمیرانات

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 352408
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 274125 درصد نسبت به کل آراء 77/78
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 68720 درصد نسبت به کل آراء 19/5
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  3183 درصد نسبت به کل آراء 0/90
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1222 درصد نسبت به کل آراء 0/34

 
جدول شماره 11 ) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  شهریار

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 423699 308059
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 185570 درصد نسبت به کل آراء 60/23
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 107714 درصد نسبت به کل آراء 34/96
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  4089 درصد نسبت به کل آراء 1/32
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1444 درصد نسبت به کل آراء 0/46

 
 جدول شماره 12) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  فیروزکوه

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 35150
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 22402 درصد نسبت به کل آراء 63/73
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 11007 درصد نسبت به کل آراء 31/31
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  400 درصد نسبت به کل آراء 1/13
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 153 درصد نسبت به کل آراء 0/43

  جدول شماره 13) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  قدس

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 195602 122847
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 74080 درصد نسبت به کل آراء 60/30
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 43276 درصد نسبت به کل آراء 35/22
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  2019 درصد نسبت به کل آراء 1/64
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 669 درصد نسبت به کل آراء 0/54

  جدول شماره 14) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  قرچک

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 158119 121030
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 59323 درصد نسبت به کل آراء 49
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 55675 درصد نسبت به کل آراء 46
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1875 درصد نسبت به کل آراء 1/54
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 762     درصد نسبت به کل آراء 0/62

 جدول شماره 15) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ملارد

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 247502 154105
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 84983 درصد نسبت به کل آراء 55/14
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 61582 درصد نسبت به کل آراء 41/90
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  2326 درصد نسبت به کل آراء 1/50
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 861 درصد نسبت به کل آراء 0/55

  جدول شماره 16) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ورامین

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 203296 119820
2 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 60744 درصد نسبت به کل آراء 50/69
3 تعداد آرای آقای  حسن روحانی 53262 درصد نسبت به کل آراء 44/45
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1740 درصد نسبت به کل آراء 1/45
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 748 درصد نسبت به کل آراء 0/62

27214

کد خبر 669544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
    42 4
    با در نظر گرفتن میزان برخورداری مناطق و طبقه اجتماعی رای دهندگان کاملا روشن است پایگاه اجتماعی رای روحانی طبقه متوسط و سپس طبقه فرودست است. جامعه شناسی تغییرات سیاسی و انتخابات از آن حکایت دارد شگفتی های قابل پیش بینی توسط طبقه متوسط که سودای تحول و پیشرفت در سر دارد پدید می آید و این همان طبقه ای است که حماسه دو خرداد را رقم زد و امسال اردیبهشتی خردادی را به نمایش گذاشت. با گذار طبقه فرودست به طبقه متوسط و فربه تر شدن این طبقه میتوان ادامه این مسیر تغییرات اجتماعی و راهیابی عقلا به کرسی های مدیریتی را تضمین کرد و راه را بر پوپولیسم سد کرد