۰ نفر
۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۱:۲۵
فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریز

فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریز منتشر شد.

به گزارش خبرآنلاین، انجمــن ســینماگران آذربایجــان شــرقی بــا همکــاري اداره کــل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان بــه منظــور ترغیــب و تشــویق هنرمنــدان ســینما و در راســتاي اهــداف خــود، نخســتین جشــنواره فــیلم تبریــز را برگــزار مــی کنــد.

ایــن جشـــنواره بـــا تأکیـــد بـــر ضـــرورت گســـترش تولیـــد فـــیلم مبتنـــی بـــر تجربـــه، اندیشـــه و خلاقیـــت و نیـــز تشـــویق فیلمسازان جوان و ایجاد انگیزه مضاعف براي فعالیت،در سطح استان آذربایجانشرقی برگزار می شود.

اهداف جشنواره:

1 - ارزش نهادن به جایگاه هنر هفتم و گسترش فعالیتهاي سینمایی در استان

 2- تأکید بر ضرورت تولید فیلم و ترغیب فیلمسازان استان به ساخت فیلم

 -3شناسایی استعدادها و ظرفیتهاي سینماگران

-4 ایجاد فضاي پویا و با نشاط در میان جوانان و اهالی سینما

-5 کمـــک بـــه ارتقـــاي ســـطح فنـــی و کیفـــی تولیـــدات فـــیلم ســـازان از طریـــق ارزیـــابی کار شناســـی آثـــار و ایجـــاد کارگاههاي آموزش سینما در جشنواره

 

موضوع و قالب فیلم ها:

موضـــوع فـــیلم هـــا «آزاد» بـــوده و در قالـــبهـــاي: «داســـتانی»، «مســـتند»، «تجربـــی» و «پویانمـــایی» مـــورد پـــذیرش قرار خواهند گرفت.

 

بخش هاي جشنواره:

  

الف- بخش اصلی

 مسابقه فیلم هاي کوتاه به همراه مسابقه پوستر فیلم

 ب- بخش چشم انداز سینماي آذربایجان

پخش و نمایش فیلم هاي بلند سینمایی [تولید استان آذربایجانشرقی] خارج از بخش مسابقه

ج- بخش جنبی

 برگزاري نشست هاي تخصصی، جلسات نقد و بررسی فیلم ها و کارگاههاي آموزشی سینما

چ- بخش ویژه

در ایــن بخــش بــه بهتــرین فــیلم کوتــاه جشــنواره کــه بــه هــر کــ دام از زمینــه هــاي: «اقتصــاد مقــاومتی »، «اهــداء عضــو»، « تبریــز در گــذر تــاریخ و فرهنــگ/ تبریــز2018 «و « جلــوه هــاي گردشــگري در منطقــه آزاد ارس» نگاهی مؤثر و هنرمندانه داشته باشند، جوایزي اهدا خواهد شد.

 

شرایط و مقررات جشنواره:

 - 1 به کلیه فیلمهاي راهیافته به بخش مسابقه، گواهی شرکت در جشنواره صادر خواهد شد.

.-  2 حـــداکثر مـــدت زمـــان فـــیلم هـــا در بخـــش داســـتانی «30 «دقیقـــه و در بخـــش مســـتند «40 «دقیقـــه تعیـــین شده است.

 -3 کلیه آثار شرکتکننده بایستی پس از فروردین سال 1393 تولید شده باشند.

-  4 محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

- 5 هزینــه ورودي بــراي هــر فــیلم مبلــغ «300 «هــزار ریــال تعیــین شــده اســت کــه مــی بایســت بــه حســاب جــاري شــماره 0111023872005 بــه نــام انجمــن ســینماگران آذربایجــانشــرقی نــزد بانــک ملــی شــعبه دانشــگاه تبریــز [کد شعبه 4544 [واریز و فیش آن همراه با سایر مدارك ارائه شود.

تبصره: هزینه ورودي براي فیلمسازان عضو انجمن سینماگران استان نصف مبالغ فوق است.

.- 6 درج نام فیلم، کارگردان و شماره تماس بر روي لوح فشرده (DVD (الزامی است.

-  7 بــراي شــرکت در جشــنواره مــی بایســت فــرمهــاي مربــوط را تکمیــل نمــوده و بــه همــراه فــیش واریــز هزینــه ورودي به دبیرخانه تحویل نمایند.

 - 8 فیلمهایی که استانداردهاي فنی و نمایشی را نداشته باشند، از بخش مسابقه حذف می شوند.

-  9 پس از راهیابی فیلمها به جشنواره، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.

10  - اخــذ تصــمیم نهــایی در بــاره مــوارد پــیش بینــی نشــده کــه در مقــررات حاضــر لحــاظ نشــده و یــا ابهــام هــاي ناشــی از مفاد آن و تغییر در برخی از مقررات با دبیر جشنواره است.

-11تکمیل فرم تقاضاي شرکت در جشنواره به معناي قبول مقررات اعلام شده است.

- 12 فراینــد ارســال فــیلم هــا بــه دبیرخانــه جشــنواره «یــک مرحلــه اي» اســت و در صــورت انتخــاب فــیلم، فایــل ارسال شده به صورت مستقیم و بدون هیچ تغییري به نمایش در خواهد آمد.

13 - فــیلمهــایی کــه توســط بــیش از یــک کــارگردان ســاخته باشــند، لازم اســت یــک نفــر بــه نماینــدگی از گــروه کارگردانی به جشنواره معرفی شود.

14     - به هیچ عنوان امکان تغییر و یا ارسال مجدد آثار وجود ندارد.

15 - هزینه ارسال آثار بر عهده شرکتکننده خواهد بود.

-16 دبیرخانه از دریافت آثار ارسالی پس از موعد مقرر معذور است.

-17دبیرخانه آسیبهاي ناشی از ارسال نادرست آثار را بر عهده نمی گیرد.

18 - آثار ارسالی به شرکتکنندگان عودت داده نخواهد شد.

19 - دبیرخانــه جشــنواره مجــاز اســت بخــش هــایی از فــیلم هــا را در تهیــه تیــزر جشــنواره، امــور تبلیغــاتی یــا پخــش از شبکه استانی صداوسیما مورد استفاده قرار دهد.

-20مسئولیت حقوقی آثار ارسالی بر عهده امضاء کننده فرم درخواست است.

21 - بــراي شــرکت در بخــش مســابقه بهتــرین طراحــی پوســتر فــیلم، ارائــه پوســتر چــاپ شــده فــیلم بــر روي کاغــذ کوتد در قطعA۳ با کیفیت ۳۰۰dpi الزامی است.

شرایط فنی آثار:

همه آثار ارسالی بایستی به صورت فایل Data بر روي DVD به دبیرخانه جشنواره ارائه شوند.

فُرمتهاي مورد پذیرش:

Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰ یا HD۱۲۸۰*۷۲۰تصویر ابعاد با و MOV-H۲۶۴و MP۴-H۲۶۴

تــذکر: فایــلهــاي معیــوب و یــا فُرمــت هــاي متفرقــه بــه هــیچ عنــوان در مرحلــه انتخــاب آثــار شــرکت داده نخواهنــد شد.

جوایز و تقدیرها:

داوري آثـــار راهیافتـــه بـــه جشـــنواره در بخـــشهـــاي ذیـــل صـــورت پذیرفتـــه و بـــه برگزیـــدگان کمیتـــه داوران جـــوایز نقدي، تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا خواهد گردید.

  الف) بخش مستند:

-          جایزه بهترین فیلم مستند: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدي -

-          جایزه بهترین تحقیق و پژوهش: لوح تقدیر- جایزه نقدي

 ب) بخش تجربی:

-           جایزه بهترین فیلم تجربی: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدي

 ج) بخش پویانمایی:

جایزه بهترین فیلم انیمیشن: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدي

 چ) بخش داستانی:

- جایزه بهترین فیلم داستانی: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدي

- جایزه بهترین کارگردانی: تندیس جشنواره- لوح تقدیر- جایزه نقدي

- جایزه بهترین فیلمنامه: لوح تقدیر- جایزه نقدي

- جایزه بهترین تدوین و صداگذاري: لوح تقدیر- جایزه نقدي

 -جایزه بهترین تصویربرداري: لوح تقدیر- جایزه نقدي

 -جایزه بهترین صدابرداري: لوح تقدیر- جایزه نقدي

- جایزه بهترین موسیقی فیلم: لوح تقدیر- جایزه نقدي

-   جایزه بهترین بازیگر مرد: لوح تقدیر- جایزه نقدي

- جایزه بهترین بازیگر زن: لوح تقدیر- جایزه نقدي

- جایزه بهترین گریم: لوح تقدیر- جایزه نقدي

 - جایزه بهترین صحنه آرایی: لوح تقدیر- جایزه نقدي

 - جایزه بهترین جلوههاي ویژه بصري: لوح تقدیر- جایزه نقدي

-  جایزه ویژه هیئت داوران: تندیس جشنواره - لوح تقدیر- جایزه نقدي

 ح) بخش پوستر فیلم:

جایزه بهترین پوستر فیلم: لوح تقدیر- جایزه نقدي

گاه شمار جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار: 20 تیر 1396

اعلام فیلمهاي بخش مسابقه: 31 تیر 1396

زمان برگزاري جشنواره: 10 تا 13 مرداد 1396

نشانی دبیرخانه جشنواره:

تبریـــز- اول ســـربالایی ولـــیعصـــر- جنـــب پـــارك باغلاربـــاغی- مجتمـــع ســـینمایی 22 بهمـــن- کـــد پســـتی 5156987417 - دفتر انجمن سینماگران استان آذربایجانشرقی - تلفکس: 33280700-041

46

کد خبر 671038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =