در هفته دولت سال جاری با اعتباری بالغ بر 891 میلیارد و 797 میلیون ریال16 پروژه برق منطقه ای مازندران و گلستان در بخش های انتقال و فوق توزیع افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

به گزارش خبرآنلاین منطقه مازندران- مشخصات پروژه های افتتاحی بشرح زیر است:

1-جایگزینی هادی پرظرفیت خط 63کیلوولت چهل شهید آمل-آمل 3-دابو دشت
جایگزین هادی پر ظرفیت برای این پروژه بطول پنج ونیم کیلو متر انجام گرفت.
رفع ضعف ولتاژ و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه، تعدیل بارگذاری ایستگاهها وخطوط مجاور،کاهش تلفات شبکه فوق توزیع وتوزیع و افزایش قابلیت اطمینان وبهبود پایداری شبکه از اهداف واثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 11000 میلیون ریال می باشد.

2-احداث خط 63کیلوولت کابلی آمل1-آمل 4
این خط دو مداره بطول 2.4 کیلومتر می باشد.
رفع ضعف ولتاژ و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه ،تعدیل بارگذاری ایستگاهها و خطوط مجاور، کاهش تلفات شبکه فوق توزیع و توزیع و افزایش قابلیت اطمینان و بهبود پایداری شبکه از اهداف واثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 60000 میلیون ریال می باشد.

3-احداث خط 63کیلوولت کابلی آمل1-آمل 5
این خط دو مداره بطول دوونیم کیلومتر می باشد.
رفع ضعف ولتاژ و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه، تعدیل بارگذاری ایستگاهها و خطوط مجاور، کاهش تلفات شبکه فوق توزیع وتوزیع و افزایش قابلیت اطمینان و بهبود پایداری شبکه از اهداف واثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 60000 میلیون ریال می باشد.

4-احداث بی 230 کیلوولت در ایستگاه 400کیلوولت مرکز مازندران
برای اجرای این پروژه یک دستگاه بی 230 کیلوولت در ایستگاه 400کیلوولت مرکز مازندران احداث گردید.
تامین برق مستمر و مطمئن شبکه انتقال و فوق توزیع منطقه مرکز مازندران کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع و بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 50000 میلیون ریال می باشد.

5-احداث خط چهار مداره 230 و 63 کیلوولت مرکز مازندران -قائمشهر
خط 230 کیلوولت دو مداره بطول 15 کیلومتر و خط 63 کیلوولت دو مداره بطول 15 کیلومتر با برج مشبک و تلسکوپی و هادی کاناری-لینکس می باشد.
رفع ضعف ولتاژ و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه، تعدیل بارگذاری ایستگاهها و خطوط مجاور، کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع و افزایش قابلیت اطمینان و بهبود پایداری شبکه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 260000 میلیون ریال می باشد.

6-احداث ایستگاه 63/20 کیلوولت نکاء 2و خط تغذیه کننده آن
این ایستگاه دارای 2 دستگاه ترانسفور ماتور فوق توزیع جمعا"به ظرفیت 80مگاولت آمپر وخط دومداره آن با هادی لینکس وبرج مشبک بطول 3 کیلومتر می باشد.
تامین برق مستمر و مطمئن شبکه فوق توزیع و وتوزیع منطقه، کاهش تلفات شبکه فوق توزیع وتوزیع و بهبود ولتاژ از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 150000میلیون ریال می باشد.

7-احداث ایستگاه کمپکت 63/20 کیلوولت آمل 5
این ایستگاه دارای یک دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت 30 مگاولت آمپر می باشد.
تامین برق مستمر و مطمئن شبکه فوق توزیع و توزیع منطقه، کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین منطقه ازاهداف واثرات اجرایی این پروژه بوده است.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 29000 میلیون ریال می باشد.

8-احداث ایستگاه 63/20 کیلو ولت کمپکت ونوش نوشهر
این ایستگاه دارای یک دستگاه ترانسفور ماتور فوق توزیع به ظرفیت 20مگاولت آمپر می باشد
تامین برق مستمر و مطمئن شبکه فوق توزیع و توزیع منطقه، کاهش تلفات شبکه فوق توزیع و توزیع و بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 19886 میلیون ریال می باشد.

9-احداث ایستگاه کمپکت 63/20 کیلوولت چمستان
این ایستگاه دارای یک دستگاه ترانسفورماتور فوق توزیع به ظرفیت 20 مگاولت آمپر می باشد.
تامین برق مستمر و مطمئن شبکه فوق توزیع و توزیع منطقه، کاهش تلفات شبکه فوق توزیع و توزیع و بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 23541 میلیون ریال می باشد.

10-احداث ایستگاه 63/20 کیلو ولت کمپکت دلند
این ایستگاه دارای یک دستگاه ترانسفور ماتور فوق توزیع به ظرفیت 15مگاولت آمپر می باشد.
تامین برق مستمر و مطمئن شبکه فوق توزیع و توزیع منطقه، کاهش تلفات شبکه فوق توزیع و توزیع و بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 21712 میلیون ریال می باشد.

11-افزایش ظرفیت پست 230/63 کیلوولت دانیال
برای اجرای این پروژه یک دستگاه ترانسفورماتور 180 مگاولت آمپر جایگزین یک دستگاه ترانسفورماتور 125 مگاولت آمپرگردید که در مجموع 55 مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه انتقال افزوده شد.
تامین برق مستمر و مطمئن شبکه انتقال و فوق توزیع منطقه، کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع و بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 90000 میلیون ریال می باشد.

12-افزایش ظرفیت ایستگاه های 63/20کیلوولت ساری 1-ساری3-نوشهر
برای اجرای این پروژه ها 3دستگاه ترانسفورماتور فوق توزیع 40مگاولت آمپر جایگزین 3دستگاه ترانسفورماتور 30 مگاولت آمپرگردید.
تامین برق مستمر و مطمئن شبکه توزیع و فوق توزیع منطقه، کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع و بهبود ولتاژ مشترکین منطقه ازاهداف واثرات اجرایی این پروژه ها می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 65000 میلیون ریال می باشد.

13-افزایش ظرفیت ایستگاه 63/20 کیلوولت گرگان 3
برای اجرای این پروژه 1 دستگاه ترانسفورماتور فوق توزیع 40 مگاولت آمپر جایگزین 1 دستگاه ترانسفورماتور 30 مگاولت آمپر گردید.
تامین برق مستمر و مطمئن شبکه فوق توزیع و وتوزیع منطقه ،کاهش تلفات شبکه فوق توزیع وتوزیع و بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه میباشد . مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 18000 میلیون ریال می باشد.

14-افزایش ظرفیت ترانسفورماتور ایستگاه 63/20 کیلوولت کمپکت گمیشان
برای این پروژه یک دستگاه ترانسفورماتورقدرت 30 مگاولت آمپرو یک دستگاه ترانس زمین نصب شد.
تامین بار موردنیاز منطقه، تعدیل بارگذاری ایستگاههای مجاور، کاهش تلفات شبکه فوق‌توزیع و توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین منطقه و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه15188میلیون ریال می باشد.

17-تعویض باسبار 63 کیلوولت و تعویض تجهیزات ایستگاه 230/63 کیلوولت گرگان
برای این پروژه تعویض باسبارهای 63 کیلوولت بطور کامل 4 باس، 30 دستگاه ترانسفورماتورجریان، 4 دستگاه سکسیونر، 12 دستگاه کلید و دوبل نمودن هادیهای 6 فیدر انجام شد.
افزایش پایداری شبکه، رفع محدودیت بارگذاری تجهیزات، کاهش تلفات شبکه فوق‌توزیع، بهبود ولتاژ و تامین برق مستمر و مطمئن منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد.
مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه9400میلیون ریال می باشد.

17-تعویض باسبار 63 کیلوولت و تعویض تجهیزات ایستگاه 230/63 کیلوولت قائمشهر
برای این پروژه تعویض باسبارهای 63 کیلوولت بطور کامل 4 باس، 21 دستگاه ترانسفورماتورجریان، 10 دستگاه سکسیونر، 9 دستگاه ترانسفورماتور ولتاژ و دوبل نمودن هادیهای 4 فیدر انجام شد.
افزایش پایداری شبکه، رفع محدودیت بارگذاری تجهیزات، کاهش تلفات شبکه فوق‌توزیع، بهبود ولتاژو تامین برق مستمر و مطمئن منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه می باشد. مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه 9070 میلیون ریال می باشد.

 

48

کد خبر 699235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =