هجدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال قرعه کشی شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مراسم قرعه کشی هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور پنج شنبه شب در برج میلاد انجام شد و 16 تیم حاضر در این رقابت ها، با برنامه کامل این فصل آشنا شدند.رقابت های لیگ برتر هجدهم از 4 مرداد آغاز می شود.

برنامه نیم فصل اول لیگ هجدهم به شرح زیر است:

پدیده - پرسپولیس (بازی افتتاحیه لیگ)
سایپا - سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان
نساجی قائمشهر - ذوب‌‌آهن اصفهان
نفت مسجد سیلمان - تراکتورسازی تبریز
استقلال - پیکان
فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم
سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان

هفته دوم:
سپیدرود رشت - سپاهان
صنعت نفت آبادان - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - استقلال
استقلال خوزستان - پدیده خراسان
پیکان - سایپا
پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی - نساجی
پرسپولیس - فولاد

هفته سوم:
گسترش فولاد - سپیدرود
سایپا - ذوب‌آهن
پدیده - صنعت نفت آبادان
نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان - پرسپولیس
نساجی مازندران - پارس جنوبی جم
سپاهان - پیکان

هفته چهارم:
سپیدرود - پدیده
پیکان - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - سپاهان
تراکتورسازی - سایپا
پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
پارس جنوبی - استقلال تهران
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
فولاد - نساجی

هفته پنجم:
سپیدرود - استقلال خوزستان
ذوب‌آهن - گسترش فولاد
پیکان - پدیده
پارس جنوبی - سایپا
نفت مسجدسلیمان - نساجی
تراکتورسازی - سپاهان
فولاد خوزستان - استقلال
پرسپولیس - صنعت‌نفت ابادان

هفته ششم:
صنعت‌نفت - سپیدرود رشت
گسترش فولاد - تراکتورسازی
پدیده - ذوب‌آهن
سایپا - فولاد خوزستان
استقلال - نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران - پرسپولیس
سپاهان - پارس جنوبی
استقلال خوزستان - پیکان

هفته هفتم:
پرسپولیس - سپیدرود
گسترش فولاد - پارس جنوبی جم
استقلال خوزستان - ذوب‌آهن
پدیده - تراکتورسازی
سایپا - نفت مسجدسلیمان
نساجی - استقلال
سپاهان - فولاد خوزستان
نفت آبادان - پیکان

هفته هشتم:
پیکان - سپیدرود
فولاد - گسترش فولاد
ذوب‌آهن - نفت آبادان
پارس جنوبی - پدیده
نساجی - سایپا
نفت مسجد سلیمان - سپاهان
تراکتورسازی - استقلال خوزستان
استقلال - پرسپولیس

هفته نهم:
ذوب‌آهن - سپیدرود رشت
نفت مسجد سلیمان - گسترش فولاد
فولاد - پدیده
استقلال - سایپا
تراکتورسازی - صنعت‌نفت
پیکان - پرسپولیس
پارس جنوبی - استقلال خوزستان
نساجی - سپاهان

هفته دهم:
تراکتورسازی - سپیدرود
نساجی - گسترش فولاد
ذوب‌آهن - پیکان
نفت مسجد سلیمان - پدیده
سایپا - پرسپولیس
استقلال - سپاهان
پارس‌جنوبی - نفت آبادان
فولاد - استقلال خوزستان

هفته یازدهم:
پرسپولیس - ذوب‌آهن
سپاهان - سایپا
استقلال خوزستان - نفت مسجد سلیمان
پیکان - تراکتورسازی
گسترش فولاد - استقلال
سپیدرود - پارس جنوبی
پدیده - نساجی
نفت آبادان - فولاد خوزستان

هفته دوازدهم:
فولاد خوزستان - سپیدرود
سایپا - گسترش فولاد
تراکتورسازی - ذوب‌آهن
استقلال - پدیده
سپاهان - پرسپولیس
نفت مسجد سلیمان - نفت آبادان
نساجی - استقلال خوزستان
پارس جنوبی - پیکان

هفته سیزدهم:
پدیده - سایپا
سپیدرود - نفت مسجد سلیمان
پرسپولیس - تراکتورسازی
استقلال خوزستان - استقلال تهران
ذوب‌آهن - پارس جنوبی
گسترش فولاد - سپاهان
نفت آبادان - نساجی
پیکان - فولاد خوزستان

هفته چهاردهم:
نساجی - سپیدرود
فولاد - ذوب‌آهن
سپاهان - پدیده
پارس جنوبی - تراکتورسازی
گسترش فولاد - پرسپولیس
استقلال - نفت آبادان
سایپا - استقلال خوزستان
نفت مسجد سلیمان - پیکان

هفته پانزدهم:
پدیده - گسترش فولاد
نفت آبادان - سایپا
ذوب‌آهن - نفت مسجد سلیمان
سپیدرود - استقلال
پرسپولیس - پارس جنوبی
استقلال خوزستان - سپاهان
پیکان - نساجی
تراکتورسازی - فولاد خوزستان

هفته شانزدهم:
سایپا - سپیدرود
گسترش فولاد - استقلال خوزستان
نساجی - ذوب‌آهن
پدیده - پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان - تراکتورسازی
استقلال - پیکان
فولاد خوزستان - پارس جنوبی
سپاهان - صنعت‌نفت

هفته هفدهم:
سپیدرود رشت - سپاهان
صنعت‌نفت آبادان- گسترش فولاد
ذوب‌آهن - استقلال
استقلال خوزستان - پدیده مشهد
پیکان - سایپا
پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی تبریز - نساجی
پرسپولیس - فولاد خوزستان

هفته هجدهم
گسترش فولاد تبریز - سپیدرود رشت
سایپا - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - صنعت‌نفت
نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
استقلال - تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان - پرسپولیس
نساجی مازندران - پارس جنوبی
سپاهان - پیکان

هفته نوزدهم:
سپیدرود رشت - پدیده مشهد
پیکان - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - سپاهان
تراکتورسازی تبریز - سایپا
پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
پارس جنوبی - استقلال
صنعت‌نفت آبادان - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - نساجی

هفته بیستم:
استقلال خوزستان - سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - پیکان
سایپا - پارس جنوبی
نساجی - نفت مسجدسلیمان
سپاهان - تراکتورسازی تبریز
استقلال - فولاد خوزستان
صنعت‌نفت - پرسپولیس

هفته بیست‌ویکم:
سپیدرود رشت - صنعت‌نفت
تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - پدیده مشهد
فولاد خوزستان - سایپا
نفت مسجدسلیمان - استقلال
پرسپولیس - نساجی
پارس جنوبی - سپاهان
پیکان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌ودوم:
پرسپولیس - سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز - پارس جنوبی
استقلال خوزستان - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - تراکتورسازی تبریز
سایپا - نفت مسجدسلیمان
نساجی - استقلال
سپاهان - فولاد خوزستان
صنعت‌نفت - استقلال خوزستان

هفته بیست‌وسوم:
پیکان - سپیدرود رشت
فولاد خوزستان- گسترش فولاد
ذوب‌آهن - صنعت‌نفت
پارس جنوبی - پدیده مشهد
نساجی مازندران - سایپا
نفت مسجدسلیمان - سپاهان
تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان
استقلال - پرسپولیس

هفته بیست‌وچهارم:
سپیدرود رشت - ذوب‌آهن
گسترش فولاد تبریز - نفت مسجدسلیمان
پدیده - فولاد خوزستان
سایپا - استقلال
صنعت‌نفت ابادان - تراکتورسازی
پرسپولیس - پیکان
استقلال خوزستان - پارس جنوبی
سپاهان - نساجی

هفته بیست‌وپنجم:
تراکتورسازی تبریز - سپیدرود رشت
نساجی - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - پیکان
نفت مسجدسلیمان - پدیده مشهد
سایپا - پرسپولیس
استقلال - سپاهان
پارس جنوبی - صنعت‌نفت
فولاد خوزستان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌وششم:
پرسپولیس - ذوب‌آهن
سپاهان - سایپا
استقلال خوزستان - نفت مسجدسلیمان
پیکان - تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز - استقلال
سپیدرود رشت - پارس جنوبی
پدیده مشهد - نساجی
صنعت‌نفت - فولاد خوزستان

هفته بیست‌وهفتم:
فولاد خوزستان - سپیدرود رشت
سایپا - گسترش فولاد تبریز
تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن
استقلال - پدیده
سپاهان - پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان - صنعت‌نفت
نساجی - استقلال خوزستان
پارس جنوبی - پیکان

هفته بیست‌وهشتم:
پدیده مشهد - سایپا
سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان - استقلال
ذوب‌آهن - پارس جنوبی
گسترش فولاد تبریز - سپاهان
صنعت‌نفت - نساجی مازندران
پیکان - فولاد خوزستان

هفته بیست‌ونهم:
نساجی - سپیدرود رشت
فولاد خوزستان - ذوب‌آهن
سپاهان - پدیده مشهدپارس جنوبی - تراکتورسازی
گسترش فولاد - پرسپولیس
استقلال - صنعت‌نفت آبادان
سایپا - استقلال خوزستان
نفت مسجدسلیمان - پیکان

هفته سی‌ام:
پدیده مشهد - گسترش فولاد تبریز
صنعت‌نفت - سایپا
ذوب‌آهن - نفت مسجدسلیمان
سپیدرود رشت - استقلال
پرسپولیس - پارس جنوبی
استقلال خوزستان - سپاهان
پیکان - نساجی مازندران
تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان

254 41

کد خبر 780857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =