لگد مال کردن پرچم اتحادیه اروپا در جریان جشن دیشب حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(برگزیت) در لندن اتفاق افتاد. منبع: m.vecernji

265  256