بسیاری از زنان شهرستان قلعه گنج با کمک بنیاد مستضعفان اشتغال زایی کرده اند. آنها با حمایت مالی بنیاد کسب کاری راه اندازی کرده و استقلال مالی پیدا کرده اند. منبع: ایرنا

265 256