میدان نفتی آب تیمور در ابتدا جاده اهواز خرمشهر و در کنار رودخانه کارون قرار دارد.

این میدان نفتی که در میان زمینهای کشاورزی واقع شده سبب ایجاد نارضایتی در میان کشاورزان شده است زیرا آنها معتقدند فعالیتهای این میدان نفتی آسیبهای زیادی را به زمینهای کشاورزی آنها وارد کرده است.عدم رعایت استانداردهای محیط زیستی در حفاری و نگهداری مواد صنعتی و پسماند نفتی که توسط بهره بردار در میان چاله‌های نامناسبی نگه داری شده است و جذب شدن این مواد سمی در زمین و آب‌های زیرزمینی موجب آسیب جدی به آن میشود. منبع: تسنیم 
265 256