تصویری از خودکاری که رهبر انقلاب برای انجام فرایند شرکت در انتخابات امروز، از آن استفاده کردند.

41266